اکبریغ.; محرمیا.; شاه حسینیغ. تأثیر خوراک پرتودهی‌ شده بر شاخص‌های عملکرد جوجه‌های گوشتی. پژوهشهای علوم دامی ایران, v. 3, n. 1, 14 دسامبر 2011.