(1)
اکبریغ.; محرمیا.; شاه حسینیغ. تأثیر خوراک پرتودهی‌ شده بر شاخص‌های عملکرد جوجه‌های گوشتی. IJASR 2011, 3.