ایریس.; صمدیف.; حسنیس. تاثیر دفعات زایش بر راندمان تولیدمثلی گاوهای شیری در دوره پس از زایش. پژوهشهای علوم دامی ایران, v. 4, n. 4, 17 مارس 2013.