[1]
ایریس., صمدیف. و حسنیس. 2013. تاثیر دفعات زایش بر راندمان تولیدمثلی گاوهای شیری در دوره پس از زایش. پژوهشهای علوم دامی ایران. 4, 4 (مارس 2013). DOI:https://doi.org/10.22067/ijasr.v4i4.20336.