ایریس., صمدیف., & حسنیس. (2013). تاثیر دفعات زایش بر راندمان تولیدمثلی گاوهای شیری در دوره پس از زایش. پژوهشهای علوم دامی ایران, 4(4). https://doi.org/10.22067/ijasr.v4i4.20336