[1]
مرادیم., حسین خانیع., تقی زادها., علیجانیص. و دقیق کیاح. 2013. جایگزینی سطوح مختلف پسماند رستوران با دانه جو در جیره و تاثیر آن بر عملکرد بره‌های دورگ. پژوهشهای علوم دامی ایران. 5, 1 (آگوست 2013). DOI:https://doi.org/10.22067/ijasr.v5i1.24505.