حسانیژیلا, نصیریمحمدرضا, بختیاری زادهمحمدرضا, طهمورث پورمجتبی, و جوادمنشعلی. 2017. “آنالیز بیانِ ژن‌ها و رسم شبکة ژنی آپوپتوزیس در نژادهای مرغ بومی اصفهان و تجاری راس تحت داده‌های RNA-Seq”. پژوهشهای علوم دامی ایران 10 (1), 117-30. https://doi.org/10.22067/ijasr.v10i1.66151.