(1)
ایریس.; صمدیف.; حسنیس. تاثیر دفعات زایش بر راندمان تولیدمثلی گاوهای شیری در دوره پس از زایش. IJASR 2013, 4.