منیدریا., امانلوح., کشاورزو., فروزان مهرم. و جلایری نیاا. (2012) “مطالعه تاثیر سطح و نوع گوگرد مصرفی در جیره های پیش از زایش بر فراسنجه های خون، آغوز و ترکیبات آن و غلظت پلاسمایی آنزیم های کبدی در دوره انتقال گاوهای شیری”, پژوهشهای علوم دامی ایران, 3(2). doi: 10.22067/ijasr.v3i2.11069.