حسانیژ., نصیریم., بختیاری زادهم., طهمورث پورم. و جوادمنشع. (2017) “آنالیز بیانِ ژن‌ها و رسم شبکة ژنی آپوپتوزیس در نژادهای مرغ بومی اصفهان و تجاری راس تحت داده‌های RNA-seq”, پژوهشهای علوم دامی ایران, 10(1), صص 117-130. doi: 10.22067/ijasr.v10i1.66151.