نمایه نویسندگان

آ

 • آرشامی، جواد تأثیر عصاره آبی-الکلی صمغ آنغوزه بر وزن بدن و بیضه، هورمون تستوسترون و اسپرماتوژنز در رت های بالغ ویستار [دوره 6، شماره 2، 1393]

ا

 • ابراهیمی، سیدهادی اثر مهارکننده های شیمیایی بر الگوی تخمیر، تولید متان و دفع هیدروژن در شرایط برون تنی ناپیوسته [دوره 6، شماره 1، 1393]
 • اسداللهی، صادق مطالعه چندشکلی ژن میواستاتین وتأثیر آن بر صفات رشد در گوسفند لری [دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 374-380]
 • اسلامی، موسی تأثیر استفاده از پودر سیر در جیره گوسفند بر قابلیت‌هضم، تخمیر و جمعیت پروتوزوآیی شکمبه [دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 324-332]
 • اسلمی نژاد، علی اصغر اثر افزایش تعداد ماده های جمعیت مرجع و نشانگرهای امپیوت شده بر قابلیت اعتماد پیش بینی ژنومی گاوهای جرسی [دوره 6، شماره 3، 1392، صفحه 270-278]
 • اسماعیل خانیان، سعید بررسی پلی‌مورفیسم مرغان بومی مازندران و اصفهان با استفاده از نشانگرهای ریز‌ماهواره [دوره 6، شماره 2، 1393]
 • اسماعیلی زاده کشکوئیه، علی مطالعه جهش های موجود در نیمه اول اگزون 2 ژن GDF9گوسفند آمیخته نژاد رومانوف و نژاد کرمانی [دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 395-403]
 • اسماعیلی نسب، پیمان تعیین اثرات تفاله گوجه فرنگی و منابع روغنی گیاهی و حیوانی بر عملکرد، اجزاء لاشه و فرآسنجه های استخوانی جوجه های گوشتی تحت تنش گرمایی [دوره 6، شماره 2، 1393]
 • افخمی، مرضیه مقایسه ارزش غذایی سه نوع کنجاله سویا در آزمایشگاه و جوجه‌های گوشتی [دوره 6، شماره 1، 1393]
 • امام پور، وجیهه تهیه و ارزیابی جیره نیمه خالص به منظور مطالعات مربوط به فیبر در بلدرچین ژاپنی [دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 365-373]
 • امرایی، فاطمه بررسی ناحیه تنظیمی ژن لپتین در گاوهای نجدی خوزستان [دوره 6، شماره 1، 1393]
 • امینی، همایون بررسی اثرسطوح مختلف نیترات آب برعملکردوفراسنجه‌های خونی جوجه‌های گوشتی [دوره 6، شماره 2، 1393]
 • انصاری پیرسرائی، زربخت مقایسه چندشکلی‌های تک نوکلئوتیدی جایگاه ژنی Mx در سویه‌های مختلف مرغ بومی، تجاری گوشتی و تخم‌گذار [دوره 6، شماره 1، 1393]
 • انصاری مهیاری، سعید اثر دفعات شیردوشی در ابتدای دوره شیردهی بر تولید شیر، متابولیت‌های خون و بازده تولیدمثل گاوهای هلشتاین [دوره 6، شماره 1، 1393]
 • انصاری مهیاری، سعید بررسی پلی‌مورفیسم مرغان بومی مازندران و اصفهان با استفاده از نشانگرهای ریز‌ماهواره [دوره 6، شماره 2، 1393]
 • انصاری نمین، سپیده مطالعه جهش های موجود در نیمه اول اگزون 2 ژن GDF9گوسفند آمیخته نژاد رومانوف و نژاد کرمانی [دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 395-403]
 • اولادشنبه، یونس اثرات اسانس گیاه دارویی بومی مروتلخ (Salvia mirzayanii) بر تخمیر میکروبی شکمبه و قابلیت هضم مواد مغذی با استفاده از سیستم تولید گاز و کشت پیوسته دو جریانه [دوره 6، شماره 1، 1393]
 • ایاز، مجتبی تعیین انرژی قابل متابولیسم ظاهری و حقیقی پودر یونجه در شترمرغ با استفاده از دو روش جمع آوری کل فضولات و نشانگر اکسید کروم [دوره 6، شماره 2، 1393]
 • ایوبی، علیرضا تأثیر عصاره آبی-الکلی صمغ آنغوزه بر وزن بدن و بیضه، هورمون تستوسترون و اسپرماتوژنز در رت های بالغ ویستار [دوره 6، شماره 2، 1393]

ب

 • بنابازی، محمد حسین بررسی پلی‌مورفیسم مرغان بومی مازندران و اصفهان با استفاده از نشانگرهای ریز‌ماهواره [دوره 6، شماره 2، 1393]
 • بهرام زاده، فاطمه مطالعه چندشکلی ژن میواستاتین وتأثیر آن بر صفات رشد در گوسفند لری [دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 374-380]
 • بوجارپور، محمد بررسی ناحیه تنظیمی ژن لپتین در گاوهای نجدی خوزستان [دوره 6، شماره 1، 1393]
 • بوجارپور، محمد اثرات اسانس گیاه دارویی بومی مروتلخ (Salvia mirzayanii) بر تخمیر میکروبی شکمبه و قابلیت هضم مواد مغذی با استفاده از سیستم تولید گاز و کشت پیوسته دو جریانه [دوره 6، شماره 1، 1393]
 • بوجارپور، محمد تاثیر سطوح مختلف اسانس رازیانه بر صفات تولیدی، خواص کیفی تخم‌مرغ و برخی فراسنجه های تولیدمثلی مرغان تخم‌گذار [دوره 6، شماره 2، 1393]
 • بوجارپور، محمد تاثیر استفاده از پودر خرفه بر سیستم ایمنی و جمعیت میکروبی سکوم جوجه های گوشتی [دوره 6، شماره 2، 1393]
 • بیگی نصیری، محمدتقی بررسی و تکثیر ناحیه تنظیمی ژن میوستاتین و تعیین توالی آن در گاوهای بومی (نجدی) خوزستان [دوره 6، شماره 3، 1392، صفحه 265-269]

پ

 • پورخنجر، عبدالحسین تأثیر پودر گیاه چویر (Ferulagoangulata) بر کبد و فرآسنجه های خونی بلدرچین ژاپنی مسموم شده با تتراکلریدکربن [دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 342-350]
 • پیرانی، نصرالله چندشکلی اگزون 2 ژن BMP15 در گوسفند سنگسری ایران [دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 381-387]
 • پیرخضرانیان، زانا چندشکلی اگزون 2 ژن BMP15 در گوسفند سنگسری ایران [دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 381-387]

ت

 • تاتاری، مریم بررسی پلی‌مورفیسم مرغان بومی مازندران و اصفهان با استفاده از نشانگرهای ریز‌ماهواره [دوره 6، شماره 2، 1393]
 • تاکی، ابوالقاسم تاثیر سطوح مختلف اسانس رازیانه بر صفات تولیدی، خواص کیفی تخم‌مرغ و برخی فراسنجه های تولیدمثلی مرغان تخم‌گذار [دوره 6، شماره 2، 1393]
 • تقوی، حمید تعیین دوره های بحرانی آب و هوایی در مدیریت گاوهای شیری شمال شرق ایران با استفاده از شاخص رطوبتی-دمایی (THI) [دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 295-303]
 • تقی زاده، اکبر تعیین ارزش غذایی علف خشک یونجه و کاه گندم استان آذربایجان شرقی [دوره 6، شماره 1، 1393]
 • تقی زاده، اکبر تعیین میزان تجزیه‫پذیری و ضرایب هضمی کنجاله کانولا با روش‌های کیسه‌های نایلونی و تولید گاز [دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 312-323]
 • تقی زاده، محسن تاثیر سطوح مختلف اسانس رازیانه بر صفات تولیدی، خواص کیفی تخم‌مرغ و برخی فراسنجه های تولیدمثلی مرغان تخم‌گذار [دوره 6، شماره 2، 1393]
 • تکلوزاده، معصومه تعیین ترکیب شیمیایی، خصوصیات فیزیکی و ارزش غذایی پوست سبز گردوی فرآوری شده با قارچ نوروسپورا سیتوفیلا با روش های کیسه‌های نایلونی و تولید گازوی فرآوری شده با قارچ نوروسپورا سیتوفیلا [دوره 6، شماره 3، 1392، صفحه 248-257]

ج

 • جانمحمدی، حسین تعیین ارزش غذایی علف خشک یونجه و کاه گندم استان آذربایجان شرقی [دوره 6، شماره 1، 1393]
 • جوزی شکالگورابی، ساحره اثر بکارگیری اسپرم تعیین جنس شده در تلیسه ها بر پیشرفت ژنتیکی در مسیر انتخابی مادر مادران [دوره 6، شماره 3، 1392، صفحه 258-264]

چ

 • چاجی، مرتضی اثرات اسانس گیاه دارویی بومی مروتلخ (Salvia mirzayanii) بر تخمیر میکروبی شکمبه و قابلیت هضم مواد مغذی با استفاده از سیستم تولید گاز و کشت پیوسته دو جریانه [دوره 6، شماره 1، 1393]
 • چاجی، مرتضی تأثیر استفاده از پودر سیر در جیره گوسفند بر قابلیت‌هضم، تخمیر و جمعیت پروتوزوآیی شکمبه [دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 324-332]

ح

 • حائری، رامین تعیین چندشکلی ژن های POU1F1 و STAT5A و ارتباط آنها با صفات تولید شیر در گاو [دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 388-394]
 • حاجی بابایی، علی تعیین انرژی قابل متابولیسم ظاهری و حقیقی پودر یونجه در شترمرغ با استفاده از دو روش جمع آوری کل فضولات و نشانگر اکسید کروم [دوره 6، شماره 2، 1393]
 • حافظیان، سید حسن برآورد پارامترهای ژنتیکی صفت تولید شیر گاوهای هلشتاین استان‌های شمالی ایران با استفاده از یک مدل روز آزمون با تابعیت تصادفی [دوره 6، شماره 1، 1393]
 • حافظیان، سید حسن مقایسه چندشکلی‌های تک نوکلئوتیدی جایگاه ژنی Mx در سویه‌های مختلف مرغ بومی، تجاری گوشتی و تخم‌گذار [دوره 6، شماره 1، 1393]
 • حسابی نامقی، علیرضا بررسی اثرسطوح مختلف نیترات آب برعملکردوفراسنجه‌های خونی جوجه‌های گوشتی [دوره 6، شماره 2، 1393]
 • حسن آبادی، احمد اثر پس‌مانده کلسیم‌دار نیروگاه برق مشهد و سطح فسفر جیره بر عملکرد و استحکام استخوان جوجه‌های گوشتی [دوره 6، شماره 3، 1392، صفحه 189-196]
 • حسن آبادی، احمد اثر 1، 25 دی هیدروکسی کوله کلسیفرول (کلسیتریول) و عصاره هیدروالکلی میوه پنیرباد (Withania Coagulans) بر عملکرد، بافت شناسی استخوان درشت نی و پارامتر های خونی در جوجه های نر گوشتی [دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 351-358]
 • حسن پور، ساناز اثر مقادیر مختلف ال-گلوتامین و گلیسرول بر اسپرم پوشش‌دار شده قوچ در روند انجماد [دوره 6، شماره 1، 1393]
 • حسن پور باشی، سمیرا اثر پس‌مانده کلسیم‌دار نیروگاه برق مشهد و سطح فسفر جیره بر عملکرد و استحکام استخوان جوجه‌های گوشتی [دوره 6، شماره 3، 1392، صفحه 189-196]
 • حسن زاده، امید برآورد پارامترهای ژنتیکی صفت تولید شیر گاوهای هلشتاین استان‌های شمالی ایران با استفاده از یک مدل روز آزمون با تابعیت تصادفی [دوره 6، شماره 1، 1393]
 • حسین خانی، علی بررسی میزان وقوع لنگش در گاوهای هلشتاین با روش گیت اسکورینگ و ارتباط آن با تولید، شکم زایش و امتیاز وضعیت بدنی حیوان [دوره 6، شماره 2، 1393]
 • حسینی، سیدجواد اثر 1، 25 دی هیدروکسی کوله کلسیفرول (کلسیتریول) و عصاره هیدروالکلی میوه پنیرباد (Withania Coagulans) بر عملکرد، بافت شناسی استخوان درشت نی و پارامتر های خونی در جوجه های نر گوشتی [دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 351-358]
 • حسینی، سید عبداله تعیین انرژی قابل متابولیسم ظاهری و حقیقی پودر یونجه در شترمرغ با استفاده از دو روش جمع آوری کل فضولات و نشانگر اکسید کروم [دوره 6، شماره 2، 1393]
 • حسینی، سید محمد اثر آنتی بیوتیک و جایگزین های احتمالی آن (اسید آلی، پروبیوتیک، پری بیوتیک) بر عملکرد، خصوصیات تخم مرغ و متابولیت های خونی مرغ های تخم گذار تجاری [دوره 6، شماره 3، 1392، صفحه 208-217]
 • حسینی واشان، سیدجواد تعیین اثرات تفاله گوجه فرنگی و منابع روغنی گیاهی و حیوانی بر عملکرد، اجزاء لاشه و فرآسنجه های استخوانی جوجه های گوشتی تحت تنش گرمایی [دوره 6، شماره 2، 1393]

خ

 • خدابخش زاده، رسول مطالعه جهش های موجود در نیمه اول اگزون 2 ژن GDF9گوسفند آمیخته نژاد رومانوف و نژاد کرمانی [دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 395-403]
 • خضری، امین تعیین ترکیب شیمیایی، خصوصیات فیزیکی و ارزش غذایی پوست سبز گردوی فرآوری شده با قارچ نوروسپورا سیتوفیلا با روش های کیسه‌های نایلونی و تولید گازوی فرآوری شده با قارچ نوروسپورا سیتوفیلا [دوره 6، شماره 3، 1392، صفحه 248-257]
 • خوروش، محمد اثر دفعات شیردوشی در ابتدای دوره شیردهی بر تولید شیر، متابولیت‌های خون و بازده تولیدمثل گاوهای هلشتاین [دوره 6، شماره 1، 1393]

د

 • دادپسند، محمد اثر افزایش تعداد ماده های جمعیت مرجع و نشانگرهای امپیوت شده بر قابلیت اعتماد پیش بینی ژنومی گاوهای جرسی [دوره 6، شماره 3، 1392، صفحه 270-278]
 • داشاب، غلامرضا مطالعه چندشکلی ژن میواستاتین وتأثیر آن بر صفات رشد در گوسفند لری [دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 374-380]
 • دیانی، امید تعیین ترکیب شیمیایی، خصوصیات فیزیکی و ارزش غذایی پوست سبز گردوی فرآوری شده با قارچ نوروسپورا سیتوفیلا با روش های کیسه‌های نایلونی و تولید گازوی فرآوری شده با قارچ نوروسپورا سیتوفیلا [دوره 6، شماره 3، 1392، صفحه 248-257]

ر

 • راجی، احمدرضا تعیین اثرات تفاله گوجه فرنگی و منابع روغنی گیاهی و حیوانی بر عملکرد، اجزاء لاشه و فرآسنجه های استخوانی جوجه های گوشتی تحت تنش گرمایی [دوره 6، شماره 2، 1393]
 • رجبی معماری، حمید بررسی و تکثیر ناحیه تنظیمی ژن میوستاتین و تعیین توالی آن در گاوهای بومی (نجدی) خوزستان [دوره 6، شماره 3، 1392، صفحه 265-269]
 • رحیمی، عطیه تأثیر استفاده از پوسته پسته و پلی اتیلن گلیکول بر مصرف و هضم خوراک، فرآسنجه‌های خونی، تولید و پروفیل اسیدهای چرب شیر در بزهای شیرده سانن [دوره 6، شماره 3، 1392، صفحه 228-238]
 • رحیمی میانجی، قدرت اله مقایسه چندشکلی‌های تک نوکلئوتیدی جایگاه ژنی Mx در سویه‌های مختلف مرغ بومی، تجاری گوشتی و تخم‌گذار [دوره 6، شماره 1، 1393]
 • رضایی، منصور اثر عصاره رازیانه و ویتامین D3 بر جوجه درآوری و خصوصیات کیفی جوجه در مرغهای مادر گوشتی پس از تولک بری [دوره 6، شماره 3، 1392، صفحه 197-207]
 • رکوعی، محمد مطالعه چندشکلی ژن میواستاتین وتأثیر آن بر صفات رشد در گوسفند لری [دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 374-380]
 • روستائی علی مهر، محمد اثر مقادیر مختلف ال-گلوتامین و گلیسرول بر اسپرم پوشش‌دار شده قوچ در روند انجماد [دوره 6، شماره 1، 1393]
 • روشنفکر، هدایت اله بررسی ناحیه تنظیمی ژن لپتین در گاوهای نجدی خوزستان [دوره 6، شماره 1، 1393]
 • روشنفکر، هدایت اله بررسی و تکثیر ناحیه تنظیمی ژن میوستاتین و تعیین توالی آن در گاوهای بومی (نجدی) خوزستان [دوره 6، شماره 3، 1392، صفحه 265-269]
 • ریاسی، احمد اثر دفعات شیردوشی در ابتدای دوره شیردهی بر تولید شیر، متابولیت‌های خون و بازده تولیدمثل گاوهای هلشتاین [دوره 6، شماره 1، 1393]

ز

 • زکی زاده، سونیا تعیین چندشکلی ژن های POU1F1 و STAT5A و ارتباط آنها با صفات تولید شیر در گاو [دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 388-394]

س

 • ساری، محسن اثرات اسانس گیاه دارویی بومی مروتلخ (Salvia mirzayanii) بر تخمیر میکروبی شکمبه و قابلیت هضم مواد مغذی با استفاده از سیستم تولید گاز و کشت پیوسته دو جریانه [دوره 6، شماره 1، 1393]
 • ساری، محسن تاثیر سطوح مختلف اسانس رازیانه بر صفات تولیدی، خواص کیفی تخم‌مرغ و برخی فراسنجه های تولیدمثلی مرغان تخم‌گذار [دوره 6، شماره 2، 1393]
 • ساری، محسن تأثیر استفاده از پودر سیر در جیره گوسفند بر قابلیت‌هضم، تخمیر و جمعیت پروتوزوآیی شکمبه [دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 324-332]
 • ساکی، علی اصغر تاثیر تزریق نانو سیلور و عصاره های آویشن و مرزه در تخم مرغ بر درصد جوجه درآوری، فرآسنجه های گوارشی و ایمنی در روز تفریخ [دوره 6، شماره 3، 1392، صفحه 218-226]
 • سالارمعینی، محمد تاثیر استفاده از سطوح مختلف کنجاله سیاه دانه بر عملکرد و کیفیت گوشت بلدرچین ژاپنی [دوره 6، شماره 1، 1393]
 • سالاری، جلال تاثیر تزریق نانو سیلور و عصاره های آویشن و مرزه در تخم مرغ بر درصد جوجه درآوری، فرآسنجه های گوارشی و ایمنی در روز تفریخ [دوره 6، شماره 3، 1392، صفحه 218-226]
 • سالاری، سمیه تاثیر سطوح مختلف اسانس رازیانه بر صفات تولیدی، خواص کیفی تخم‌مرغ و برخی فراسنجه های تولیدمثلی مرغان تخم‌گذار [دوره 6، شماره 2، 1393]
 • ساندو لوند، مونز اثر افزایش تعداد ماده های جمعیت مرجع و نشانگرهای امپیوت شده بر قابلیت اعتماد پیش بینی ژنومی گاوهای جرسی [دوره 6، شماره 3، 1392، صفحه 270-278]
 • سلیمانی، اکبر تعیین چندشکلی ژن های POU1F1 و STAT5A و ارتباط آنها با صفات تولید شیر در گاو [دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 388-394]
 • سمیعی، رحمت اثر جایگزینی سطوح مختلف جلبک سارگاسوم ایلیسیفولیوم به جای سیلو بر عملکرد و فرآسنجه‌های خونی وشکمبه ای بره های زل [دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 279-285]

ش

 • شادپرور، عبدالاحد اثر بکارگیری اسپرم تعیین جنس شده در تلیسه ها بر پیشرفت ژنتیکی در مسیر انتخابی مادر مادران [دوره 6، شماره 3، 1392، صفحه 258-264]
 • شجاع، جلیل تعیین ارزش غذایی علف خشک یونجه و کاه گندم استان آذربایجان شرقی [دوره 6، شماره 1، 1393]
 • شریعتمداری، فرید تهیه و ارزیابی جیره نیمه خالص به منظور مطالعات مربوط به فیبر در بلدرچین ژاپنی [دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 365-373]
 • شلایی، مصیب اثر آنتی بیوتیک و جایگزین های احتمالی آن (اسید آلی، پروبیوتیک، پری بیوتیک) بر عملکرد، خصوصیات تخم مرغ و متابولیت های خونی مرغ های تخم گذار تجاری [دوره 6، شماره 3، 1392، صفحه 208-217]
 • شهدادی، علیرضا تأثیر استفاده از پوسته پسته و پلی اتیلن گلیکول بر مصرف و هضم خوراک، فرآسنجه‌های خونی، تولید و پروفیل اسیدهای چرب شیر در بزهای شیرده سانن [دوره 6، شماره 3، 1392، صفحه 228-238]
 • شهیر، محمد حسین تعیین انرژی قابل متابولیسم ظاهری و حقیقی پودر یونجه در شترمرغ با استفاده از دو روش جمع آوری کل فضولات و نشانگر اکسید کروم [دوره 6، شماره 2، 1393]
 • شیوازاد، محمود تعیین انرژی قابل متابولیسم ظاهری و حقیقی پودر یونجه در شترمرغ با استفاده از دو روش جمع آوری کل فضولات و نشانگر اکسید کروم [دوره 6، شماره 2، 1393]

ص

 • صادقیان، مجید بررسی پلی‌مورفیسم مرغان بومی مازندران و اصفهان با استفاده از نشانگرهای ریز‌ماهواره [دوره 6، شماره 2، 1393]
 • صفری، رشید تعیین ارزش غذایی گیاه نوروزک (Salvia leriifolia) در تغذیه نشخوارکنندگان [دوره 6، شماره 2، 1393]
 • صفری، رشید تأثیر روغن ماهی ریز پوشانی شده بر متابولیت‌های خون و ترکیب اسیدهای چرب شکمبه‌ بزهای شیرده سانن [دوره 6، شماره 3، 1392، صفحه 239-247]
 • صمدی، صبا تأثیر پودر گیاه چویر (Ferulagoangulata) بر کبد و فرآسنجه های خونی بلدرچین ژاپنی مسموم شده با تتراکلریدکربن [دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 342-350]
 • صمدی، فیروز تأثیر پودر گیاه چویر (Ferulagoangulata) بر کبد و فرآسنجه های خونی بلدرچین ژاپنی مسموم شده با تتراکلریدکربن [دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 342-350]

ط

 • طاهری نیا، محمدحسین تأثیر استفاده از پودر سیر در جیره گوسفند بر قابلیت‌هضم، تخمیر و جمعیت پروتوزوآیی شکمبه [دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 324-332]
 • طباطبایی وکیلی، صالح تاثیر استفاده از پودر خرفه بر سیستم ایمنی و جمعیت میکروبی سکوم جوجه های گوشتی [دوره 6، شماره 2، 1393]
 • طرقیان، مینا اثر بافت فیزیکی خوراک بر عملکرد و رفتارهای تغذیه ای در جوجه های گوشتی [دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 359-364]
 • طهماسبی، رضا تعیین ترکیب شیمیایی، خصوصیات فیزیکی و ارزش غذایی پوست سبز گردوی فرآوری شده با قارچ نوروسپورا سیتوفیلا با روش های کیسه‌های نایلونی و تولید گازوی فرآوری شده با قارچ نوروسپورا سیتوفیلا [دوره 6، شماره 3، 1392، صفحه 248-257]
 • طهماسبی، عبدالمنصور تأثیر استفاده از پوسته پسته و پلی اتیلن گلیکول بر مصرف و هضم خوراک، فرآسنجه‌های خونی، تولید و پروفیل اسیدهای چرب شیر در بزهای شیرده سانن [دوره 6، شماره 3، 1392، صفحه 228-238]
 • طهماسبی، عبدالمنصور تأثیر روغن ماهی ریز پوشانی شده بر متابولیت‌های خون و ترکیب اسیدهای چرب شکمبه‌ بزهای شیرده سانن [دوره 6، شماره 3، 1392، صفحه 239-247]
 • طهماسبی، عبدالمنصور مقایسه ساختار مولکولی پروتئین ها و کربوهیدرات های برخی از ارقام سورگوم با استفاده از تکنیک طیف سنجی فوریه انتقال مادون قرمز (FTIR) و آنالیز چند متغیره [دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 304-311]
 • طهماسبی، عبدالمنصور بررسی اثر سطح پروتئین و لیزین جیره برکمیت و کیفیت تولید مرغهای تخمگذار در سن 28 تا 42 هفتگی [دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 333-341]
 • طهمزی، یونس تعیین میزان تجزیه‫پذیری و ضرایب هضمی کنجاله کانولا با روش‌های کیسه‌های نایلونی و تولید گاز [دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 312-323]
 • طهمورث پور، مجتبی اثر افزایش تعداد ماده های جمعیت مرجع و نشانگرهای امپیوت شده بر قابلیت اعتماد پیش بینی ژنومی گاوهای جرسی [دوره 6، شماره 3، 1392، صفحه 270-278]
 • طهمورث پور، مجتبی چندشکلی اگزون 2 ژن BMP15 در گوسفند سنگسری ایران [دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 381-387]

ع

 • عباسی نژاد، معصومه تاثیر تزریق نانو سیلور و عصاره های آویشن و مرزه در تخم مرغ بر درصد جوجه درآوری، فرآسنجه های گوارشی و ایمنی در روز تفریخ [دوره 6، شماره 3، 1392، صفحه 218-226]
 • عبدی قزلجه، عین اله تأثیر روغن ماهی ریز پوشانی شده بر متابولیت‌های خون و ترکیب اسیدهای چرب شکمبه‌ بزهای شیرده سانن [دوره 6، شماره 3، 1392، صفحه 239-247]
 • عشقی زاده، حمیدرضا تعیین ارزش غذایی گیاه نوروزک (Salvia leriifolia) در تغذیه نشخوارکنندگان [دوره 6، شماره 2، 1393]
 • علی پناه، مسعود مطالعه چندشکلی ژن میواستاتین وتأثیر آن بر صفات رشد در گوسفند لری [دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 374-380]
 • علیجانی، صادق بررسی میزان وقوع لنگش در گاوهای هلشتاین با روش گیت اسکورینگ و ارتباط آن با تولید، شکم زایش و امتیاز وضعیت بدنی حیوان [دوره 6، شماره 2، 1393]
 • علی عربی، حسن تاثیر تزریق نانو سیلور و عصاره های آویشن و مرزه در تخم مرغ بر درصد جوجه درآوری، فرآسنجه های گوارشی و ایمنی در روز تفریخ [دوره 6، شماره 3، 1392، صفحه 218-226]

غ

 • غیاثی، سید احسان تعیین ارزش غذایی گیاه نوروزک (Salvia leriifolia) در تغذیه نشخوارکنندگان [دوره 6، شماره 2، 1393]

ف

 • فاضلی، حسن بررسی میزان وقوع لنگش در گاوهای هلشتاین با روش گیت اسکورینگ و ارتباط آن با تولید، شکم زایش و امتیاز وضعیت بدنی حیوان [دوره 6، شماره 2، 1393]
 • فاطمی طباطبایی، سیدرضا تاثیر استفاده از پودر خرفه بر سیستم ایمنی و جمعیت میکروبی سکوم جوجه های گوشتی [دوره 6، شماره 2، 1393]
 • فتحی نسری، محمد حسن تعیین ارزش غذایی بقایای زعفران در مراحل مختلف برداشت به روش های درون کیسه ای و آزمایشگاهی (تولید گاز) [دوره 6، شماره 1، 1393]
 • فرحپور، مهدی اثر جایگزینی سطوح مختلف جلبک سارگاسوم ایلیسیفولیوم به جای سیلو بر عملکرد و فرآسنجه‌های خونی وشکمبه ای بره های زل [دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 279-285]
 • فرهنگ فر، سید همایون تعیین ارزش غذایی بقایای زعفران در مراحل مختلف برداشت به روش های درون کیسه ای و آزمایشگاهی (تولید گاز) [دوره 6، شماره 1، 1393]
 • فرهنگ فر، همایون برآورد پارامترهای ژنتیکی صفت تولید شیر گاوهای هلشتاین استان‌های شمالی ایران با استفاده از یک مدل روز آزمون با تابعیت تصادفی [دوره 6، شماره 1، 1393]
 • فیاضی، جمال بررسی ناحیه تنظیمی ژن لپتین در گاوهای نجدی خوزستان [دوره 6، شماره 1، 1393]
 • فیاضی، جمال تاثیر استفاده از پودر خرفه بر سیستم ایمنی و جمعیت میکروبی سکوم جوجه های گوشتی [دوره 6، شماره 2، 1393]

ق

 • قدمی کوهستانی، مرضیه اثر مهارکننده های شیمیایی بر الگوی تخمیر، تولید متان و دفع هیدروژن در شرایط برون تنی ناپیوسته [دوره 6، شماره 1، 1393]
 • قربانی، محمدرضا تاثیر استفاده از پودر خرفه بر سیستم ایمنی و جمعیت میکروبی سکوم جوجه های گوشتی [دوره 6، شماره 2، 1393]
 • قربانی خراجی، غلام رضا اثر دفعات شیردوشی در ابتدای دوره شیردهی بر تولید شیر، متابولیت‌های خون و بازده تولیدمثل گاوهای هلشتاین [دوره 6، شماره 1، 1393]
 • قربانی فارمد، هادی ویژگیهای مورفولوژیکی، ترکیب شیمیایی و فرآسنجه‌های تخمیری اندازه گیری شده به روش تولید گاز یونجه اوایل غنچه دهی برداشت شده در چین های مختلف و در صبح و بعدازظهر [دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 286-294]
 • قره باش، آشور محمد اثر جایگزینی سطوح مختلف جلبک سارگاسوم ایلیسیفولیوم به جای سیلو بر عملکرد و فرآسنجه‌های خونی وشکمبه ای بره های زل [دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 279-285]
 • قلی زاده، حجت مقایسه ساختار مولکولی پروتئین ها و کربوهیدرات های برخی از ارقام سورگوم با استفاده از تکنیک طیف سنجی فوریه انتقال مادون قرمز (FTIR) و آنالیز چند متغیره [دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 304-311]
 • قورچی، تقی اثر جایگزینی سطوح مختلف جلبک سارگاسوم ایلیسیفولیوم به جای سیلو بر عملکرد و فرآسنجه‌های خونی وشکمبه ای بره های زل [دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 279-285]

ک

 • کاردان مقدم، وحید تعیین ارزش غذایی بقایای زعفران در مراحل مختلف برداشت به روش های درون کیسه ای و آزمایشگاهی (تولید گاز) [دوره 6، شماره 1، 1393]
 • کاظمی فرد، محمد اثر عصاره رازیانه و ویتامین D3 بر جوجه درآوری و خصوصیات کیفی جوجه در مرغهای مادر گوشتی پس از تولک بری [دوره 6، شماره 3، 1392، صفحه 197-207]
 • کدخدایی، رسول تأثیر روغن ماهی ریز پوشانی شده بر متابولیت‌های خون و ترکیب اسیدهای چرب شکمبه‌ بزهای شیرده سانن [دوره 6، شماره 3، 1392، صفحه 239-247]
 • کرمانشاهی، حسن مقایسه ارزش غذایی سه نوع کنجاله سویا در آزمایشگاه و جوجه‌های گوشتی [دوره 6، شماره 1، 1393]
 • کرمانشاهی، حسن اثر عصاره رازیانه و ویتامین D3 بر جوجه درآوری و خصوصیات کیفی جوجه در مرغهای مادر گوشتی پس از تولک بری [دوره 6، شماره 3، 1392، صفحه 197-207]
 • کرمانشاهی، حسن بررسی اثر سطح پروتئین و لیزین جیره برکمیت و کیفیت تولید مرغهای تخمگذار در سن 28 تا 42 هفتگی [دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 333-341]
 • کرمانشاهی، حسن اثر 1، 25 دی هیدروکسی کوله کلسیفرول (کلسیتریول) و عصاره هیدروالکلی میوه پنیرباد (Withania Coagulans) بر عملکرد، بافت شناسی استخوان درشت نی و پارامتر های خونی در جوجه های نر گوشتی [دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 351-358]
 • کریمی، داوود اثر افزایش تعداد ماده های جمعیت مرجع و نشانگرهای امپیوت شده بر قابلیت اعتماد پیش بینی ژنومی گاوهای جرسی [دوره 6، شماره 3، 1392، صفحه 270-278]
 • کریمی ترشیزی، محمد امیر تهیه و ارزیابی جیره نیمه خالص به منظور مطالعات مربوط به فیبر در بلدرچین ژاپنی [دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 365-373]
 • کیانی، ابوالفضل اثر دفعات شیردوشی در ابتدای دوره شیردهی بر تولید شیر، متابولیت‌های خون و بازده تولیدمثل گاوهای هلشتاین [دوره 6، شماره 1، 1393]

گ

 • گلیان، ابوالقاسم مقایسه ارزش غذایی سه نوع کنجاله سویا در آزمایشگاه و جوجه‌های گوشتی [دوره 6، شماره 1، 1393]
 • گلیان، ابوالقاسم تعیین اثرات تفاله گوجه فرنگی و منابع روغنی گیاهی و حیوانی بر عملکرد، اجزاء لاشه و فرآسنجه های استخوانی جوجه های گوشتی تحت تنش گرمایی [دوره 6، شماره 2، 1393]
 • گلیان، ابوالقاسم اثر پس‌مانده کلسیم‌دار نیروگاه برق مشهد و سطح فسفر جیره بر عملکرد و استحکام استخوان جوجه‌های گوشتی [دوره 6، شماره 3، 1392، صفحه 189-196]
 • گلیان، ابوالقاسم اثر عصاره رازیانه و ویتامین D3 بر جوجه درآوری و خصوصیات کیفی جوجه در مرغهای مادر گوشتی پس از تولک بری [دوره 6، شماره 3، 1392، صفحه 197-207]
 • گلیان، ابوالقاسم بررسی اثر سطح پروتئین و لیزین جیره برکمیت و کیفیت تولید مرغهای تخمگذار در سن 28 تا 42 هفتگی [دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 333-341]
 • گنجی، فرزانه تأثیر پودر گیاه چویر (Ferulagoangulata) بر کبد و فرآسنجه های خونی بلدرچین ژاپنی مسموم شده با تتراکلریدکربن [دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 342-350]

م

 • محمدآبادی، طاهره اثرات اسانس گیاه دارویی بومی مروتلخ (Salvia mirzayanii) بر تخمیر میکروبی شکمبه و قابلیت هضم مواد مغذی با استفاده از سیستم تولید گاز و کشت پیوسته دو جریانه [دوره 6، شماره 1، 1393]
 • محمدآبادی، طاهره تأثیر استفاده از پودر سیر در جیره گوسفند بر قابلیت‌هضم، تخمیر و جمعیت پروتوزوآیی شکمبه [دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 324-332]
 • محمدآبادی، محمدرضا مطالعه جهش های موجود در نیمه اول اگزون 2 ژن GDF9گوسفند آمیخته نژاد رومانوف و نژاد کرمانی [دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 395-403]
 • محمدباقری، نسیبه بررسی اثرات اسید سیتریک و آنزیم فیتاز بر عملکرد، پروفایل چربی خون، سیستم ایمنی و برخی ویژگی‎های لاشه جوجه های گوشتی [دوره 6، شماره 2، 1393]
 • محمد هاشمی، آرزو چندشکلی اگزون 2 ژن BMP15 در گوسفند سنگسری ایران [دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 381-387]
 • محمدی، زینب بررسی و تکثیر ناحیه تنظیمی ژن میوستاتین و تعیین توالی آن در گاوهای بومی (نجدی) خوزستان [دوره 6، شماره 3، 1392، صفحه 265-269]
 • محمدی، مهرداد اثر مقادیر مختلف ال-گلوتامین و گلیسرول بر اسپرم پوشش‌دار شده قوچ در روند انجماد [دوره 6، شماره 1، 1393]
 • محمدی عمارت، حسن بررسی اثر سطح پروتئین و لیزین جیره برکمیت و کیفیت تولید مرغهای تخمگذار در سن 28 تا 42 هفتگی [دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 333-341]
 • مرادی شهربابک، حسین مطالعه جهش های موجود در نیمه اول اگزون 2 ژن GDF9گوسفند آمیخته نژاد رومانوف و نژاد کرمانی [دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 395-403]
 • مقدم، غلامعلی بررسی میزان وقوع لنگش در گاوهای هلشتاین با روش گیت اسکورینگ و ارتباط آن با تولید، شکم زایش و امتیاز وضعیت بدنی حیوان [دوره 6، شماره 2، 1393]
 • مقدم، مهدی تعیین میزان تجزیه‫پذیری و ضرایب هضمی کنجاله کانولا با روش‌های کیسه‌های نایلونی و تولید گاز [دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 312-323]
 • ملک شاهدهی، صدیقه مقایسه چندشکلی‌های تک نوکلئوتیدی جایگاه ژنی Mx در سویه‌های مختلف مرغ بومی، تجاری گوشتی و تخم‌گذار [دوره 6، شماره 1، 1393]
 • مهمان نواز، یوسف تعیین میزان تجزیه‫پذیری و ضرایب هضمی کنجاله کانولا با روش‌های کیسه‌های نایلونی و تولید گاز [دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 312-323]
 • موسوی، زهرا تأثیر عصاره آبی-الکلی صمغ آنغوزه بر وزن بدن و بیضه، هورمون تستوسترون و اسپرماتوژنز در رت های بالغ ویستار [دوره 6، شماره 2، 1393]
 • موسی پور، طیبه تاثیر استفاده از سطوح مختلف کنجاله سیاه دانه بر عملکرد و کیفیت گوشت بلدرچین ژاپنی [دوره 6، شماره 1، 1393]
 • میاحی، منصور تاثیر استفاده از پودر خرفه بر سیستم ایمنی و جمعیت میکروبی سکوم جوجه های گوشتی [دوره 6، شماره 2، 1393]

ن

 • ناصریان، عباسعلی اثر مهارکننده های شیمیایی بر الگوی تخمیر، تولید متان و دفع هیدروژن در شرایط برون تنی ناپیوسته [دوره 6، شماره 1، 1393]
 • ناصریان، عباسعلی تأثیر استفاده از پوسته پسته و پلی اتیلن گلیکول بر مصرف و هضم خوراک، فرآسنجه‌های خونی، تولید و پروفیل اسیدهای چرب شیر در بزهای شیرده سانن [دوره 6، شماره 3، 1392، صفحه 228-238]
 • ناصریان، عباسعلی تأثیر روغن ماهی ریز پوشانی شده بر متابولیت‌های خون و ترکیب اسیدهای چرب شکمبه‌ بزهای شیرده سانن [دوره 6، شماره 3، 1392، صفحه 239-247]
 • ناصریان، عباسعلی ویژگیهای مورفولوژیکی، ترکیب شیمیایی و فرآسنجه‌های تخمیری اندازه گیری شده به روش تولید گاز یونجه اوایل غنچه دهی برداشت شده در چین های مختلف و در صبح و بعدازظهر [دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 286-294]
 • ناصریان، عباسعلی تعیین دوره های بحرانی آب و هوایی در مدیریت گاوهای شیری شمال شرق ایران با استفاده از شاخص رطوبتی-دمایی (THI) [دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 295-303]
 • ناصریان، عباسعلی مقایسه ساختار مولکولی پروتئین ها و کربوهیدرات های برخی از ارقام سورگوم با استفاده از تکنیک طیف سنجی فوریه انتقال مادون قرمز (FTIR) و آنالیز چند متغیره [دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 304-311]
 • نبی پور، ابوالقاسم اثر 1، 25 دی هیدروکسی کوله کلسیفرول (کلسیتریول) و عصاره هیدروالکلی میوه پنیرباد (Withania Coagulans) بر عملکرد، بافت شناسی استخوان درشت نی و پارامتر های خونی در جوجه های نر گوشتی [دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 351-358]
 • نجاتی جوارمی، اردشیر بررسی پلی‌مورفیسم مرغان بومی مازندران و اصفهان با استفاده از نشانگرهای ریز‌ماهواره [دوره 6، شماره 2، 1393]
 • نجفی، رامین بررسی اثرات اسید سیتریک و آنزیم فیتاز بر عملکرد، پروفایل چربی خون، سیستم ایمنی و برخی ویژگی‎های لاشه جوجه های گوشتی [دوره 6، شماره 2، 1393]
 • نصیری، محمدرضا تعیین اثرات تفاله گوجه فرنگی و منابع روغنی گیاهی و حیوانی بر عملکرد، اجزاء لاشه و فرآسنجه های استخوانی جوجه های گوشتی تحت تنش گرمایی [دوره 6، شماره 2، 1393]
 • نصیری مقدم، حسن اثر 1، 25 دی هیدروکسی کوله کلسیفرول (کلسیتریول) و عصاره هیدروالکلی میوه پنیرباد (Withania Coagulans) بر عملکرد، بافت شناسی استخوان درشت نی و پارامتر های خونی در جوجه های نر گوشتی [دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 351-358]
 • نوبخت، علی تأثیر استفاده از سطوح مختلف پودر برگ یونجه بر عملکرد، خصوصیات تخم‌مرغ و برخی پارامتر‌های خون در مرغ‌ تخم‌گذار های-لاین W36 [دوره 6، شماره 1، 1393]
 • نیکخواه، علی تعیین ارزش غذایی علف خشک یونجه و کاه گندم استان آذربایجان شرقی [دوره 6، شماره 1، 1393]

و

 • وطنچیان، مهران تاثیر تزریق نانو سیلور و عصاره های آویشن و مرزه در تخم مرغ بر درصد جوجه درآوری، فرآسنجه های گوارشی و ایمنی در روز تفریخ [دوره 6، شماره 3، 1392، صفحه 218-226]
 • وکیلی، رضا اثر بافت فیزیکی خوراک بر عملکرد و رفتارهای تغذیه ای در جوجه های گوشتی [دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 359-364]
 • ولی زاده، رضا تعیین ارزش غذایی بقایای زعفران در مراحل مختلف برداشت به روش های درون کیسه ای و آزمایشگاهی (تولید گاز) [دوره 6، شماره 1، 1393]
 • ولی زاده، رضا اثر مهارکننده های شیمیایی بر الگوی تخمیر، تولید متان و دفع هیدروژن در شرایط برون تنی ناپیوسته [دوره 6، شماره 1، 1393]
 • ولی زاده، رضا تعیین ارزش غذایی گیاه نوروزک (Salvia leriifolia) در تغذیه نشخوارکنندگان [دوره 6، شماره 2، 1393]
 • ولی زاده، رضا تأثیر عصاره آبی-الکلی صمغ آنغوزه بر وزن بدن و بیضه، هورمون تستوسترون و اسپرماتوژنز در رت های بالغ ویستار [دوره 6، شماره 2، 1393]
 • ولی زاده، رضا تأثیر استفاده از پوسته پسته و پلی اتیلن گلیکول بر مصرف و هضم خوراک، فرآسنجه‌های خونی، تولید و پروفیل اسیدهای چرب شیر در بزهای شیرده سانن [دوره 6، شماره 3، 1392، صفحه 228-238]
 • ولی زاده، رضا تأثیر روغن ماهی ریز پوشانی شده بر متابولیت‌های خون و ترکیب اسیدهای چرب شکمبه‌ بزهای شیرده سانن [دوره 6، شماره 3، 1392، صفحه 239-247]
 • ولی زاده، رضا ویژگیهای مورفولوژیکی، ترکیب شیمیایی و فرآسنجه‌های تخمیری اندازه گیری شده به روش تولید گاز یونجه اوایل غنچه دهی برداشت شده در چین های مختلف و در صبح و بعدازظهر [دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 286-294]
 • ولی زاده، رضا تعیین دوره های بحرانی آب و هوایی در مدیریت گاوهای شیری شمال شرق ایران با استفاده از شاخص رطوبتی-دمایی (THI) [دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 295-303]
 • ولی زاده، رضا مقایسه ساختار مولکولی پروتئین ها و کربوهیدرات های برخی از ارقام سورگوم با استفاده از تکنیک طیف سنجی فوریه انتقال مادون قرمز (FTIR) و آنالیز چند متغیره [دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 304-311]
 • ولی کمال، علیرضا اثر جایگزینی سطوح مختلف جلبک سارگاسوم ایلیسیفولیوم به جای سیلو بر عملکرد و فرآسنجه‌های خونی وشکمبه ای بره های زل [دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 279-285]

ی

 • یاری، مجتبی ویژگیهای مورفولوژیکی، ترکیب شیمیایی و فرآسنجه‌های تخمیری اندازه گیری شده به روش تولید گاز یونجه اوایل غنچه دهی برداشت شده در چین های مختلف و در صبح و بعدازظهر [دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 286-294]
 • یاسان، پرویز تعیین ارزش غذایی علف خشک یونجه و کاه گندم استان آذربایجان شرقی [دوره 6، شماره 1، 1393]
 • یعقوب فر، اکبر تعیین اثرات تفاله گوجه فرنگی و منابع روغنی گیاهی و حیوانی بر عملکرد، اجزاء لاشه و فرآسنجه های استخوانی جوجه های گوشتی تحت تنش گرمایی [دوره 6، شماره 2، 1393]
 • یو، پی کوانگ مقایسه ساختار مولکولی پروتئین ها و کربوهیدرات های برخی از ارقام سورگوم با استفاده از تکنیک طیف سنجی فوریه انتقال مادون قرمز (FTIR) و آنالیز چند متغیره [دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 304-311]