منیدریاسماعیل, امانلوحمید, کشاورزوحید, فروزان مهرمحمدرضا, و جلایری نیاامیر. 2012. “مطالعه تاثیر سطح و نوع گوگرد مصرفی در جیره های پیش از زایش بر فراسنجه های خون، آغوز و ترکیبات آن و غلظت پلاسمایی آنزیم های کبدی در دوره انتقال گاوهای شیری”. پژوهشهای علوم دامی ایران 3 (2). https://doi.org/10.22067/ijasr.v3i2.11069.