[1]
منیدریا., امانلوح., کشاورزو., فروزان مهرم., و جلایری نیاا., “مطالعه تاثیر سطح و نوع گوگرد مصرفی در جیره های پیش از زایش بر فراسنجه های خون، آغوز و ترکیبات آن و غلظت پلاسمایی آنزیم های کبدی در دوره انتقال گاوهای شیری”, IJASR, ج 3, ش 2, ژانویه 2012.