حسانیژ., نصیریم., بختیاری زادهم., طهمورث پورم., & جوادمنشع. (2017). آنالیز بیانِ ژن‌ها و رسم شبکة ژنی آپوپتوزیس در نژادهای مرغ بومی اصفهان و تجاری راس تحت داده‌های RNA-seq. پژوهشهای علوم دامی ایران, 10(1), 117-130. https://doi.org/10.22067/ijasr.v10i1.66151