[1]
ایریس., صمدیف., و حسنیس., “تاثیر دفعات زایش بر راندمان تولیدمثلی گاوهای شیری در دوره پس از زایش”, IJASR, ج 4, ش 4, مارس 2013.