اکبریغ., محرمیا. و شاه حسینیغ. (2011) “تأثیر خوراک پرتودهی‌ شده بر شاخص‌های عملکرد جوجه‌های گوشتی”, پژوهشهای علوم دامی ایران, 3(1). doi: 10.22067/ijasr.v3i1.10541.