مرادیم., حسین خانیع., تقی زادها., علیجانیص., & دقیق کیاح. (2013). جایگزینی سطوح مختلف پسماند رستوران با دانه جو در جیره و تاثیر آن بر عملکرد بره‌های دورگ. پژوهشهای علوم دامی ایران, 5(1). https://doi.org/10.22067/ijasr.v5i1.24505