منیدریا., امانلوح., کشاورزو., فروزان مهرم., & جلایری نیاا. (2012). مطالعه تاثیر سطح و نوع گوگرد مصرفی در جیره های پیش از زایش بر فراسنجه های خون، آغوز و ترکیبات آن و غلظت پلاسمایی آنزیم های کبدی در دوره انتقال گاوهای شیری. پژوهشهای علوم دامی ایران, 3(2). https://doi.org/10.22067/ijasr.v3i2.11069