مرادیمهدی, حسین خانیعلی, تقی زادهاکبر, علیجانیصادق, و دقیق کیاحسین. 2013. “جایگزینی سطوح مختلف پسماند رستوران با دانه جو در جیره و تاثیر آن بر عملکرد بره‌های دورگ”. پژوهشهای علوم دامی ایران 5 (1). https://doi.org/10.22067/ijasr.v5i1.24505.