سیددختعاطفه, اسلمی نژادعلی اصغر, و طهمورث پورمجتبی. 2633. “آنالیز ژنتیکی صفت تولید شیر گاوهای هلشتاین استان تهران با استفاده از مدل روزآزمون”. پژوهشهای علوم دامی ایران 4 (2). https://doi.org/10.22067/ijasr.v4i2.15148.