نمایه نویسندگان

آ

 • آشوری، مصطفی برآورد احتیاجات لیزین قابل هضم در دوره آغازین بلدرچین ژاپنی [دوره 5، شماره 2، 1392]
 • آقازیارتی فراهانی، نبی الله اثر جایگزینی یونجه خشک با سیلاژ یونجه در جیره های گاوهای پرتولید هلشتاین [دوره 5، شماره 4، 1392]

ا

 • ابراهیمی، روح اله اثر سیلی مارین بر تنش اکسیداتیو ایجاد شده توسط سرب در جوجه های گوشتی [دوره 5، شماره 4، 1392]
 • ابراهیمی، مرضیه اثرات مکمل ال-آرژنین بر رشد، تولید ماهیچه و ذخیره چربی در جوجه‌‌های گوشتی [دوره 5، شماره 4، 1392]
 • ادیب مرادی، مسعود اثرات مکمل ال-آرژنین بر رشد، تولید ماهیچه و ذخیره چربی در جوجه‌‌های گوشتی [دوره 5، شماره 4، 1392]
 • اسلامی، موسی تأثیر مغز میوه بلوط بر قابلیت هضم و خصوصیات تخمیر شکمبه ای گوسفند نژاد عربی [دوره 5، شماره 2، 1392]
 • اسلامی، موسی مقایسه جمعیت و مورفولوژی پروتوزوآی شکمبه گاو هلشتاین و گاومیش خوزستان تحت شرایط تغذیه‌ای مشابه [دوره 5، شماره 3، 1392، صفحه 225-233]
 • اسلمی نژاد، علی اصغر بررسی تنوع ژنتیکی چهار جایگاه میکروساتلایت BMS1915، BMS1350، LGB و ILSTS45 در گوسفندان نژاد بلوچی [دوره 5، شماره 1، 1392]
 • اسلمی نژاد، علی اصغر ارزیابی ژنتیکی سن اولین زایش، روزهای باز و تولید شیر گاوهای هلشتاین ایران [دوره 5، شماره 1، 1392]
 • اسلمی نژاد، علی اصغر بررسی میزان بیان ژن‏های IFN-γ و TGFβ1 درخوکچه‏های هندی واکسینه شده با واکسن غیرفعال شده تب برفکی تیپ O [دوره 5، شماره 3، 1392، صفحه 234-241]
 • افشاری، رضا تاثیر آفت کش ارگانوفسفره فوزالون (phosalone) همراه با مقادیر مختلف بنتونیت بر فراسنجه‌های تخمیر پذیری یک جیره کاملاً مخلوط شده در شرایط آزمایشگاهی [دوره 5، شماره 3، 1392، صفحه 201-209]
 • الزوقری، محمد تأثیر افزودن صفرای گاوی و اسید آلی بر عملکرد، قابلیت هضم ظاهری چربی، متابولیت های خون و ویسکوزیته شیرابه ایلئومی جوجه‌های گوشتی تغذیه شده با پیه [دوره 5، شماره 1، 1392]
 • امانلو، حمید اثر جایگزینی یونجه خشک با سیلاژ یونجه در جیره های گاوهای پرتولید هلشتاین [دوره 5، شماره 4، 1392]
 • امانلو، حمید اثر کاهش سطح پروتئین جیره غذایی بر بازدهی باروری گاوهای شیرده هلشتاین در تنش گرمایی [دوره 5، شماره 3، 1392، صفحه 217-224]
 • انصاری پیرسرائی، زربخت بررسی اثرات تغذیه ای کنجاله سویای میکرونیزه شده و مقایسه ی آن با مکمل سازی متیونین محافظت شده بر عملکرد بره های پرواری آمیخته زل [دوره 5، شماره 2، 1392]
 • انصاری پیرسرائی، زربخت اثرات مکمل ال-آرژنین بر رشد، تولید ماهیچه و ذخیره چربی در جوجه‌‌های گوشتی [دوره 5، شماره 4، 1392]
 • انصاری مهیاری، سعید برآورد ضریب هم خونی و اثر آن بر برخی صفات تولید مثلی گله های گاو شیری استان اصفهان [دوره 5، شماره 3، 1392، صفحه 251-256]

ب

 • باشتنی، مسلم اثر سطوح مختلف برگ درخت عناب بر مصرف خوراک، متابولیتهای خون، تولید و ترکیبات شیر بزهای کرکی [دوره 5، شماره 2، 1392]
 • باشتنی، مسلم تعیین ترکیب شیمیایی و ضرایب تجزیه پذیری گیاه مرتعی شور بیابانی( Salsola tomentosa) در مراحل مختلف رشد با استفاده از روش کیسه های نایلونی [دوره 5، شماره 3، 1392، صفحه 210-216]
 • بوجارپور، محمد تأثیر مغز میوه بلوط بر قابلیت هضم و خصوصیات تخمیر شکمبه ای گوسفند نژاد عربی [دوره 5، شماره 2، 1392]
 • بوجارپور، محمد تاثیر سطوح مختلف عنصر روی بر برخی فراسنجه‌های تولیدی مرغ‌های مادر گوشتی [دوره 5، شماره 4، 1392]
 • بوجارپور، محمد مقایسه جمعیت و مورفولوژی پروتوزوآی شکمبه گاو هلشتاین و گاومیش خوزستان تحت شرایط تغذیه‌ای مشابه [دوره 5، شماره 3، 1392، صفحه 225-233]
 • بیطرف ثانی، مرتضی ارزیابی ژنتیکی سن اولین زایش، روزهای باز و تولید شیر گاوهای هلشتاین ایران [دوره 5، شماره 1، 1392]
 • بیگی نصیری، محمد تقی اثر سیلی مارین بر تنش اکسیداتیو ایجاد شده توسط سرب در جوجه های گوشتی [دوره 5، شماره 4، 1392]

پ

 • پسندیده، رضا بررسی میزان بیان ژن‏های IFN-γ و TGFβ1 درخوکچه‏های هندی واکسینه شده با واکسن غیرفعال شده تب برفکی تیپ O [دوره 5، شماره 3، 1392، صفحه 234-241]

ت

 • تبیانیان، مجید اثرات مکمل ال-آرژنین بر رشد، تولید ماهیچه و ذخیره چربی در جوجه‌‌های گوشتی [دوره 5، شماره 4، 1392]
 • تربتی نژاد، نورمحمد مقایسه تاثیر پرتوهای یون ساز گاما و الکترون بر کینتیک تجزیه شکمبه ای پروتئین و اسیدهای آمینه کنجاله سویا [دوره 5، شماره 4، 1392]
 • تقی زاده، اکبر جایگزینی سطوح مختلف پسماند رستوران با دانه جو در جیره و تاثیر آن بر عملکرد بره‌های دورگ [دوره 5، شماره 1، 1392]
 • تقی زاده، اکبر پیشگویی انرژی قابل سوخت و ساز حقیقی (TMEn) خوراک‌های آماده دوره آغازین جوجه‌های گوشتی [دوره 5، شماره 4، 1392]
 • تقی زاده، محسن مقایسه اثر افزودن اسانس گیاه دارویی بومی مرو تلخ (Salvia mirzayanii) با آنتی بیوتیک ویرجینیامایسین بر عملکرد، متابولیت‌های خون و برخی از فراسنجه‌های ایمنی جوجه های گوشتی [دوره 5، شماره 1، 1392]
 • تهرانی، محمد رضا اثر سطوح مختلف برگ درخت عناب بر مصرف خوراک، متابولیتهای خون، تولید و ترکیبات شیر بزهای کرکی [دوره 5، شماره 2، 1392]
 • تیموری، محسن اثرات سطوح مختلف دانه سویای برشته و متیونین بر عملکرد و برخی فراسنجه های خونی جوجه های نر گوشتی [دوره 5، شماره 2، 1392]
 • تیموری یانسری، اسداله بررسی اثرات تغذیه ای کنجاله سویای میکرونیزه شده و مقایسه ی آن با مکمل سازی متیونین محافظت شده بر عملکرد بره های پرواری آمیخته زل [دوره 5، شماره 2، 1392]

ج

 • جانمحمدی، حسین پیشگویی انرژی قابل سوخت و ساز حقیقی (TMEn) خوراک‌های آماده دوره آغازین جوجه‌های گوشتی [دوره 5، شماره 4، 1392]
 • جباری، صفورا مقایسه جمعیت و مورفولوژی پروتوزوآی شکمبه گاو هلشتاین و گاومیش خوزستان تحت شرایط تغذیه‌ای مشابه [دوره 5، شماره 3، 1392، صفحه 225-233]
 • جلیلوند، قاسم برآورد احتیاجات لیزین قابل هضم در دوره آغازین بلدرچین ژاپنی [دوره 5، شماره 2، 1392]
 • جواندل کورعباسلو، اکبر تاثیر استفاده از اوره گوگرددار بر قابلیت هضم، فراسنجه های خونی و تخمیر شکمبه ای در بز رائینی [دوره 5، شماره 2، 1392]

چ

 • چاجی، مرتضی تأثیر مغز میوه بلوط بر قابلیت هضم و خصوصیات تخمیر شکمبه ای گوسفند نژاد عربی [دوره 5، شماره 2، 1392]
 • چاجی، مرتضی مقایسه جمعیت و مورفولوژی پروتوزوآی شکمبه گاو هلشتاین و گاومیش خوزستان تحت شرایط تغذیه‌ای مشابه [دوره 5، شماره 3، 1392، صفحه 225-233]

ح

 • حسن آبادی، احمد تأثیر گیاه دارویی نعناع بر عملکرد تولیدی، جمعیت میکروبی و خصوصیات لاشه جوجه‌های گوشتی تغذیه شده با جیره‌های حاوی سطوح مختلف گندم [دوره 5، شماره 1، 1392]
 • حسن آبادی، احمد اثر افزودن ریشه گیاه باریجه (Boiss Ferula gummosa) به جیره غذایی بر عملکرد، میکروبیولوژی روده و قابلیت هضم ظاهری مواد مغذی در جوجه‌های گوشتی [دوره 5، شماره 2، 1392]
 • حسن آبادی، احمد تاثیر سطوح مختلف دانه سویای پرچرب اکسترود شده بر عملکرد، متابولیت‌های خون و ریخت‌شناسی مخاط روده جوجه‌های گوشتی [دوره 5، شماره 3، 1392، صفحه 182-189]
 • حسین خانی، علی جایگزینی سطوح مختلف پسماند رستوران با دانه جو در جیره و تاثیر آن بر عملکرد بره‌های دورگ [دوره 5، شماره 1، 1392]
 • حسین خانی، علی پیشگویی انرژی قابل سوخت و ساز حقیقی (TMEn) خوراک‌های آماده دوره آغازین جوجه‌های گوشتی [دوره 5، شماره 4، 1392]

خ

 • خاموشی، سپیده تولید سلول‌های بنیادی رویانی با استفاده از رویان‌های شبیه سازی شده در گاومیش [دوره 5، شماره 3، 1392، صفحه 242-250]

د

 • داشاب، غلامرضا بررسی تنوع ژنتیکی چهار جایگاه میکروساتلایت BMS1915، BMS1350، LGB و ILSTS45 در گوسفندان نژاد بلوچی [دوره 5، شماره 1، 1392]
 • دستار، بهروز بررسی عملکرد و شیوع آسیت در جوجه های گوشتی در پاسخ به برنامه های محدودیت غذایی و تغذیه وعده ای [دوره 5، شماره 4، 1392]
 • دقیق کیا، حسین جایگزینی سطوح مختلف پسماند رستوران با دانه جو در جیره و تاثیر آن بر عملکرد بره‌های دورگ [دوره 5، شماره 1، 1392]
 • دیانی، امید تاثیر استفاده از اوره گوگرددار بر قابلیت هضم، فراسنجه های خونی و تخمیر شکمبه ای در بز رائینی [دوره 5، شماره 2، 1392]

ر

 • راجی، احمدرضا تاثیر سه دمای مختلف اکستروژن دانه سویای پرچرب بر مقدار انرژی قابل متابولیسم ظاهری (AMEn)، قابلیت هضم مواد مغذی و عملکرد تولید جوجه‌های گوشتی [دوره 5، شماره 4، 1392]
 • راجی، احمدرضا اثرات 1-25 دی هیدروکسی کوله کلسیفرول و عصاره هیدروالکلی ریشه گیاه دارویی بوزیدان (Withania somnifera) بر معدنی شدن و استحکام استخوان جوجه های گوشتی [دوره 5، شماره 4، 1392]
 • رحمانی، حسن اثرات سطوح مختلف دانه سویای برشته و متیونین بر عملکرد و برخی فراسنجه های خونی جوجه های نر گوشتی [دوره 5، شماره 2، 1392]
 • رحمانی، سمیه پیشگویی انرژی قابل سوخت و ساز حقیقی (TMEn) خوراک‌های آماده دوره آغازین جوجه‌های گوشتی [دوره 5، شماره 4، 1392]
 • رحیمی، عطیه تأثیر جایگزینی یونجه خشک با سطوح مختلف پوسته پسته بر مصرف خوراک، قابلیت هضم مواد مغذی، فرآسنجه های تخمیری شکمبه، متابولیت‌های خون و توازن نیتروژن در گوسفندان نر بلوچی [دوره 5، شماره 3، 1392، صفحه 190-200]
 • رکوعی، محمد برآورد ضریب هم خونی و اثر آن بر برخی صفات تولید مثلی گله های گاو شیری استان اصفهان [دوره 5، شماره 3، 1392، صفحه 251-256]
 • روستائی علی مهر، محمد بررسی اثر زرده تخم مرغ و سرما بر ذخیره سازی اسپرم پوشش دار شده قوچ تالشی درC °5 [دوره 5، شماره 1، 1392]
 • ریاسی، احمد برآورد ضریب هم خونی و اثر آن بر برخی صفات تولید مثلی گله های گاو شیری استان اصفهان [دوره 5، شماره 3، 1392، صفحه 251-256]

ز

 • زابلی، غلامرضا برآورد احتیاجات لیزین قابل هضم در دوره آغازین بلدرچین ژاپنی [دوره 5، شماره 2، 1392]
 • زارع شحنه، احمد اثرات مکمل ال-آرژنین بر رشد، تولید ماهیچه و ذخیره چربی در جوجه‌‌های گوشتی [دوره 5، شماره 4، 1392]
 • زره داران، سعید بررسی عملکرد و شیوع آسیت در جوجه های گوشتی در پاسخ به برنامه های محدودیت غذایی و تغذیه وعده ای [دوره 5، شماره 4، 1392]
 • زکی زاده، سونیا اثرات سطوح مختلف دانه سویای برشته و متیونین بر عملکرد و برخی فراسنجه های خونی جوجه های نر گوشتی [دوره 5، شماره 2، 1392]
 • زندی، محمد تولید سلول‌های بنیادی رویانی با استفاده از رویان‌های شبیه سازی شده در گاومیش [دوره 5، شماره 3، 1392، صفحه 242-250]
 • زیبایی، سعید بررسی میزان بیان ژن‏های IFN-γ و TGFβ1 درخوکچه‏های هندی واکسینه شده با واکسن غیرفعال شده تب برفکی تیپ O [دوره 5، شماره 3، 1392، صفحه 234-241]

ژ

 • ژاله، صفا تاثیر سطوح مختلف دانه سویای پرچرب اکسترود شده بر عملکرد، متابولیت‌های خون و ریخت‌شناسی مخاط روده جوجه‌های گوشتی [دوره 5، شماره 3، 1392، صفحه 182-189]

س

 • ساری، محسن مقایسه اثر افزودن اسانس گیاه دارویی بومی مرو تلخ (Salvia mirzayanii) با آنتی بیوتیک ویرجینیامایسین بر عملکرد، متابولیت‌های خون و برخی از فراسنجه‌های ایمنی جوجه های گوشتی [دوره 5، شماره 1، 1392]
 • ساری، محسن تاثیر سطوح مختلف عنصر روی بر برخی فراسنجه‌های تولیدی مرغ‌های مادر گوشتی [دوره 5، شماره 4، 1392]
 • ساری، محسن اثر سیلی مارین بر تنش اکسیداتیو ایجاد شده توسط سرب در جوجه های گوشتی [دوره 5، شماره 4، 1392]
 • ساقی، داوود علی بررسی تنوع ژنتیکی چهار جایگاه میکروساتلایت BMS1915، BMS1350، LGB و ILSTS45 در گوسفندان نژاد بلوچی [دوره 5، شماره 1، 1392]
 • سالاری، سمیه مقایسه اثر افزودن اسانس گیاه دارویی بومی مرو تلخ (Salvia mirzayanii) با آنتی بیوتیک ویرجینیامایسین بر عملکرد، متابولیت‌های خون و برخی از فراسنجه‌های ایمنی جوجه های گوشتی [دوره 5، شماره 1، 1392]
 • سالاری، سمیه تاثیر سطوح مختلف عنصر روی بر برخی فراسنجه‌های تولیدی مرغ‌های مادر گوشتی [دوره 5، شماره 4، 1392]
 • سالاری، سمیه اثر سیلی مارین بر تنش اکسیداتیو ایجاد شده توسط سرب در جوجه های گوشتی [دوره 5، شماره 4، 1392]
 • سرایی، حامد تغییرات فنوتیپی صفت حداکثر سرعت رشد روزانه در بره های بلوچی [دوره 5، شماره 1، 1392]
 • سنجابی، محمدرضا تولید سلول‌های بنیادی رویانی با استفاده از رویان‌های شبیه سازی شده در گاومیش [دوره 5، شماره 3، 1392، صفحه 242-250]
 • سیددخت، عاطفه ارزیابی ژنتیکی سن اولین زایش، روزهای باز و تولید شیر گاوهای هلشتاین ایران [دوره 5، شماره 1، 1392]

ش

 • شریعتمداری، فرید تاثیر استفاده مجدد از بستر و فرآوری آن بر عملکرد جوجه های گوشتی و کیفیت بستر [دوره 5، شماره 3، 1392، صفحه 175-181]
 • شمس شرق، محمود بررسی عملکرد و شیوع آسیت در جوجه های گوشتی در پاسخ به برنامه های محدودیت غذایی و تغذیه وعده ای [دوره 5، شماره 4، 1392]
 • شهدادی، علیرضا تأثیر جایگزینی یونجه خشک با سطوح مختلف پوسته پسته بر مصرف خوراک، قابلیت هضم مواد مغذی، فرآسنجه های تخمیری شکمبه، متابولیت‌های خون و توازن نیتروژن در گوسفندان نر بلوچی [دوره 5، شماره 3، 1392، صفحه 190-200]
 • شهیر، محمد حسین اثر کاهش سطح پروتئین جیره غذایی بر بازدهی باروری گاوهای شیرده هلشتاین در تنش گرمایی [دوره 5، شماره 3، 1392، صفحه 217-224]
 • شورنگ، پروین مقایسه تاثیر پرتوهای یون ساز گاما و الکترون بر کینتیک تجزیه شکمبه ای پروتئین و اسیدهای آمینه کنجاله سویا [دوره 5، شماره 4، 1392]
 • شیوازاد، محمود اثرات مکمل ال-آرژنین بر رشد، تولید ماهیچه و ذخیره چربی در جوجه‌‌های گوشتی [دوره 5، شماره 4، 1392]

ص

 • صادقی، صمد اثر جایگزینی سیلوی ذرت با سطوح متفاوت کاه گندم عمل آوری شده با گاز آمونیاک برعملکرد، فراسنجه‌های تخمیر شکمبه ای و فراسنجه های خونی تلیسه های هلشتاین [دوره 5، شماره 4، 1392]
 • صنعی، آزاده تاثیر آفت کش ارگانوفسفره فوزالون (phosalone) همراه با مقادیر مختلف بنتونیت بر فراسنجه‌های تخمیر پذیری یک جیره کاملاً مخلوط شده در شرایط آزمایشگاهی [دوره 5، شماره 3، 1392، صفحه 201-209]
 • صیفی، سمیه تعیین ترکیب شیمیایی و ضرایب تجزیه پذیری گیاه مرتعی شور بیابانی( Salsola tomentosa) در مراحل مختلف رشد با استفاده از روش کیسه های نایلونی [دوره 5، شماره 3، 1392، صفحه 210-216]

ض

 • ضمیری، محمد جواد اثر سیلی مارین بر تنش اکسیداتیو ایجاد شده توسط سرب در جوجه های گوشتی [دوره 5، شماره 4، 1392]

ط

 • طباطبایی وکیلی، صالح تاثیر سطوح مختلف عنصر روی بر برخی فراسنجه‌های تولیدی مرغ‌های مادر گوشتی [دوره 5، شماره 4، 1392]
 • طهماسبی، رضا تاثیر استفاده از اوره گوگرددار بر قابلیت هضم، فراسنجه های خونی و تخمیر شکمبه ای در بز رائینی [دوره 5، شماره 2، 1392]
 • طهماسبی، عبدالمنصور برآورد فرایند تخمیری جیره حاوی سطوح مختلف ساپونین و اسید تانیک در شرایط in vitro [دوره 5، شماره 1، 1392]
 • طهماسبی، عبدالمنصور اثر جایگزینی سیلوی ذرت با سطوح متفاوت کاه گندم عمل آوری شده با گاز آمونیاک برعملکرد، فراسنجه‌های تخمیر شکمبه ای و فراسنجه های خونی تلیسه های هلشتاین [دوره 5، شماره 4، 1392]
 • طهماسبی، عبدالمنصور تأثیر جایگزینی یونجه خشک با سطوح مختلف پوسته پسته بر مصرف خوراک، قابلیت هضم مواد مغذی، فرآسنجه های تخمیری شکمبه، متابولیت‌های خون و توازن نیتروژن در گوسفندان نر بلوچی [دوره 5، شماره 3، 1392، صفحه 190-200]
 • طهماسبی، عبدالمنصور تاثیر آفت کش ارگانوفسفره فوزالون (phosalone) همراه با مقادیر مختلف بنتونیت بر فراسنجه‌های تخمیر پذیری یک جیره کاملاً مخلوط شده در شرایط آزمایشگاهی [دوره 5، شماره 3، 1392، صفحه 201-209]
 • طهمورث پور، مجتبی بررسی میزان بیان ژن‏های IFN-γ و TGFβ1 درخوکچه‏های هندی واکسینه شده با واکسن غیرفعال شده تب برفکی تیپ O [دوره 5، شماره 3، 1392، صفحه 234-241]

ع

 • عبدالهی زاوه، زهرا اثر افزودن ریشه گیاه باریجه (Boiss Ferula gummosa) به جیره غذایی بر عملکرد، میکروبیولوژی روده و قابلیت هضم ظاهری مواد مغذی در جوجه‌های گوشتی [دوره 5، شماره 2، 1392]
 • علیجانی، صادق جایگزینی سطوح مختلف پسماند رستوران با دانه جو در جیره و تاثیر آن بر عملکرد بره‌های دورگ [دوره 5، شماره 1، 1392]
 • علیجانی، صادق پیشگویی انرژی قابل سوخت و ساز حقیقی (TMEn) خوراک‌های آماده دوره آغازین جوجه‌های گوشتی [دوره 5، شماره 4، 1392]
 • علی عربی، حسن اثر سطوح مختلف مکمل سلنیوم بر عملکرد، متابولیت های خونی و گوارش پذیری مواد مغذی در بره های نر نژاد مهربان [دوره 5، شماره 1، 1392]

غ

 • غلامی، وحید اثر کاهش سطح پروتئین جیره غذایی بر بازدهی باروری گاوهای شیرده هلشتاین در تنش گرمایی [دوره 5، شماره 3، 1392، صفحه 217-224]

ف

 • فتحی نسری، محمد حسن اثر سطوح مختلف برگ درخت عناب بر مصرف خوراک، متابولیتهای خون، تولید و ترکیبات شیر بزهای کرکی [دوره 5، شماره 2، 1392]
 • فرزاد مهر، جلیل تعیین ترکیب شیمیایی و ضرایب تجزیه پذیری گیاه مرتعی شور بیابانی( Salsola tomentosa) در مراحل مختلف رشد با استفاده از روش کیسه های نایلونی [دوره 5، شماره 3، 1392، صفحه 210-216]
 • فرهنگ فر، همایون تغییرات فنوتیپی صفت حداکثر سرعت رشد روزانه در بره های بلوچی [دوره 5، شماره 1، 1392]
 • فروغی، علیرضا اثرات سطوح مختلف دانه سویای برشته و متیونین بر عملکرد و برخی فراسنجه های خونی جوجه های نر گوشتی [دوره 5، شماره 2، 1392]

ق

 • قدمی کوهستانی، مرضیه بررسی وضعیت مدیریت پرورش گاو شیری در استان های خراسان [دوره 5، شماره 2، 1392]
 • قزاقی، محمود برآورد احتیاجات لیزین قابل هضم در دوره آغازین بلدرچین ژاپنی [دوره 5، شماره 2، 1392]
 • قلی زاده، سجاد برآورد ضریب هم خونی و اثر آن بر برخی صفات تولید مثلی گله های گاو شیری استان اصفهان [دوره 5، شماره 3، 1392، صفحه 251-256]
 • قلی زاده، مریم بررسی تنوع ژنتیکی چهار جایگاه میکروساتلایت BMS1915، BMS1350، LGB و ILSTS45 در گوسفندان نژاد بلوچی [دوره 5، شماره 1، 1392]
 • قنبری، فرزاد مقایسه تاثیر پرتوهای یون ساز گاما و الکترون بر کینتیک تجزیه شکمبه ای پروتئین و اسیدهای آمینه کنجاله سویا [دوره 5، شماره 4، 1392]
 • قورچی، تقی مقایسه تاثیر پرتوهای یون ساز گاما و الکترون بر کینتیک تجزیه شکمبه ای پروتئین و اسیدهای آمینه کنجاله سویا [دوره 5، شماره 4، 1392]

ک

 • کاظمی، محسن تاثیر آفت کش ارگانوفسفره فوزالون (phosalone) همراه با مقادیر مختلف بنتونیت بر فراسنجه‌های تخمیر پذیری یک جیره کاملاً مخلوط شده در شرایط آزمایشگاهی [دوره 5، شماره 3، 1392، صفحه 201-209]
 • کرمانشاهی، حسن تأثیر افزودن صفرای گاوی و اسید آلی بر عملکرد، قابلیت هضم ظاهری چربی، متابولیت های خون و ویسکوزیته شیرابه ایلئومی جوجه‌های گوشتی تغذیه شده با پیه [دوره 5، شماره 1، 1392]
 • کرمانشاهی، حسن استفاده از ضایعات بوجاری گندم با و بدون مکمل آنزیمی در جیره رشد جوجه های گوشتی [دوره 5، شماره 2، 1392]
 • کرمانشاهی، حسن تاثیر سه دمای مختلف اکستروژن دانه سویای پرچرب بر مقدار انرژی قابل متابولیسم ظاهری (AMEn)، قابلیت هضم مواد مغذی و عملکرد تولید جوجه‌های گوشتی [دوره 5، شماره 4، 1392]
 • کرمانشاهی، حسن اثرات 1-25 دی هیدروکسی کوله کلسیفرول و عصاره هیدروالکلی ریشه گیاه دارویی بوزیدان (Withania somnifera) بر معدنی شدن و استحکام استخوان جوجه های گوشتی [دوره 5، شماره 4، 1392]
 • کریمی ترشیزی، محمد امیر تاثیر استفاده مجدد از بستر و فرآوری آن بر عملکرد جوجه های گوشتی و کیفیت بستر [دوره 5، شماره 3، 1392، صفحه 175-181]

گ

 • گلیان، ابوالقاسم استفاده از ضایعات بوجاری گندم با و بدون مکمل آنزیمی در جیره رشد جوجه های گوشتی [دوره 5، شماره 2، 1392]
 • گلیان، ابوالقاسم اثر افزودن ریشه گیاه باریجه (Boiss Ferula gummosa) به جیره غذایی بر عملکرد، میکروبیولوژی روده و قابلیت هضم ظاهری مواد مغذی در جوجه‌های گوشتی [دوره 5، شماره 2، 1392]
 • گلیان، ابوالقاسم تاثیر سه دمای مختلف اکستروژن دانه سویای پرچرب بر مقدار انرژی قابل متابولیسم ظاهری (AMEn)، قابلیت هضم مواد مغذی و عملکرد تولید جوجه‌های گوشتی [دوره 5، شماره 4، 1392]
 • گلیان، ابوالقاسم اثرات 1-25 دی هیدروکسی کوله کلسیفرول و عصاره هیدروالکلی ریشه گیاه دارویی بوزیدان (Withania somnifera) بر معدنی شدن و استحکام استخوان جوجه های گوشتی [دوره 5، شماره 4، 1392]
 • گلیان، ابوالقاسم تاثیر سطوح مختلف دانه سویای پرچرب اکسترود شده بر عملکرد، متابولیت‌های خون و ریخت‌شناسی مخاط روده جوجه‌های گوشتی [دوره 5، شماره 3، 1392، صفحه 182-189]

ل

 • لطفی، مصطفی تاثیر استفاده مجدد از بستر و فرآوری آن بر عملکرد جوجه های گوشتی و کیفیت بستر [دوره 5، شماره 3، 1392، صفحه 175-181]

م

 • متجدد، وفا تأثیر گیاه دارویی نعناع بر عملکرد تولیدی، جمعیت میکروبی و خصوصیات لاشه جوجه‌های گوشتی تغذیه شده با جیره‌های حاوی سطوح مختلف گندم [دوره 5، شماره 1، 1392]
 • محب الدینی، حسین بررسی عملکرد و شیوع آسیت در جوجه های گوشتی در پاسخ به برنامه های محدودیت غذایی و تغذیه وعده ای [دوره 5، شماره 4، 1392]
 • محقی، محمد مهدی برآورد فرایند تخمیری جیره حاوی سطوح مختلف ساپونین و اسید تانیک در شرایط in vitro [دوره 5، شماره 1، 1392]
 • محمدآبادی، طاهره مقایسه اثر افزودن اسانس گیاه دارویی بومی مرو تلخ (Salvia mirzayanii) با آنتی بیوتیک ویرجینیامایسین بر عملکرد، متابولیت‌های خون و برخی از فراسنجه‌های ایمنی جوجه های گوشتی [دوره 5، شماره 1، 1392]
 • محمدآبادی، طاهره تأثیر مغز میوه بلوط بر قابلیت هضم و خصوصیات تخمیر شکمبه ای گوسفند نژاد عربی [دوره 5، شماره 2، 1392]
 • محمدآبادی، طاهره اثر سیلی مارین بر تنش اکسیداتیو ایجاد شده توسط سرب در جوجه های گوشتی [دوره 5، شماره 4، 1392]
 • محمدآبادی، طاهره مقایسه جمعیت و مورفولوژی پروتوزوآی شکمبه گاو هلشتاین و گاومیش خوزستان تحت شرایط تغذیه‌ای مشابه [دوره 5، شماره 3، 1392، صفحه 225-233]
 • محمدی نودهی، آزاده بررسی اثر زرده تخم مرغ و سرما بر ذخیره سازی اسپرم پوشش دار شده قوچ تالشی درC °5 [دوره 5، شماره 1، 1392]
 • مرادی، مهدی جایگزینی سطوح مختلف پسماند رستوران با دانه جو در جیره و تاثیر آن بر عملکرد بره‌های دورگ [دوره 5، شماره 1، 1392]
 • مصدق، رضا مقایسه اثر افزودن اسانس گیاه دارویی بومی مرو تلخ (Salvia mirzayanii) با آنتی بیوتیک ویرجینیامایسین بر عملکرد، متابولیت‌های خون و برخی از فراسنجه‌های ایمنی جوجه های گوشتی [دوره 5، شماره 1، 1392]
 • مصطفی تهرانی، علی اثر جایگزینی یونجه خشک با سیلاژ یونجه در جیره های گاوهای پرتولید هلشتاین [دوره 5، شماره 4، 1392]
 • مظهری، مژگان استفاده از ضایعات بوجاری گندم با و بدون مکمل آنزیمی در جیره رشد جوجه های گوشتی [دوره 5، شماره 2، 1392]
 • ملتی، فریدون ترکیب شیمیایی و ارزش تغذیه‌ای گون اسپرسی (Astragalus brevidens Freyn & Sint) و مازندرانی (Astragalus masenderanus Bunge) در شرایط برون تنی [دوره 5، شماره 2، 1392]
 • منصوری، هرمز اثر جایگزینی یونجه خشک با سیلاژ یونجه در جیره های گاوهای پرتولید هلشتاین [دوره 5، شماره 4، 1392]
 • منصوری، هرمز مقایسه تاثیر پرتوهای یون ساز گاما و الکترون بر کینتیک تجزیه شکمبه ای پروتئین و اسیدهای آمینه کنجاله سویا [دوره 5، شماره 4، 1392]
 • مهری، مهران برآورد احتیاجات لیزین قابل هضم در دوره آغازین بلدرچین ژاپنی [دوره 5، شماره 2، 1392]
 • میرزایی، حمیدرضا اثر جایگزینی یونجه خشک با سیلاژ یونجه در جیره های گاوهای پرتولید هلشتاین [دوره 5، شماره 4، 1392]
 • میرزایی الموتی، حمیدرضا اثر کاهش سطح پروتئین جیره غذایی بر بازدهی باروری گاوهای شیرده هلشتاین در تنش گرمایی [دوره 5، شماره 3، 1392، صفحه 217-224]
 • میرقلنج، سیدعلی تاثیر سه دمای مختلف اکستروژن دانه سویای پرچرب بر مقدار انرژی قابل متابولیسم ظاهری (AMEn)، قابلیت هضم مواد مغذی و عملکرد تولید جوجه‌های گوشتی [دوره 5، شماره 4، 1392]
 • میرقلنج، سیدعلی پیشگویی انرژی قابل سوخت و ساز حقیقی (TMEn) خوراک‌های آماده دوره آغازین جوجه‌های گوشتی [دوره 5، شماره 4، 1392]
 • میرقلنج، سیدعلی تاثیر سطوح مختلف دانه سویای پرچرب اکسترود شده بر عملکرد، متابولیت‌های خون و ریخت‌شناسی مخاط روده جوجه‌های گوشتی [دوره 5، شماره 3، 1392، صفحه 182-189]
 • میرکزهی، محمد طاهر اثرات 1-25 دی هیدروکسی کوله کلسیفرول و عصاره هیدروالکلی ریشه گیاه دارویی بوزیدان (Withania somnifera) بر معدنی شدن و استحکام استخوان جوجه های گوشتی [دوره 5، شماره 4، 1392]

ن

 • نادعلی، مرتضی تاثیر سطوح مختلف عنصر روی بر برخی فراسنجه‌های تولیدی مرغ‌های مادر گوشتی [دوره 5، شماره 4، 1392]
 • ناصریان، عباسعلی برآورد فرایند تخمیری جیره حاوی سطوح مختلف ساپونین و اسید تانیک در شرایط in vitro [دوره 5، شماره 1، 1392]
 • ناصریان، عباسعلی اثر سطوح مختلف برگ درخت عناب بر مصرف خوراک، متابولیتهای خون، تولید و ترکیبات شیر بزهای کرکی [دوره 5، شماره 2، 1392]
 • ناصریان، عباسعلی اثر جایگزینی سیلوی ذرت با سطوح متفاوت کاه گندم عمل آوری شده با گاز آمونیاک برعملکرد، فراسنجه‌های تخمیر شکمبه ای و فراسنجه های خونی تلیسه های هلشتاین [دوره 5، شماره 4، 1392]
 • ناصریان، عباسعلی تأثیر جایگزینی یونجه خشک با سطوح مختلف پوسته پسته بر مصرف خوراک، قابلیت هضم مواد مغذی، فرآسنجه های تخمیری شکمبه، متابولیت‌های خون و توازن نیتروژن در گوسفندان نر بلوچی [دوره 5، شماره 3، 1392، صفحه 190-200]
 • ناصریان، عباسعلی تاثیر آفت کش ارگانوفسفره فوزالون (phosalone) همراه با مقادیر مختلف بنتونیت بر فراسنجه‌های تخمیر پذیری یک جیره کاملاً مخلوط شده در شرایط آزمایشگاهی [دوره 5، شماره 3، 1392، صفحه 201-209]
 • نصیری، محمدرضا بررسی تنوع ژنتیکی چهار جایگاه میکروساتلایت BMS1915، BMS1350، LGB و ILSTS45 در گوسفندان نژاد بلوچی [دوره 5، شماره 1، 1392]
 • نصیری، محمدرضا بررسی میزان بیان ژن‏های IFN-γ و TGFβ1 درخوکچه‏های هندی واکسینه شده با واکسن غیرفعال شده تب برفکی تیپ O [دوره 5، شماره 3، 1392، صفحه 234-241]
 • نصیری مقدم، حسن تأثیر افزودن صفرای گاوی و اسید آلی بر عملکرد، قابلیت هضم ظاهری چربی، متابولیت های خون و ویسکوزیته شیرابه ایلئومی جوجه‌های گوشتی تغذیه شده با پیه [دوره 5، شماره 1، 1392]
 • نصیری مقدم، حسن تأثیر گیاه دارویی نعناع بر عملکرد تولیدی، جمعیت میکروبی و خصوصیات لاشه جوجه‌های گوشتی تغذیه شده با جیره‌های حاوی سطوح مختلف گندم [دوره 5، شماره 1، 1392]
 • نعیمی پور، حسن تغییرات فنوتیپی صفت حداکثر سرعت رشد روزانه در بره های بلوچی [دوره 5، شماره 1، 1392]
 • نعیمی پور یونسی، حسین تعیین ترکیب شیمیایی و ضرایب تجزیه پذیری گیاه مرتعی شور بیابانی( Salsola tomentosa) در مراحل مختلف رشد با استفاده از روش کیسه های نایلونی [دوره 5، شماره 3، 1392، صفحه 210-216]
 • نقدی، ندا ترکیب شیمیایی و ارزش تغذیه‌ای گون اسپرسی (Astragalus brevidens Freyn & Sint) و مازندرانی (Astragalus masenderanus Bunge) در شرایط برون تنی [دوره 5، شماره 2، 1392]
 • نوری جلیانی، کرامت اثرات مکمل ال-آرژنین بر رشد، تولید ماهیچه و ذخیره چربی در جوجه‌‌های گوشتی [دوره 5، شماره 4، 1392]

و

 • وکیلی، رضا اثرات سطوح مختلف دانه سویای برشته و متیونین بر عملکرد و برخی فراسنجه های خونی جوجه های نر گوشتی [دوره 5، شماره 2، 1392]
 • ولی زاده، رضا بررسی تنوع ژنتیکی چهار جایگاه میکروساتلایت BMS1915، BMS1350، LGB و ILSTS45 در گوسفندان نژاد بلوچی [دوره 5، شماره 1، 1392]
 • ولی زاده، رضا برآورد فرایند تخمیری جیره حاوی سطوح مختلف ساپونین و اسید تانیک در شرایط in vitro [دوره 5، شماره 1، 1392]
 • ولی زاده، رضا بررسی وضعیت مدیریت پرورش گاو شیری در استان های خراسان [دوره 5، شماره 2، 1392]
 • ولی زاده، رضا ترکیب شیمیایی و ارزش تغذیه‌ای گون اسپرسی (Astragalus brevidens Freyn & Sint) و مازندرانی (Astragalus masenderanus Bunge) در شرایط برون تنی [دوره 5، شماره 2، 1392]
 • ولی زاده، رضا اثر جایگزینی سیلوی ذرت با سطوح متفاوت کاه گندم عمل آوری شده با گاز آمونیاک برعملکرد، فراسنجه‌های تخمیر شکمبه ای و فراسنجه های خونی تلیسه های هلشتاین [دوره 5، شماره 4، 1392]
 • ولی زاده، رضا تأثیر جایگزینی یونجه خشک با سطوح مختلف پوسته پسته بر مصرف خوراک، قابلیت هضم مواد مغذی، فرآسنجه های تخمیری شکمبه، متابولیت‌های خون و توازن نیتروژن در گوسفندان نر بلوچی [دوره 5، شماره 3، 1392، صفحه 190-200]
 • ولی زاده، رضا تاثیر آفت کش ارگانوفسفره فوزالون (phosalone) همراه با مقادیر مختلف بنتونیت بر فراسنجه‌های تخمیر پذیری یک جیره کاملاً مخلوط شده در شرایط آزمایشگاهی [دوره 5، شماره 3، 1392، صفحه 201-209]

ه

 • هرسینی، مریم تأثیر مغز میوه بلوط بر قابلیت هضم و خصوصیات تخمیر شکمبه ای گوسفند نژاد عربی [دوره 5، شماره 2، 1392]

ی

 • یوسفیان، سارا بررسی اثرات تغذیه ای کنجاله سویای میکرونیزه شده و مقایسه ی آن با مکمل سازی متیونین محافظت شده بر عملکرد بره های پرواری آمیخته زل [دوره 5، شماره 2، 1392]