یوسفیز., بیگی نصیریم. ت., مرادین. و ایمانیم. (2016) “برآورد پارامترهای ژنتیکی اثرات مستقیم و مادری صفات رشد در گوسفند سنگسری با استفاده از روش نمونه گیری گیبس”, پژوهشهای علوم دامی ایران, 8(2), صص 382-391. doi: 10.22067/ijasr.v8i2.49127.