یوسفیزهره, بیگی نصیریمحمد تقی, مرادینورالدین, و ایمانیمهدی. 2016. “برآورد پارامترهای ژنتیکی اثرات مستقیم و مادری صفات رشد در گوسفند سنگسری با استفاده از روش نمونه گیری گیبس”. پژوهشهای علوم دامی ایران 8 (2), 382-91. https://doi.org/10.22067/ijasr.v8i2.49127.