ایریسوریه, صمدیفیروز, و حسنیسعید. 2013. “تاثیر دفعات زایش بر راندمان تولیدمثلی گاوهای شیری در دوره پس از زایش”. پژوهشهای علوم دامی ایران 4 (4). https://doi.org/10.22067/ijasr.v4i4.20336.