عباسزادهس., پیرانین. ا. و احمدی ‍پورب. (2019) “بررسی الگوی رشد و افزایش وزن در جوجه‌های بومی اصفهان”, پژوهشهای علوم دامی ایران, 11(1), صص 97-110. doi: 10.22067/ijasr.v1397i1.67920.