(1)
یوسفیز.; بیگی نصیریم. ت.; مرادین.; ایمانیم. برآورد پارامترهای ژنتیکی اثرات مستقیم و مادری صفات رشد در گوسفند سنگسری با استفاده از روش نمونه گیری گیبس. IJASR 2016, 8, 382-391.