(1)
عباسزادهس.; پیرانین. ا.; احمدی ‍پورب. بررسی الگوی رشد و افزایش وزن در جوجه‌های بومی اصفهان. IJASR 2019, 11, 97-110.