مرادیم., حسین خانیع., تقی زادها., علیجانیص. و دقیق کیاح. (2013) “جایگزینی سطوح مختلف پسماند رستوران با دانه جو در جیره و تاثیر آن بر عملکرد بره‌های دورگ”, پژوهشهای علوم دامی ایران, 5(1). doi: 10.22067/ijasr.v5i1.24505.