اکبریغ., محرمیا., & شاه حسینیغ. (2011). تأثیر خوراک پرتودهی‌ شده بر شاخص‌های عملکرد جوجه‌های گوشتی. پژوهشهای علوم دامی ایران, 3(1). https://doi.org/10.22067/ijasr.v3i1.10541