نمایه نویسندگان

آ

 • آریان نژاد، حمید طراحی ساختار پروتئینی آنزیم رانپیرناز به عنوان ایمنوتوکسین براساس ریبونوکلئاز پانکراتیک گاوی با استفاده از مطالعات دینامیک و استاتیک مولکولی [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 351-360]
 • آسوده، احمد اثر تزریق شکمبه‌ای عصاره آبی محصولات فرعی پسته بر توازن نیتروژن و فراسنجه‌های تخمیری شکمبه در گوسفندان نر بلوچی [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 135-149]
 • آسوده، احمد طراحی ساختار پروتئینی آنزیم رانپیرناز به عنوان ایمنوتوکسین براساس ریبونوکلئاز پانکراتیک گاوی با استفاده از مطالعات دینامیک و استاتیک مولکولی [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 351-360]

ا

 • ابراهیمی محمودآباد، سیدروح اله ترکیب شیمیایی و فراسنجه‌های تجزیه پذیری شکمبه‌ای ماده خشک و پروتئین کنجاله منداب اصلاح شده عمل‌آوری شده با پرتو میکروویو [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 291-305]
 • ابرغانی، اکبر بررسی ترکیب شیمیایی و اثر سطوح مختلف سرشاخه هویج در جیره غذایی بر کینتیک هضم و تخمیر شکمبه‌ای در شرایط برون‌تنی [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 169-179]
 • ابریشمی مقدم، زیبا بررسی اثر چند ریختی تک نوکلئوتیدیBIEC2-808543 ژن LCORL براندازه بدنی اسب عرب ایرانی [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 125-133]
 • احمدیان، حسین تأثیر سلنیوم به همراه ویتامین E بر عملکرد تولیدی، پاسخ ایمنی و متابولیت‌های خونی بلدرچین‌ ژاپنی تخم‌گذار [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 337-349]
 • ازغندی، مرجان آنالیز بیوانفورماتیکی اثر پروتئین و پپتیدهای زیست فعال آلفاs1 کازئین شیر انسان بر مهار آنزیم ACE و مقایسه آن با گونه های مختلف پستانداران [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 373-385]
 • اسمعیلی، مجید محمد تعیین ترکیب شیمیایی، فراسنجه‌های تولید گاز و قابلیت هضم گیاه آستاراگالوس پودولوبوس (Astragalus podolobus) در مراحل مختلف فنولوژیکی و مقایسۀ آن با چند گیاه شورزیست در شرایط آزمایشگاهی [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 1-17]
 • اکبری، ابوالفضل تأثیر سطوح مختلف اسید آمینه متیونین بر عملکرد سیستم ایمنی و بیان ژن اینترفرون گاما در جوجه‌های گوشتی [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 387-398]
 • اکبری قرائی، محمد تأثیر پودرگیاه دارویی کنگر‌فرنگی (Cynara scolymus) بر عملکرد، جمعیت میکروبی ایلئوم، آنزیم‌های کبدی و سیستم ایمنی جوجه‌های گوشتی در شرایط تنش سرمایی [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 47-60]

ب

 • بابایی، محمد معرفی مدل خطی تخمین انرژی قابل متابولیسم سورگوم علوفه‌ای با استفاده از اجزای الیاف [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 265-276]
 • باشتنی، مسلم تأثیر کنجاله کنجد بر الگوی اسیدهای چرب گوشت و قابلیت هضم در بره‌های نژاد بلوچی [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 423-435]
 • باقرسلیمی، سعید تحلیل پیشران‌های کلیدی توسعه صنعت طیور با استفاده از رویکرد آینده‌نگاری [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 529-548]
 • باقری، سعید اثر تراکم انرژی و مواد مغذی جیره‌ غذایی بر عملکرد و کیفیت تخم‌مرغ در دوره پس از تولک‌بری مرغ‌های تخم‌گذار [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 197-209]
 • بدرزاده اورنج، سلیمان تعیین ارزش غذایی، قابلیت هضم دانه، غلاف و پوسته دانه باقلا با استفاده از روش‌های آزمایشگاهی [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 151-167]
 • برازنده، ارسلان بازسازی شبکه ژن‌های هم‌بیان مرتبط با رشد و تکامل فولیکول‌های الیاف در جنین بز کرکی [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 231-240]
 • بشارتی، مقصود تأثیر سلنیوم به همراه ویتامین E بر عملکرد تولیدی، پاسخ ایمنی و متابولیت‌های خونی بلدرچین‌ ژاپنی تخم‌گذار [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 337-349]
 • بهدانی، الهام شناسایی ژن‌های میتوکندریایی تأثیر‌گذار بر تکامل سلول تخم تحت هورمون FSH با استفاده از داده‌های ریز آرایه در گاو [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 251-264]
 • بهدانی، الهام بازسازی شبکه ژن‌های هم‌بیان مرتبط با رشد و تکامل فولیکول‌های الیاف در جنین بز کرکی [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 231-240]
 • بهرامی یکدانگی، مهدی فراسنجه‌های تخمیر برون‌تنی جیره‌های حاوی سطوح مختلف تفاله نعناع و تفاله‌کاسنی [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 437-448]
 • بیابانی، نسیم فراسنجه‌های تخمیر برون‌تنی جیره‌های حاوی سطوح مختلف تفاله نعناع و تفاله‌کاسنی [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 437-448]
 • بیات کوهسار، جواد تعیین ترکیب شیمیایی، فراسنجه‌های تولید گاز و قابلیت هضم گیاه آستاراگالوس پودولوبوس (Astragalus podolobus) در مراحل مختلف فنولوژیکی و مقایسۀ آن با چند گیاه شورزیست در شرایط آزمایشگاهی [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 1-17]
 • بیات کوهسار، جواد تأثیر روش‌های مختلف عمل‌آوری فیزیکی و بیولوژیکی بر ترکیب شیمیایی و تجزیه‌پذیری شکمبه‌ای دانه‌‌ی ذرت [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 35-45]
 • بیطرف ثانی، مرتضی بررسی اثر چند ریختی تک نوکلئوتیدیBIEC2-808543 ژن LCORL براندازه بدنی اسب عرب ایرانی [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 125-133]

پ

 • پورآزادی، زینب اثر اندازه ذرات منابع مختلف فیبر نامحلول بر نسبت بازده انرژی و پروتئین و ریخت شناسی روده جوجه‌های گوشتی تغذیه شده با جیره بر پایه جو [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 495-511]

ت

 • تابنده، محمدرضا اثر اندازه ذرات منابع مختلف فیبر نامحلول بر نسبت بازده انرژی و پروتئین و ریخت شناسی روده جوجه‌های گوشتی تغذیه شده با جیره بر پایه جو [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 495-511]
 • تاسلی، گلناز فراسنجه‌های تخمیر برون‌تنی جیره‌های حاوی سطوح مختلف تفاله نعناع و تفاله‌کاسنی [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 437-448]
 • تقوی، حمید اثر تزریق شکمبه‌ای عصاره آبی محصولات فرعی پسته بر توازن نیتروژن و فراسنجه‌های تخمیری شکمبه در گوسفندان نر بلوچی [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 135-149]
 • تنها، تیمور بررسی تأثیر نانوذرات سلنیوم بر عملکرد، وضعیت آنتی اکسیدانی، فراسنجه‌های خونی و پایداری اکسیداتیو تخم مرغ در مرغان تخم‌گذار [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 323-335]

ث

 • ثابت سروستانی، شهین اثر عصاره گیاه چای ترش بر سامانه ایمنی، وضعیت پاداکسیدانی پلاسما، تعادل اکسیدانی و فراسنجه‌های عملکردی و بیوشیمیایی خون مرغ‌های تخم‌‌گذار مسن [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 87-101]

ج

 • جعفری زاده، حجت بررسی چند شکلی ژن پومس(پرواپیوملانوکورتین) و ارتباط آن با صفات رشد درجوجه‌‌های گوشتی [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 103-112]
 • جمالی، مهدی اثرات سطوح مختلف پروبیوتیک و اسیدآلی بر عملکرد، رشد اسکلتی، فعالیت تغذیه، فراسنجه-های خونی و ایمنی در گوساله‌های شیرخوار هلشتاین [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 307-322]
 • جوادمنش، علی طراحی ساختار پروتئینی آنزیم رانپیرناز به عنوان ایمنوتوکسین براساس ریبونوکلئاز پانکراتیک گاوی با استفاده از مطالعات دینامیک و استاتیک مولکولی [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 351-360]
 • جوادمنش، علی تأثیر مکمل‌های ضد میکروبی بر عملکرد، مرفولوژی روده و بیان ژن‌هایPepT1 ، PepT2 و LEAP2 در دستگاه گوارش جوجه‌های گوشتی [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 549-563]

ح

 • حبیبی، حسن تاثیر گیاهان دارویی شبدر زرد، موشکورک و آلوئه‌ورا بر بازده تولید، خصوصیات بیوشیمیایی و بار میکروبی گوشت بلدرچین ژاپنی [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 211-222]
 • حسن آبادی، احمد تعیین معادلات رگرسیونی پیش‌بینی مقادیر انرژی قابل متابولیسم ارقام پرتولید جو در ایران و مقایسه نتایج حاصل با نتایج روش NIRS و ارقام مندرج در جداول NRC بر اساس عملکرد جوجه‌های گوشتی نر [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 61-73]
 • حسن آبادی، احمد ارزش افزوده (ماتریکس) مکمل لیزوفسفولیپید بر انرژی قابل متابولیسم انواع چربی و مواد مغذی قابل هضم جیره ذرت - کنجاله سویا در جوجه‌های گوشتی [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 513-528]
 • حسن زاده، سجاد تأثیر مکمل‌های ضد میکروبی بر عملکرد، مرفولوژی روده و بیان ژن‌هایPepT1 ، PepT2 و LEAP2 در دستگاه گوارش جوجه‌های گوشتی [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 549-563]
 • حسین زاده، حسین اصغر تأثیر روش‌های مختلف عمل‌آوری فیزیکی و بیولوژیکی بر ترکیب شیمیایی و تجزیه‌پذیری شکمبه‌ای دانه‌‌ی ذرت [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 35-45]
 • حسینی، سید عبداله تأثیر سطوح مختلف اسید آمینه متیونین بر عملکرد سیستم ایمنی و بیان ژن اینترفرون گاما در جوجه‌های گوشتی [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 387-398]
 • حسینی، سید عبداله تعیین ارزش غذایی، گوارش‌پذیری مواد مغذی و انرژی قابل سوخت و ساز جیره‌های حاوی دو منبع فیبر محلول و نامحلول در شترمرغ [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 481-493]
 • حسینی، سید محمد اثر عصاره گیاه چای ترش بر سامانه ایمنی، وضعیت پاداکسیدانی پلاسما، تعادل اکسیدانی و فراسنجه‌های عملکردی و بیوشیمیایی خون مرغ‌های تخم‌‌گذار مسن [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 87-101]
 • حسینی واشان، سیدجواد تعیین ارزش غذایی، گوارش‌پذیری مواد مغذی و انرژی قابل سوخت و ساز جیره‌های حاوی دو منبع فیبر محلول و نامحلول در شترمرغ [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 481-493]
 • حق پرست، علیرضا اثر تزریق شکمبه‌ای عصاره آبی محصولات فرعی پسته بر توازن نیتروژن و فراسنجه‌های تخمیری شکمبه در گوسفندان نر بلوچی [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 135-149]
 • حیاتی آشتیانی، مجید ارزیابی تأثیر متقابل آفلاتوکسین B1 و جاذب‌های سم آلومینوسیلیکاته بر فراسنجه‌های تولیدگاز، تخمیر و هضم شکمبه در شرایط برون‌تنی [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 277-289]

خ

 • خالقی فرد، یحیی تجزیه و تحلیل ژنتیکی صفات تولیدی گاوهای هلشتاین ایران با در نظر گرفتن گروه‌بندی ژنتیکی [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 361-372]
 • خطیب جو، علی تأثیر پودرگیاه دارویی کنگر‌فرنگی (Cynara scolymus) بر عملکرد، جمعیت میکروبی ایلئوم، آنزیم‌های کبدی و سیستم ایمنی جوجه‌های گوشتی در شرایط تنش سرمایی [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 47-60]

د

 • دانش مسگران، محسن ارزیابی تأثیر متقابل آفلاتوکسین B1 و جاذب‌های سم آلومینوسیلیکاته بر فراسنجه‌های تولیدگاز، تخمیر و هضم شکمبه در شرایط برون‌تنی [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 277-289]
 • دهقانی، حسام طراحی ساختار پروتئینی آنزیم رانپیرناز به عنوان ایمنوتوکسین براساس ریبونوکلئاز پانکراتیک گاوی با استفاده از مطالعات دینامیک و استاتیک مولکولی [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 351-360]
 • دیدارخواه، مسعود تاثیر استفاده از مکمل‌های پروبیوتیکی و پری‌بیوتیکی بر عملکرد رشد، شاخص‌های خونی و رشد اسکلتی بره‌های نر بلوچی [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 411-422]

ر

 • رکوعی، محمد تجزیه و تحلیل ژنتیکی صفات تولیدی گاوهای هلشتاین ایران با در نظر گرفتن گروه‌بندی ژنتیکی [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 361-372]
 • رودباری، زهرا بازسازی شبکه ژن‌های هم‌بیان مرتبط با رشد و تکامل فولیکول‌های الیاف در جنین بز کرکی [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 231-240]
 • رودباری، زهرا تأثیر سطوح مختلف اسید آمینه متیونین بر عملکرد سیستم ایمنی و بیان ژن اینترفرون گاما در جوجه‌های گوشتی [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 387-398]
 • روشنفکر، هدایت اله شناسایی ژن‌های میتوکندریایی تأثیر‌گذار بر تکامل سلول تخم تحت هورمون FSH با استفاده از داده‌های ریز آرایه در گاو [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 251-264]

ز

 • زابلی، خلیل بررسی دقت برخی از مدل‌ها در برآورد ضرایب آزمون تولید گاز در سیلاژ ذرت [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 467-479]
 • زرقی، حیدر تعیین معادلات رگرسیونی پیش‌بینی مقادیر انرژی قابل متابولیسم ارقام پرتولید جو در ایران و مقایسه نتایج حاصل با نتایج روش NIRS و ارقام مندرج در جداول NRC بر اساس عملکرد جوجه‌های گوشتی نر [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 61-73]
 • زرقی، حیدر اثر تراکم انرژی و مواد مغذی جیره‌ غذایی بر عملکرد و کیفیت تخم‌مرغ در دوره پس از تولک‌بری مرغ‌های تخم‌گذار [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 197-209]

س

 • ساری، محسن تأثیر جیره‌های گلوکوژنیک، لیپوژنیک و مخلوط آن‌ها بر عملکرد، انتخاب خوراک، تخمیر شکمبه و برخی متابولیت‌های خونی در گوساله‌های شیری هلشتاین [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 449-465]
 • سالاری، سمیه اثر اندازه ذرات منابع مختلف فیبر نامحلول بر نسبت بازده انرژی و پروتئین و ریخت شناسی روده جوجه‌های گوشتی تغذیه شده با جیره بر پایه جو [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 495-511]
 • سالاری، علی اکبر ارزش افزوده (ماتریکس) مکمل لیزوفسفولیپید بر انرژی قابل متابولیسم انواع چربی و مواد مغذی قابل هضم جیره ذرت - کنجاله سویا در جوجه‌های گوشتی [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 513-528]
 • سرجمعی، فرید بررسی عملکرد هفت هیبرید کرم ابریشم در تربت‌حیدریه [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 399-409]
 • سلطانی، مهدی تأثیر پودرگیاه دارویی کنگر‌فرنگی (Cynara scolymus) بر عملکرد، جمعیت میکروبی ایلئوم، آنزیم‌های کبدی و سیستم ایمنی جوجه‌های گوشتی در شرایط تنش سرمایی [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 47-60]
 • سیدآبادی، حمیدرضا تأثیر سطوح مختلف اسید آمینه متیونین بر عملکرد سیستم ایمنی و بیان ژن اینترفرون گاما در جوجه‌های گوشتی [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 387-398]
 • سید شریفی، رضا تأثیر همزمانی ماده مغذی بر تخمیر شکمبه‌ای، ساخت پروتئین میکروبی و تعادل نیتروژن در گوسفند [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 19-33]
 • سید شریفی، رضا تعیین ارزش غذایی، قابلیت هضم دانه، غلاف و پوسته دانه باقلا با استفاده از روش‌های آزمایشگاهی [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 151-167]
 • سید شریفی، رضا مقایسه روش‌های GBLUP و بیزی در برآورد ارزش‌های اصلاحی ژنومی با معماری‌های مختلف ژنتیکی [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 241-250]
 • سید شریفی، رضا اثرات سطوح مختلف پروبیوتیک و اسیدآلی بر عملکرد، رشد اسکلتی، فعالیت تغذیه، فراسنجه-های خونی و ایمنی در گوساله‌های شیرخوار هلشتاین [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 307-322]
 • سیفتی، مرتضی بررسی اثر چند ریختی تک نوکلئوتیدیBIEC2-808543 ژن LCORL براندازه بدنی اسب عرب ایرانی [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 125-133]
 • سیف دواتی، جمال تأثیر همزمانی ماده مغذی بر تخمیر شکمبه‌ای، ساخت پروتئین میکروبی و تعادل نیتروژن در گوسفند [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 19-33]
 • سیف دواتی، جمال تعیین ارزش غذایی، قابلیت هضم دانه، غلاف و پوسته دانه باقلا با استفاده از روش‌های آزمایشگاهی [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 151-167]
 • سیف دواتی، جمال مقایسه روش‌های GBLUP و بیزی در برآورد ارزش‌های اصلاحی ژنومی با معماری‌های مختلف ژنتیکی [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 241-250]
 • سیف دواتی، جمال اثرات سطوح مختلف پروبیوتیک و اسیدآلی بر عملکرد، رشد اسکلتی، فعالیت تغذیه، فراسنجه-های خونی و ایمنی در گوساله‌های شیرخوار هلشتاین [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 307-322]

ش

 • شبخوان شوکت آباد، سهیلا تأثیر کنجاله کنجد بر الگوی اسیدهای چرب گوشت و قابلیت هضم در بره‌های نژاد بلوچی [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 423-435]
 • شریفی، افروز بررسی ترکیب شیمیایی و اثر سطوح مختلف سرشاخه هویج در جیره غذایی بر کینتیک هضم و تخمیر شکمبه‌ای در شرایط برون‌تنی [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 169-179]
 • شفیعی، امیرحسین بررسی تأثیر نانوذرات سلنیوم بر عملکرد، وضعیت آنتی اکسیدانی، فراسنجه‌های خونی و پایداری اکسیداتیو تخم مرغ در مرغان تخم‌گذار [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 323-335]
 • شکری، علی نقی تأثیر پودرگیاه دارویی کنگر‌فرنگی (Cynara scolymus) بر عملکرد، جمعیت میکروبی ایلئوم، آنزیم‌های کبدی و سیستم ایمنی جوجه‌های گوشتی در شرایط تنش سرمایی [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 47-60]
 • شیخلو، محمدرضا تأثیر سلنیوم به همراه ویتامین E بر عملکرد تولیدی، پاسخ ایمنی و متابولیت‌های خونی بلدرچین‌ ژاپنی تخم‌گذار [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 337-349]

ص

 • صادقی، علی اصغر ترکیب شیمیایی و فراسنجه‌های تجزیه پذیری شکمبه‌ای ماده خشک و پروتئین کنجاله منداب اصلاح شده عمل‌آوری شده با پرتو میکروویو [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 291-305]
 • صفری، رشید تأثیر سلنیوم به همراه ویتامین E بر عملکرد تولیدی، پاسخ ایمنی و متابولیت‌های خونی بلدرچین‌ ژاپنی تخم‌گذار [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 337-349]
 • صیدالی دولت آباد، سعید تأثیر جیره‌های گلوکوژنیک، لیپوژنیک و مخلوط آن‌ها بر عملکرد، انتخاب خوراک، تخمیر شکمبه و برخی متابولیت‌های خونی در گوساله‌های شیری هلشتاین [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 449-465]
 • صیداوی، علیرضا تحلیل پیشران‌های کلیدی توسعه صنعت طیور با استفاده از رویکرد آینده‌نگاری [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 529-548]

ط

 • طاهرپور، کامران تأثیر پودرگیاه دارویی کنگر‌فرنگی (Cynara scolymus) بر عملکرد، جمعیت میکروبی ایلئوم، آنزیم‌های کبدی و سیستم ایمنی جوجه‌های گوشتی در شرایط تنش سرمایی [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 47-60]
 • طهمورث پور، مجتبی آنالیز بیوانفورماتیکی اثر پروتئین و پپتیدهای زیست فعال آلفاs1 کازئین شیر انسان بر مهار آنزیم ACE و مقایسه آن با گونه های مختلف پستانداران [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 373-385]

ع

 • عابدیان، ذبیح الله بررسی عملکرد هفت هیبرید کرم ابریشم در تربت‌حیدریه [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 399-409]
 • عبداللهی کلورزی، مژگان تحلیل پیشران‌های کلیدی توسعه صنعت طیور با استفاده از رویکرد آینده‌نگاری [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 529-548]
 • عبدالهی، محمدرضا اثر اندازه ذرات منابع مختلف فیبر نامحلول بر نسبت بازده انرژی و پروتئین و ریخت شناسی روده جوجه‌های گوشتی تغذیه شده با جیره بر پایه جو [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 495-511]
 • عبدی بنمار، حسین تعیین ارزش غذایی، قابلیت هضم دانه، غلاف و پوسته دانه باقلا با استفاده از روش‌های آزمایشگاهی [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 151-167]
 • عزیزی، ایوب بررسی ترکیب شیمیایی و اثر سطوح مختلف سرشاخه هویج در جیره غذایی بر کینتیک هضم و تخمیر شکمبه‌ای در شرایط برون‌تنی [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 169-179]
 • عقیلی پور، فاطمه تعیین ترکیب شیمیایی، فراسنجه‌های تولید گاز و قابلیت هضم گیاه آستاراگالوس پودولوبوس (Astragalus podolobus) در مراحل مختلف فنولوژیکی و مقایسۀ آن با چند گیاه شورزیست در شرایط آزمایشگاهی [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 1-17]
 • علاء نوشهر، فاطمه مقایسه روش‌های GBLUP و بیزی در برآورد ارزش‌های اصلاحی ژنومی با معماری‌های مختلف ژنتیکی [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 241-250]
 • علی پناه، مسعود بررسی عملکرد هفت هیبرید کرم ابریشم در تربت‌حیدریه [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 399-409]
 • علیجانی، صادق مقایسه‌ی برخی مدل‌های غیرخطی در توصیف منحنی رشد گوسفندان ماکویی [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 223-229]

غ

 • غلامی، حسین معرفی مدل خطی تخمین انرژی قابل متابولیسم سورگوم علوفه‌ای با استفاده از اجزای الیاف [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 265-276]
 • غیاثی، سید احسان اثر منبع کاتیونی و DCAD جیره گاو شیری بر فراسنجه‌های تخمیر شکمبه در شرایط برون تنی [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 181-195]

ف

 • فتاح نیا، فرشید فراسنجه‌های تخمیر برون‌تنی جیره‌های حاوی سطوح مختلف تفاله نعناع و تفاله‌کاسنی [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 437-448]
 • فتحی، مختار بررسی تأثیر نانوذرات سلنیوم بر عملکرد، وضعیت آنتی اکسیدانی، فراسنجه‌های خونی و پایداری اکسیداتیو تخم مرغ در مرغان تخم‌گذار [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 323-335]
 • فرجی آروق، هادی تجزیه و تحلیل ژنتیکی صفات تولیدی گاوهای هلشتاین ایران با در نظر گرفتن گروه‌بندی ژنتیکی [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 361-372]
 • فرخ نیا، رضا ارزیابی اثر افزودن عصاره الکلی گیاهان دارویی آویشن شیرازی و سرخارگل به جیره بر عملکرد، خصوصیات لاشه، فراسنجه‌های بیوشیمیایی خون و وضعیت ایمنی جوجه‌های گوشتی [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 75-86]
 • فرهادی، گلزار شناسایی ژن‌های میتوکندریایی تأثیر‌گذار بر تکامل سلول تخم تحت هورمون FSH با استفاده از داده‌های ریز آرایه در گاو [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 251-264]
 • فرهنگ فر، سید همایون بررسی چند شکلی ژن پومس(پرواپیوملانوکورتین) و ارتباط آن با صفات رشد درجوجه‌‌های گوشتی [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 103-112]
 • فرهنگ فر، سید همایون اثر عصاره گیاه چای ترش بر سامانه ایمنی، وضعیت پاداکسیدانی پلاسما، تعادل اکسیدانی و فراسنجه‌های عملکردی و بیوشیمیایی خون مرغ‌های تخم‌‌گذار مسن [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 87-101]
 • فرهنگ فر، سید همایون تعیین ارزش غذایی، گوارش‌پذیری مواد مغذی و انرژی قابل سوخت و ساز جیره‌های حاوی دو منبع فیبر محلول و نامحلول در شترمرغ [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 481-493]
 • فرهنگ فر، سید همایون تأثیر کنجاله کنجد بر الگوی اسیدهای چرب گوشت و قابلیت هضم در بره‌های نژاد بلوچی [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 423-435]
 • فریور، فریبا تأثیر روش‌های مختلف عمل‌آوری فیزیکی و بیولوژیکی بر ترکیب شیمیایی و تجزیه‌پذیری شکمبه‌ای دانه‌‌ی ذرت [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 35-45]
 • فیاضی، جمال شناسایی ژن‌های میتوکندریایی تأثیر‌گذار بر تکامل سلول تخم تحت هورمون FSH با استفاده از داده‌های ریز آرایه در گاو [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 251-264]
 • فیض دار برآبادی، یاسر اثر منبع کاتیونی و DCAD جیره گاو شیری بر فراسنجه‌های تخمیر شکمبه در شرایط برون تنی [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 181-195]

ق

 • قحطان، نجمه تاثیر گیاهان دارویی شبدر زرد، موشکورک و آلوئه‌ورا بر بازده تولید، خصوصیات بیوشیمیایی و بار میکروبی گوشت بلدرچین ژاپنی [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 211-222]
 • قربانی خراجی، غلام رضا تأثیر جیره‌های گلوکوژنیک، لیپوژنیک و مخلوط آن‌ها بر عملکرد، انتخاب خوراک، تخمیر شکمبه و برخی متابولیت‌های خونی در گوساله‌های شیری هلشتاین [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 449-465]
 • قنبری، فرزاد تعیین ترکیب شیمیایی، فراسنجه‌های تولید گاز و قابلیت هضم گیاه آستاراگالوس پودولوبوس (Astragalus podolobus) در مراحل مختلف فنولوژیکی و مقایسۀ آن با چند گیاه شورزیست در شرایط آزمایشگاهی [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 1-17]
 • قنبری، فرزاد تأثیر روش‌های مختلف عمل‌آوری فیزیکی و بیولوژیکی بر ترکیب شیمیایی و تجزیه‌پذیری شکمبه‌ای دانه‌‌ی ذرت [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 35-45]
 • قنبری، فرزاد ارزیابی اثر افزودن عصاره الکلی گیاهان دارویی آویشن شیرازی و سرخارگل به جیره بر عملکرد، خصوصیات لاشه، فراسنجه‌های بیوشیمیایی خون و وضعیت ایمنی جوجه‌های گوشتی [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 75-86]
 • قوتی، شاهرخ طراحی ساختار پروتئینی آنزیم رانپیرناز به عنوان ایمنوتوکسین براساس ریبونوکلئاز پانکراتیک گاوی با استفاده از مطالعات دینامیک و استاتیک مولکولی [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 351-360]

ک

 • کریمی، امیر تأثیر سلنیوم به همراه ویتامین E بر عملکرد تولیدی، پاسخ ایمنی و متابولیت‌های خونی بلدرچین‌ ژاپنی تخم‌گذار [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 337-349]
 • کلوندی، سارا بررسی دقت برخی از مدل‌ها در برآورد ضرایب آزمون تولید گاز در سیلاژ ذرت [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 467-479]

گ

 • گلیان، ابوالقاسم اثر تراکم انرژی و مواد مغذی جیره‌ غذایی بر عملکرد و کیفیت تخم‌مرغ در دوره پس از تولک‌بری مرغ‌های تخم‌گذار [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 197-209]
 • گلیان، ابوالقاسم ارزش افزوده (ماتریکس) مکمل لیزوفسفولیپید بر انرژی قابل متابولیسم انواع چربی و مواد مغذی قابل هضم جیره ذرت - کنجاله سویا در جوجه‌های گوشتی [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 513-528]

ل

 • لطیفی، میثم مقایسه‌ی برخی مدل‌های غیرخطی در توصیف منحنی رشد گوسفندان ماکویی [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 223-229]

م

 • مجتهدی، محسن ارزیابی تأثیر متقابل آفلاتوکسین B1 و جاذب‌های سم آلومینوسیلیکاته بر فراسنجه‌های تولیدگاز، تخمیر و هضم شکمبه در شرایط برون‌تنی [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 277-289]
 • مجتهدی، محسن تعیین ارزش غذایی، گوارش‌پذیری مواد مغذی و انرژی قابل سوخت و ساز جیره‌های حاوی دو منبع فیبر محلول و نامحلول در شترمرغ [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 481-493]
 • مجیدزاده هروی، رضا تأثیر مکمل‌های ضد میکروبی بر عملکرد، مرفولوژی روده و بیان ژن‌هایPepT1 ، PepT2 و LEAP2 در دستگاه گوارش جوجه‌های گوشتی [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 549-563]
 • مختاری، مرتضی بازسازی شبکه ژن‌های هم‌بیان مرتبط با رشد و تکامل فولیکول‌های الیاف در جنین بز کرکی [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 231-240]
 • مروج، حسین تعیین معادلات رگرسیونی پیش‌بینی مقادیر انرژی قابل متابولیسم ارقام پرتولید جو در ایران و مقایسه نتایج حاصل با نتایج روش NIRS و ارقام مندرج در جداول NRC بر اساس عملکرد جوجه‌های گوشتی نر [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 61-73]
 • مسلمی پور، فرید ارزیابی اثر افزودن عصاره الکلی گیاهان دارویی آویشن شیرازی و سرخارگل به جیره بر عملکرد، خصوصیات لاشه، فراسنجه‌های بیوشیمیایی خون و وضعیت ایمنی جوجه‌های گوشتی [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 75-86]
 • مقصودلو، شهریار ارزیابی اثر افزودن عصاره الکلی گیاهان دارویی آویشن شیرازی و سرخارگل به جیره بر عملکرد، خصوصیات لاشه، فراسنجه‌های بیوشیمیایی خون و وضعیت ایمنی جوجه‌های گوشتی [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 75-86]
 • مقیمی اسفند آبادی، احمد تجزیه و تحلیل ژنتیکی صفات تولیدی گاوهای هلشتاین ایران با در نظر گرفتن گروه‌بندی ژنتیکی [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 361-372]
 • ملک زادگان، احمد تعیین معادلات رگرسیونی پیش‌بینی مقادیر انرژی قابل متابولیسم ارقام پرتولید جو در ایران و مقایسه نتایج حاصل با نتایج روش NIRS و ارقام مندرج در جداول NRC بر اساس عملکرد جوجه‌های گوشتی نر [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 61-73]
 • ملکی، مصطفی بررسی دقت برخی از مدل‌ها در برآورد ضرایب آزمون تولید گاز در سیلاژ ذرت [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 467-479]
 • منتظر تربتی، محمد باقر بررسی چند شکلی ژن پومس(پرواپیوملانوکورتین) و ارتباط آن با صفات رشد درجوجه‌‌های گوشتی [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 103-112]
 • منتظر تربتی، محمد باقر اثر منبع کاتیونی و DCAD جیره گاو شیری بر فراسنجه‌های تخمیر شکمبه در شرایط برون تنی [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 181-195]
 • میراسماعیلی، محسن بررسی اثر چند ریختی تک نوکلئوتیدیBIEC2-808543 ژن LCORL براندازه بدنی اسب عرب ایرانی [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 125-133]
 • میربهبهانی، سید محمد تعیین ارزش غذایی، گوارش‌پذیری مواد مغذی و انرژی قابل سوخت و ساز جیره‌های حاوی دو منبع فیبر محلول و نامحلول در شترمرغ [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 481-493]
 • میرزایی آقجه قشلاق، فرزاد تعیین ارزش غذایی، قابلیت هضم دانه، غلاف و پوسته دانه باقلا با استفاده از روش‌های آزمایشگاهی [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 151-167]
 • میرزایی آقجه قشلاق، فرزاد اثرات سطوح مختلف پروبیوتیک و اسیدآلی بر عملکرد، رشد اسکلتی، فعالیت تغذیه، فراسنجه-های خونی و ایمنی در گوساله‌های شیرخوار هلشتاین [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 307-322]
 • میرزایی الموتی، حمیدرضا فراسنجه‌های تخمیر برون‌تنی جیره‌های حاوی سطوح مختلف تفاله نعناع و تفاله‌کاسنی [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 437-448]

ن

 • نادری، یوسف بهینه‌سازی پارامترهای روش‌های یادگیری ماشین بر ارزیابی ژنومی صفات گسسته دودویی با در نظر گرفتن ساختار جمعیت و توزیع‌های متفاوت فنوتیپ در جمعیت مرجع [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 113-124]
 • ناصریان، عباسعلی اثر تزریق شکمبه‌ای عصاره آبی محصولات فرعی پسته بر توازن نیتروژن و فراسنجه‌های تخمیری شکمبه در گوسفندان نر بلوچی [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 135-149]
 • نصیری، خدیجه تأثیر سطوح مختلف اسید آمینه متیونین بر عملکرد سیستم ایمنی و بیان ژن اینترفرون گاما در جوجه‌های گوشتی [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 387-398]
 • نصیری، عبدالعظیم بررسی عملکرد هفت هیبرید کرم ابریشم در تربت‌حیدریه [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 399-409]
 • نصیری، محمدرضا طراحی ساختار پروتئینی آنزیم رانپیرناز به عنوان ایمنوتوکسین براساس ریبونوکلئاز پانکراتیک گاوی با استفاده از مطالعات دینامیک و استاتیک مولکولی [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 351-360]
 • نصیری مقدم، حسن تعیین معادلات رگرسیونی پیش‌بینی مقادیر انرژی قابل متابولیسم ارقام پرتولید جو در ایران و مقایسه نتایج حاصل با نتایج روش NIRS و ارقام مندرج در جداول NRC بر اساس عملکرد جوجه‌های گوشتی نر [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 61-73]
 • نصیری مقدم، حسن اثر تراکم انرژی و مواد مغذی جیره‌ غذایی بر عملکرد و کیفیت تخم‌مرغ در دوره پس از تولک‌بری مرغ‌های تخم‌گذار [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 197-209]
 • نظری، محمود شناسایی ژن‌های میتوکندریایی تأثیر‌گذار بر تکامل سلول تخم تحت هورمون FSH با استفاده از داده‌های ریز آرایه در گاو [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 251-264]
 • نعمتی، ذبیح اله تأثیر سلنیوم به همراه ویتامین E بر عملکرد تولیدی، پاسخ ایمنی و متابولیت‌های خونی بلدرچین‌ ژاپنی تخم‌گذار [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 337-349]
 • نوید شاد، بهمن اثرات سطوح مختلف پروبیوتیک و اسیدآلی بر عملکرد، رشد اسکلتی، فعالیت تغذیه، فراسنجه-های خونی و ایمنی در گوساله‌های شیرخوار هلشتاین [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 307-322]
 • نیکخواه، علی ترکیب شیمیایی و فراسنجه‌های تجزیه پذیری شکمبه‌ای ماده خشک و پروتئین کنجاله منداب اصلاح شده عمل‌آوری شده با پرتو میکروویو [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 291-305]

و

 • ورمقانی، صیفعلی تأثیر پودرگیاه دارویی کنگر‌فرنگی (Cynara scolymus) بر عملکرد، جمعیت میکروبی ایلئوم، آنزیم‌های کبدی و سیستم ایمنی جوجه‌های گوشتی در شرایط تنش سرمایی [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 47-60]
 • وطن دوست، موسی تاثیر استفاده از مکمل‌های پروبیوتیکی و پری‌بیوتیکی بر عملکرد رشد، شاخص‌های خونی و رشد اسکلتی بره‌های نر بلوچی [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 411-422]
 • وقار سیدین، سید مرتضی ارزیابی تأثیر متقابل آفلاتوکسین B1 و جاذب‌های سم آلومینوسیلیکاته بر فراسنجه‌های تولیدگاز، تخمیر و هضم شکمبه در شرایط برون‌تنی [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 277-289]
 • وکیلی، سید علیرضا ارزیابی تأثیر متقابل آفلاتوکسین B1 و جاذب‌های سم آلومینوسیلیکاته بر فراسنجه‌های تولیدگاز، تخمیر و هضم شکمبه در شرایط برون‌تنی [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 277-289]
 • ولی زاده، رضا اثر تزریق شکمبه‌ای عصاره آبی محصولات فرعی پسته بر توازن نیتروژن و فراسنجه‌های تخمیری شکمبه در گوسفندان نر بلوچی [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 135-149]
 • ولی زاده، رقیه اثرات سطوح مختلف پروبیوتیک و اسیدآلی بر عملکرد، رشد اسکلتی، فعالیت تغذیه، فراسنجه-های خونی و ایمنی در گوساله‌های شیرخوار هلشتاین [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 307-322]

ه

 • هاشمی، مظاهر بررسی ترکیب شیمیایی و اثر سطوح مختلف سرشاخه هویج در جیره غذایی بر کینتیک هضم و تخمیر شکمبه‌ای در شرایط برون‌تنی [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 169-179]
 • هدایت ایوریق، نعمت مقایسه روش‌های GBLUP و بیزی در برآورد ارزش‌های اصلاحی ژنومی با معماری‌های مختلف ژنتیکی [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 241-250]

ی

 • یامی، حجت الله آنالیز بیوانفورماتیکی اثر پروتئین و پپتیدهای زیست فعال آلفاs1 کازئین شیر انسان بر مهار آنزیم ACE و مقایسه آن با گونه های مختلف پستانداران [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 373-385]
 • یلچی، طاهر تأثیر همزمانی ماده مغذی بر تخمیر شکمبه‌ای، ساخت پروتئین میکروبی و تعادل نیتروژن در گوسفند [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 19-33]