یوسفیز.; بیگی نصیریم. ت.; مرادین.; ایمانیم. برآورد پارامترهای ژنتیکی اثرات مستقیم و مادری صفات رشد در گوسفند سنگسری با استفاده از روش نمونه گیری گیبس. پژوهشهای علوم دامی ایران, v. 8, n. 2, p. 382-391, 9 جولای 2016.