نمایه نویسندگان

آ

 • آرشامی، جواد اثر عصاره صمغ آنغوزه (Ferula assa-foetida) بر پارامتر های خون و هیستوپاتولوژی بیضه در موش صحرایی نر ویستار [دوره 4، شماره 4، 1390]

ا

 • ابراهیمی، طیبه بررسی تاثیر افزودنی های مختلف بر پایداری هوازی، ترکیب شیمیایی [دوره 4، شماره 4، 1390]
 • احمدی شاهرخت، محسن برآورد پارامترهای ژنتیکی صفت تولید شیر در وعده های دوشش گاوهای هلشتاین خراسان رضوی با استفاده از مدل روزآزمون با تابعیت تصادفی [دوره 4، شماره 2، 1391]
 • اسلامیان فارسونی، نجمه اثر تزریق بروگلوکنات کلسیم پیش و بلافاصله پس از زایش بر توان تولیدی، بروز ناهنجاری‌های متابولیکی و وضعیت رحم در گاوهای تغذیه شده با نمک های آنیونیک [دوره 4، شماره 3، 1391]
 • اسلمی نژاد، علی اصغر آنالیز ژنتیکی صفت تولید شیر گاوهای هلشتاین استان تهران با استفاده از مدل روزآزمون [دوره 4، شماره 2، 1391]
 • اسلمی نژاد، علی اصغر بررسی تنوع ژنتیکی در اسب اصیل ترکمن ایران با استفاده از 4 جایگاه ریزماهواره [دوره 4، شماره 4، 1390]
 • اکبری، محمدکاظم برآورد پارامترهای ژنتیکی صفت تولید شیر در وعده های دوشش گاوهای هلشتاین خراسان رضوی با استفاده از مدل روزآزمون با تابعیت تصادفی [دوره 4، شماره 2، 1391]
 • المدرس، عباس تأثیر جایگزینی سیلاژ ذرت با سیلاژ سورگوم شیرین بر قابلیّت هضم و عملکرد گاوهای شیری [دوره 4، شماره 1، 1391]
 • المدرس، عباس مقایسه خصوصیات شیمیایی و تجزیه پذیری انواع علوفه و سیلاژ سورگوم با ذرت در شرایط آزمایشگاهی و روش کیسه های نایلونی [دوره 4، شماره 3، 1391]
 • اله یاری شهراسب، مجید مقایسه عملکرد و خصوصیات استخوان جوجه های گوشتی تغذیه شده با سطوح مختلف مکمل ویتامینی طی دوره پایانی در دو سیستم پرورشی بستر و قفس [دوره 4، شماره 3، 1391]
 • الهی ترشیزی، مهدی تأثیر پرتوتابی گاما و عمل آوری با سود سوزآور بر فراسنجه‌های تولید گاز برخی از محصولات فرعی کشاورزی در شرایط آزمایشگاهی (In vitro) [دوره 4، شماره 4، 1390]
 • امام جمعه کاشان، ناصر بررسی اثر برخی عوامل محیطی بر خصوصیات تولید شیر برآورد شده توسط تابع غیر خطی گمپرتز در گاوهای هلشتاین مشهد [دوره 4، شماره 2، 1391]
 • امانلو، حمید اثرات دفعات خوراک‌دهی در اوایل شیردهی بر بازده تولیدی گاو‏ها‏ی شیرده هلشتاین [دوره 4، شماره 2، 1391]
 • امانلو، حمید بررسی اثر تغذیه دو منبع متیونین محافظت شده درشکمبه بر عملکرد تولیدی و فراسنجه های خونی گاوهای هلشتاین در اواسط دوره شیردهی [دوره 4، شماره 3، 1391]
 • امانلو، حمید اثر تزریق بروگلوکنات کلسیم پیش و بلافاصله پس از زایش بر توان تولیدی، بروز ناهنجاری‌های متابولیکی و وضعیت رحم در گاوهای تغذیه شده با نمک های آنیونیک [دوره 4، شماره 3، 1391]
 • امیر آبادی فراهانی، طاهره اثر تزریق بروگلوکنات کلسیم پیش و بلافاصله پس از زایش بر توان تولیدی، بروز ناهنجاری‌های متابولیکی و وضعیت رحم در گاوهای تغذیه شده با نمک های آنیونیک [دوره 4، شماره 3، 1391]
 • امیری نیا، سیروس ارزیابی آزمون انساب درتعدادی از گاوهای هلشتاین با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره نشاندار شده با فلورسانس [دوره 4، شماره 2، 1391]
 • اهری، حامد تاثیر افزودن دو ماده جاذب تجاری و زئولیت طبیعی به خوراک آلوده به آفلاتوکسین B1 بر عملکرد و سیستم ایمنی جوجه های گوشتی [دوره 4، شماره 4، 1390]
 • ایوبی، علیرضا اثر عصاره صمغ آنغوزه (Ferula assa-foetida) بر پارامتر های خون و هیستوپاتولوژی بیضه در موش صحرایی نر ویستار [دوره 4، شماره 4، 1390]

ب

 • بادبرین، نجات بررسی همبستگی ارزش ارثی دوره های ناقص و کامل شیردهی در صفات تولید شیر و تداوم شیردهی در گاوهای شیری هلشتاین با استفاده از مدل تابعیت تصادفی [دوره 4، شماره 1، 1391]
 • باشتنی، مسلم برآورد پارامترهای ژنتیکی صفت تولید شیر در وعده های دوشش گاوهای هلشتاین خراسان رضوی با استفاده از مدل روزآزمون با تابعیت تصادفی [دوره 4، شماره 2، 1391]
 • باشتنی، مسلم اثراستفاده ازجیره‌های حاوی دانه جو یا تریتیکاله با یا بدون موننسین بر عملکرد پروار گوساله‌های نر براون سوئیس [دوره 4، شماره 3، 1391]
 • باغانی، موسی الرضا مقایسه عملکرد و خصوصیات استخوان جوجه های گوشتی تغذیه شده با سطوح مختلف مکمل ویتامینی طی دوره پایانی در دو سیستم پرورشی بستر و قفس [دوره 4، شماره 3، 1391]
 • باغچقی، یوسف تأثیر سطوح و دوره های مختلف مصرف مکمل ویتامینی بر عملکرد و سیستم ایمنی جوجه های گوشتی تغذیه شده با جیره های بر پایه گندم و جو در مرحله پایانی پرورش [دوره 4، شماره 1، 1391]
 • بنابازی، محمد حسین ارزیابی آزمون انساب درتعدادی از گاوهای هلشتاین با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره نشاندار شده با فلورسانس [دوره 4، شماره 2، 1391]
 • بهگر، مهدی تأثیر پرتوتابی گاما و عمل آوری با سود سوزآور بر فراسنجه‌های تولید گاز برخی از محصولات فرعی کشاورزی در شرایط آزمایشگاهی (In vitro) [دوره 4، شماره 4، 1390]
 • بوجارپور، محمد اثر عمل آوری پیت خام نیشکر با فشار بخار بر فراسنجه های تولید گاز با استفاده از میکروارگانیسم‌های جداسازی شده شکمبه [دوره 4، شماره 3، 1391]
 • بیدار، نسیم تأثیر سطوح افزایشی اسانس اسطوخودوس(Lavandula angustifolia) بر عملکرد و فراسنجه‌های خونی جوجه های گوشتی [دوره 4، شماره 2، 1391]

پ

 • پاشا اسکندری نسب، مراد بررسی همبستگی ارزش ارثی دوره های ناقص و کامل شیردهی در صفات تولید شیر و تداوم شیردهی در گاوهای شیری هلشتاین با استفاده از مدل تابعیت تصادفی [دوره 4، شماره 1، 1391]
 • پاکدل، عباس مطالعه الگوی رشد در خطوط پدری لاین جوجه گوشتی آرین [دوره 4، شماره 1، 1391]

چ

 • چاجی، مرتضی اثر عمل آوری پیت خام نیشکر با فشار بخار بر فراسنجه های تولید گاز با استفاده از میکروارگانیسم‌های جداسازی شده شکمبه [دوره 4، شماره 3، 1391]
 • چاجی، مرتضی مطالعه ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی پیت نیشکر عمل‌آوری شده با بخار آب و تعدادی از مواد الیافی و نقش آن‌ها در تغذیه نشخوارکنندگان [دوره 4، شماره 4، 1390]
 • چهارآیین، برومند بررسی چند شکلی نشانگر‌های ریزماهواره‌ ایBM6444، INRA135 و oarhh35 مرتبط با ژن‌ اینهیبین در گوسفند سنجابی [دوره 4، شماره 1، 1391]

ح

 • حاجاتی، حسنا تأثیر شدت‌های متفاوت رقیق سازی جیره و استفاده از مکمل آنزیمی بر عملکرد جوجه‌های گوشتی [دوره 4، شماره 3، 1391]
 • حاجاتی، حسنا تأثیر سطوح مختلف پروتئین خام و ترئونین بر عملکرد، خصوصیات لاشه و سیستم ایمنی جوجه‌های گوشتی در دوره آغازین و رشد [دوره 4، شماره 3، 1391]
 • حسن آبادی، احمد تأثیر سطوح افزایشی اسانس اسطوخودوس(Lavandula angustifolia) بر عملکرد و فراسنجه‌های خونی جوجه های گوشتی [دوره 4، شماره 2، 1391]
 • حسن آبادی، احمد تأثیر شدت‌های متفاوت رقیق سازی جیره و استفاده از مکمل آنزیمی بر عملکرد جوجه‌های گوشتی [دوره 4، شماره 3، 1391]
 • حسن آبادی، احمد تأثیر سطوح مختلف پروتئین خام و ترئونین بر عملکرد، خصوصیات لاشه و سیستم ایمنی جوجه‌های گوشتی در دوره آغازین و رشد [دوره 4، شماره 3، 1391]
 • حسنی، سعید ارزیابی ژنتیکی صفات تولیدی و تولید مثلی در گاو های هلشتاین شمال کشور [دوره 4، شماره 1، 1391]
 • حسنی، سعید تاثیر دفعات زایش بر راندمان تولیدمثلی گاوهای شیری در دوره پس از زایش [دوره 4، شماره 4، 1390]
 • حسینی، فاطمه اثرات جایگزینی کنجاله کانولا با کنجاله سویا بر برخی صفات تولیدی گاو های تازه زای هلشتاین [دوره 4، شماره 1، 1391]
 • حسینی غفاری، سید علی اثر کنجاله گوار و آنزیم بتا ماناناز بر عملکرد و کیفیت لاشه جوجه های گوشتی [دوره 4، شماره 2، 1391]

خ

 • خدایی، صابر بررسی اثر استفاده از آنزیم‌های تجاری بر عملکرد و کیفیت لاشة جوجه‌های گوشتی تغذیه شده با جیرههای بر پایة گندم، و جو [دوره 4، شماره 1، 1391]
 • خمیری، مرتضی بررسی عملکرد جوجه های گوشتی در شرایط محدودیت غذایی با و بدون مکمل پروبیوتیک [دوره 4، شماره 2، 1391]
 • خواجعلی، فریبرز تاثیر جیره کم پروتئین مکمل شده با اسیدهای آمینه بر عملکرد، جوجه درآوری و پاسخ ایمنی مرغ های مادر گوشتی در چرخه دوم تولید [دوره 4، شماره 2، 1391]
 • خوروش، محمد تأثیر جایگزینی سیلاژ ذرت با سیلاژ سورگوم شیرین بر قابلیّت هضم و عملکرد گاوهای شیری [دوره 4، شماره 1، 1391]
 • خوروش، محمد اثر استفاده از متیونین محافظت شده (مپران) در سطح مزرعه ای در اوایل دوره شیردهی بر عملکرد تولیدی و تولید مثلی گاوهای شیرده هلشتاین [دوره 4، شماره 2، 1391]
 • خوروش، محمد مقایسه خصوصیات شیمیایی و تجزیه پذیری انواع علوفه و سیلاژ سورگوم با ذرت در شرایط آزمایشگاهی و روش کیسه های نایلونی [دوره 4، شماره 3، 1391]

د

 • دانش مسگران، محسن برآورد و مقایسه احتیاجات ترئونین قابل هضم در دوره رشد جوجه‌های گوشتی [دوره 4، شماره 1، 1391]
 • دانش مسگران، محسن اثرات جایگزینی کنجاله کانولا با کنجاله سویا بر برخی صفات تولیدی گاو های تازه زای هلشتاین [دوره 4، شماره 1، 1391]
 • دانش مسگران، محسن برآورد و مقایسه احتیاجات لیزین قابل هضم در جوجه‌های گوشتی راس 308 وکاب 500 [دوره 4، شماره 4، 1390]
 • دستار، بهروز تأثیر سطوح مختلف سلنیوم آلی و ویتامین E بر عملکرد و کیفیت گوشت در بلدرچین ژاپنی [دوره 4، شماره 1، 1391]
 • دستار، بهروز بررسی عملکرد جوجه های گوشتی در شرایط محدودیت غذایی با و بدون مکمل پروبیوتیک [دوره 4، شماره 2، 1391]
 • دقیق کیا، حسین اثر حضور جنس نر بر بروز چرخه های تولیدمثلی بزهای ماده نژاد مرخز در فصل تولید مثل [دوره 4، شماره 2، 1391]
 • دلاور، ملک حسین تاثیر زمان برداشت، طول مدت سیلوکردن و کاربرد افزودنیهای میکروبی بر مؤلفه‌های شیمیایی سیلاژ یونجه [دوره 4، شماره 2، 1391]
 • دهقان بنادکی، مهدی بررسی اثر تغذیه دو منبع متیونین محافظت شده درشکمبه بر عملکرد تولیدی و فراسنجه های خونی گاوهای هلشتاین در اواسط دوره شیردهی [دوره 4، شماره 3، 1391]
 • دوستی، محمد بررسی تنوع ژنتیکی در اسب اصیل ترکمن ایران با استفاده از 4 جایگاه ریزماهواره [دوره 4، شماره 4، 1390]

ر

 • رحیمی رتکی، ماشاالله بررسی عملکرد جوجه های گوشتی در شرایط محدودیت غذایی با و بدون مکمل پروبیوتیک [دوره 4، شماره 2، 1391]
 • رحیمی میانجی، قدرت اله بررسی چند شکلی نشانگر‌های ریزماهواره‌ ایBM6444، INRA135 و oarhh35 مرتبط با ژن‌ اینهیبین در گوسفند سنجابی [دوره 4، شماره 1، 1391]
 • رضایی، منصور تأثیر شدت‌های متفاوت رقیق سازی جیره و استفاده از مکمل آنزیمی بر عملکرد جوجه‌های گوشتی [دوره 4، شماره 3، 1391]
 • روشن، حسین بررسی اثر برخی عوامل محیطی بر خصوصیات تولید شیر برآورد شده توسط تابع غیر خطی گمپرتز در گاوهای هلشتاین مشهد [دوره 4، شماره 2، 1391]

ز

 • زره داران، سعید تأثیر سطوح مختلف سلنیوم آلی و ویتامین E بر عملکرد و کیفیت گوشت در بلدرچین ژاپنی [دوره 4، شماره 1، 1391]
 • زره داران، سعید ارزیابی ژنتیکی صفات تولیدی و تولید مثلی در گاو های هلشتاین شمال کشور [دوره 4، شماره 1، 1391]
 • زمانی مقدم، عبدالکریم تاثیر جیره کم پروتئین مکمل شده با اسیدهای آمینه بر عملکرد، جوجه درآوری و پاسخ ایمنی مرغ های مادر گوشتی در چرخه دوم تولید [دوره 4، شماره 2، 1391]

س

 • سالاری نیا، امیر تأثیر دو سطح مختلف فیبر جیره شروع کننده بر مصرف خوراک، افزایش وزن روزانه، بازده مصرف خوراک و فراسنجه های شکمبه ای گوساله های شیری هلشتاین [دوره 4، شماره 4، 1390]
 • سبحانی راد، سعید تأثیر پرتوتابی گاما و عمل آوری با سود سوزآور بر فراسنجه‌های تولید گاز برخی از محصولات فرعی کشاورزی در شرایط آزمایشگاهی (In vitro) [دوره 4، شماره 4، 1390]
 • سلیمانی، بیژن بررسی چند شکلی نشانگر‌های ریزماهواره‌ ایBM6444، INRA135 و oarhh35 مرتبط با ژن‌ اینهیبین در گوسفند سنجابی [دوره 4، شماره 1، 1391]
 • سموزاد، محبوبه بررسی تنوع ژنتیکی در اسب اصیل ترکمن ایران با استفاده از 4 جایگاه ریزماهواره [دوره 4، شماره 4، 1390]
 • سمیعی، رحمت ارزیابی ژنتیکی صفات تولیدی و تولید مثلی در گاو های هلشتاین شمال کشور [دوره 4، شماره 1، 1391]
 • سیددخت، عاطفه آنالیز ژنتیکی صفت تولید شیر گاوهای هلشتاین استان تهران با استفاده از مدل روزآزمون [دوره 4، شماره 2، 1391]
 • سید شریفی، رضا بررسی همبستگی ارزش ارثی دوره های ناقص و کامل شیردهی در صفات تولید شیر و تداوم شیردهی در گاوهای شیری هلشتاین با استفاده از مدل تابعیت تصادفی [دوره 4، شماره 1، 1391]
 • سیرجانی، محمد علی اثرات دفعات خوراک‌دهی در اوایل شیردهی بر بازده تولیدی گاو‏ها‏ی شیرده هلشتاین [دوره 4، شماره 2، 1391]
 • سیف دواتی، جمال بررسی همبستگی ارزش ارثی دوره های ناقص و کامل شیردهی در صفات تولید شیر و تداوم شیردهی در گاوهای شیری هلشتاین با استفاده از مدل تابعیت تصادفی [دوره 4، شماره 1، 1391]

ش

 • شادپرور، عبدالاحد برآورد پارامترهای ژنتیکی صفت تولید شیر در وعده های دوشش گاوهای هلشتاین خراسان رضوی با استفاده از مدل روزآزمون با تابعیت تصادفی [دوره 4، شماره 2، 1391]
 • شمس شرق، محمود تأثیر سطوح مختلف سلنیوم آلی و ویتامین E بر عملکرد و کیفیت گوشت در بلدرچین ژاپنی [دوره 4، شماره 1، 1391]
 • شهیر، محمد حسین تأثیر سطوح مختلف پروتئین خام و ترئونین بر عملکرد، خصوصیات لاشه و سیستم ایمنی جوجه‌های گوشتی در دوره آغازین و رشد [دوره 4، شماره 3، 1391]
 • شیوازاد، محمود تأثیر سطوح و دوره های مختلف مصرف مکمل ویتامینی بر عملکرد و سیستم ایمنی جوجه های گوشتی تغذیه شده با جیره های بر پایه گندم و جو در مرحله پایانی پرورش [دوره 4، شماره 1، 1391]
 • شیوازاد، محمود مقایسه عملکرد و خصوصیات استخوان جوجه های گوشتی تغذیه شده با سطوح مختلف مکمل ویتامینی طی دوره پایانی در دو سیستم پرورشی بستر و قفس [دوره 4، شماره 3، 1391]

ص

 • صفا مهر، علیرضا تعیین کربوهیدرات های غیر نشاسته ای و انرژی قابل متابولیسم ارقام مختلف گندم ایران در تغذیه طیور [دوره 4، شماره 1، 1391]
 • صفری، رشید بررسی مقاومت ریزکپسول‌های روغن ماهی در شرایط شکمبه‌ و تأثیر آنها بر تولید گاز و قابلیت هضم به روش آزمایشگاهی [دوره 4، شماره 3، 1391]
 • صمدی، فیروز تاثیر دفعات زایش بر راندمان تولیدمثلی گاوهای شیری در دوره پس از زایش [دوره 4، شماره 4، 1390]
 • صنوبر کلاتی، حجت تأثیر سطوح مختلف سلنیوم آلی و ویتامین E بر عملکرد و کیفیت گوشت در بلدرچین ژاپنی [دوره 4، شماره 1، 1391]

ط

 • طهماسبی، عبدالمنصور تاثیر سیلاژ محصولات فرعی پسته عمل آوری شده با پلی اتیلن گلیکول و اوره بر ترکیبات فنولی و تولید گاز در شرایط برون تنی و عملکرد گاوهای شیری هلشتاین [دوره 4، شماره 1، 1391]
 • طهماسبی، عبدالمنصور اثر کنجاله گوار و آنزیم بتا ماناناز بر عملکرد و کیفیت لاشه جوجه های گوشتی [دوره 4، شماره 2، 1391]
 • طهماسبی، عبدالمنصور تاثیر زمان برداشت، طول مدت سیلوکردن و کاربرد افزودنیهای میکروبی بر مؤلفه‌های شیمیایی سیلاژ یونجه [دوره 4، شماره 2، 1391]
 • طهماسبی، عبدالمنصور اثر افزودن بنتونیت سدیم به جیره حاوی کنجاله پنبه دانه بر قابلیت هضم مواد مغذی و بهره اقتصادی مرغ های تخمگذار [دوره 4، شماره 3، 1391]
 • طهماسبی، عبدالمنصور بررسی مقاومت ریزکپسول‌های روغن ماهی در شرایط شکمبه‌ و تأثیر آنها بر تولید گاز و قابلیت هضم به روش آزمایشگاهی [دوره 4، شماره 3، 1391]
 • طهمورث پور، مجتبی آنالیز ژنتیکی صفت تولید شیر گاوهای هلشتاین استان تهران با استفاده از مدل روزآزمون [دوره 4، شماره 2، 1391]
 • طهمورث پور، مجتبی بررسی تنوع ژنتیکی در اسب اصیل ترکمن ایران با استفاده از 4 جایگاه ریزماهواره [دوره 4، شماره 4، 1390]

ع

 • عبادی، محمد رضا مقایسه خصوصیات شیمیایی و تجزیه پذیری انواع علوفه و سیلاژ سورگوم با ذرت در شرایط آزمایشگاهی و روش کیسه های نایلونی [دوره 4، شماره 3، 1391]
 • عبداللهی، یونس بررسی اثر تغذیه دو منبع متیونین محافظت شده درشکمبه بر عملکرد تولیدی و فراسنجه های خونی گاوهای هلشتاین در اواسط دوره شیردهی [دوره 4، شماره 3، 1391]
 • عدالتی نسب، مهدی اثراستفاده ازجیره‌های حاوی دانه جو یا تریتیکاله با یا بدون موننسین بر عملکرد پروار گوساله‌های نر براون سوئیس [دوره 4، شماره 3، 1391]
 • عظیمی، جواد تاثیر افزودن دو ماده جاذب تجاری و زئولیت طبیعی به خوراک آلوده به آفلاتوکسین B1 بر عملکرد و سیستم ایمنی جوجه های گوشتی [دوره 4، شماره 4، 1390]
 • علامه، عبدالامیر تاثیر افزودن دو ماده جاذب تجاری و زئولیت طبیعی به خوراک آلوده به آفلاتوکسین B1 بر عملکرد و سیستم ایمنی جوجه های گوشتی [دوره 4، شماره 4، 1390]
 • علم الهدی، بی بی نرجس بررسی مقاومت ریزکپسول‌های روغن ماهی در شرایط شکمبه‌ و تأثیر آنها بر تولید گاز و قابلیت هضم به روش آزمایشگاهی [دوره 4، شماره 3، 1391]

غ

 • غیادی، عبدالجلیل بررسی تنوع ژنتیکی در اسب اصیل ترکمن ایران با استفاده از 4 جایگاه ریزماهواره [دوره 4، شماره 4، 1390]

ف

 • فتحی نسری، محمد حسن بررسی اثر برخی عوامل محیطی بر خصوصیات تولید شیر برآورد شده توسط تابع غیر خطی گمپرتز در گاوهای هلشتاین مشهد [دوره 4، شماره 2، 1391]
 • فتحی نسری، محمد حسن تأثیر دو سطح مختلف فیبر جیره شروع کننده بر مصرف خوراک، افزایش وزن روزانه، بازده مصرف خوراک و فراسنجه های شکمبه ای گوساله های شیری هلشتاین [دوره 4، شماره 4، 1390]
 • فرهنگ فر، سید همایون برآورد پارامترهای ژنتیکی صفت تولید شیر در وعده های دوشش گاوهای هلشتاین خراسان رضوی با استفاده از مدل روزآزمون با تابعیت تصادفی [دوره 4، شماره 2، 1391]
 • فرهنگ فر، سید همایون بررسی اثر برخی عوامل محیطی بر خصوصیات تولید شیر برآورد شده توسط تابع غیر خطی گمپرتز در گاوهای هلشتاین مشهد [دوره 4، شماره 2، 1391]
 • فرهنگ فر، همایون اثراستفاده ازجیره‌های حاوی دانه جو یا تریتیکاله با یا بدون موننسین بر عملکرد پروار گوساله‌های نر براون سوئیس [دوره 4، شماره 3، 1391]
 • فرهنگ فر، همایون تأثیر دو سطح مختلف فیبر جیره شروع کننده بر مصرف خوراک، افزایش وزن روزانه، بازده مصرف خوراک و فراسنجه های شکمبه ای گوساله های شیری هلشتاین [دوره 4، شماره 4، 1390]
 • فروغی، علیرضا اثراستفاده ازجیره‌های حاوی دانه جو یا تریتیکاله با یا بدون موننسین بر عملکرد پروار گوساله‌های نر براون سوئیس [دوره 4، شماره 3، 1391]

ق

 • قربانی خراجی، غلام رضا تأثیر جایگزینی سیلاژ ذرت با سیلاژ سورگوم شیرین بر قابلیّت هضم و عملکرد گاوهای شیری [دوره 4، شماره 1، 1391]
 • قربانی خراجی، غلام رضا اثر استفاده از متیونین محافظت شده (مپران) در سطح مزرعه ای در اوایل دوره شیردهی بر عملکرد تولیدی و تولید مثلی گاوهای شیرده هلشتاین [دوره 4، شماره 2، 1391]
 • قربانی خراجی، غلام رضا مقایسه خصوصیات شیمیایی و تجزیه پذیری انواع علوفه و سیلاژ سورگوم با ذرت در شرایط آزمایشگاهی و روش کیسه های نایلونی [دوره 4، شماره 3، 1391]
 • قنبری، فرزاد بررسی تاثیر افزودنی های مختلف بر پایداری هوازی، ترکیب شیمیایی [دوره 4، شماره 4، 1390]
 • قوتی، شاهرخ بررسی تنوع ژنتیکی در اسب اصیل ترکمن ایران با استفاده از 4 جایگاه ریزماهواره [دوره 4، شماره 4، 1390]
 • قورچی، تقی بررسی تاثیر افزودنی های مختلف بر پایداری هوازی، ترکیب شیمیایی [دوره 4، شماره 4، 1390]

ک

 • کدخدایی، رسول بررسی مقاومت ریزکپسول‌های روغن ماهی در شرایط شکمبه‌ و تأثیر آنها بر تولید گاز و قابلیت هضم به روش آزمایشگاهی [دوره 4، شماره 3، 1391]
 • کربلایی بابایی، حسین تاثیر جیره کم پروتئین مکمل شده با اسیدهای آمینه بر عملکرد، جوجه درآوری و پاسخ ایمنی مرغ های مادر گوشتی در چرخه دوم تولید [دوره 4، شماره 2، 1391]
 • کرمانشاهی، حسن برآورد و مقایسه احتیاجات ترئونین قابل هضم در دوره رشد جوجه‌های گوشتی [دوره 4، شماره 1، 1391]
 • کرمانشاهی، حسن اثر کنجاله گوار و آنزیم بتا ماناناز بر عملکرد و کیفیت لاشه جوجه های گوشتی [دوره 4، شماره 2، 1391]
 • کرمانشاهی، حسن تعیین شاخص های آزمایشگاهی کیفیت دانه های سویای پرچرب اکسترود شده در سه دما و همبستگی آنها با عملکرد رشد جوجه های گوشتی [دوره 4، شماره 3، 1391]
 • کرمانشاهی، حسن اثر افزودن بنتونیت سدیم به جیره حاوی کنجاله پنبه دانه بر قابلیت هضم مواد مغذی و بهره اقتصادی مرغ های تخمگذار [دوره 4، شماره 3، 1391]
 • کرمانشاهی، حسن برآورد و مقایسه احتیاجات لیزین قابل هضم در جوجه‌های گوشتی راس 308 وکاب 500 [دوره 4، شماره 4، 1390]
 • کریم زاده، سید مهدی اثرات دفعات خوراک‌دهی در اوایل شیردهی بر بازده تولیدی گاو‏ها‏ی شیرده هلشتاین [دوره 4، شماره 2، 1391]
 • کریمی ترشیزی، محمد امیر تاثیر افزودن دو ماده جاذب تجاری و زئولیت طبیعی به خوراک آلوده به آفلاتوکسین B1 بر عملکرد و سیستم ایمنی جوجه های گوشتی [دوره 4، شماره 4، 1390]
 • کوثر، رسول اثر استفاده از متیونین محافظت شده (مپران) در سطح مزرعه ای در اوایل دوره شیردهی بر عملکرد تولیدی و تولید مثلی گاوهای شیرده هلشتاین [دوره 4، شماره 2، 1391]

گ

 • گلیان، ابوالقاسم اثر کنجاله گوار و آنزیم بتا ماناناز بر عملکرد و کیفیت لاشه جوجه های گوشتی [دوره 4، شماره 2، 1391]
 • گلیان، ابوالقاسم تعیین شاخص های آزمایشگاهی کیفیت دانه های سویای پرچرب اکسترود شده در سه دما و همبستگی آنها با عملکرد رشد جوجه های گوشتی [دوره 4، شماره 3، 1391]
 • گلیان، ابوالقاسم اثر افزودن بنتونیت سدیم به جیره حاوی کنجاله پنبه دانه بر قابلیت هضم مواد مغذی و بهره اقتصادی مرغ های تخمگذار [دوره 4، شماره 3، 1391]
 • گیلانی، علی اثر افزودن بنتونیت سدیم به جیره حاوی کنجاله پنبه دانه بر قابلیت هضم مواد مغذی و بهره اقتصادی مرغ های تخمگذار [دوره 4، شماره 3، 1391]

م

 • محجوبی، احسان اثر استفاده از متیونین محافظت شده (مپران) در سطح مزرعه ای در اوایل دوره شیردهی بر عملکرد تولیدی و تولید مثلی گاوهای شیرده هلشتاین [دوره 4، شماره 2، 1391]
 • محسنی، صفر بررسی عملکرد جوجه های گوشتی در شرایط محدودیت غذایی با و بدون مکمل پروبیوتیک [دوره 4، شماره 2، 1391]
 • محمدآبادی، طاهره اثر عمل آوری پیت خام نیشکر با فشار بخار بر فراسنجه های تولید گاز با استفاده از میکروارگانیسم‌های جداسازی شده شکمبه [دوره 4، شماره 3، 1391]
 • محمدآبادی، طاهره مطالعه ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی پیت نیشکر عمل‌آوری شده با بخار آب و تعدادی از مواد الیافی و نقش آن‌ها در تغذیه نشخوارکنندگان [دوره 4، شماره 4، 1390]
 • محمدی، وفا اثر حضور جنس نر بر بروز چرخه های تولیدمثلی بزهای ماده نژاد مرخز در فصل تولید مثل [دوره 4، شماره 2، 1391]
 • مختارپور، امیر تاثیر سیلاژ محصولات فرعی پسته عمل آوری شده با پلی اتیلن گلیکول و اوره بر ترکیبات فنولی و تولید گاز در شرایط برون تنی و عملکرد گاوهای شیری هلشتاین [دوره 4، شماره 1، 1391]
 • مروج، حسین تأثیر سطوح و دوره های مختلف مصرف مکمل ویتامینی بر عملکرد و سیستم ایمنی جوجه های گوشتی تغذیه شده با جیره های بر پایه گندم و جو در مرحله پایانی پرورش [دوره 4، شماره 1، 1391]
 • مروج، حسین مقایسه عملکرد و خصوصیات استخوان جوجه های گوشتی تغذیه شده با سطوح مختلف مکمل ویتامینی طی دوره پایانی در دو سیستم پرورشی بستر و قفس [دوره 4، شماره 3، 1391]
 • مهری، مهران برآورد و مقایسه احتیاجات ترئونین قابل هضم در دوره رشد جوجه‌های گوشتی [دوره 4، شماره 1، 1391]
 • مهری، مهران برآورد و مقایسه احتیاجات لیزین قابل هضم در جوجه‌های گوشتی راس 308 وکاب 500 [دوره 4، شماره 4، 1390]
 • مهینی، فرید بررسی اثر استفاده از آنزیم‌های تجاری بر عملکرد و کیفیت لاشة جوجه‌های گوشتی تغذیه شده با جیرههای بر پایة گندم، و جو [دوره 4، شماره 1، 1391]
 • موسائی، امیر اثر عصاره صمغ آنغوزه (Ferula assa-foetida) بر پارامتر های خون و هیستوپاتولوژی بیضه در موش صحرایی نر ویستار [دوره 4، شماره 4، 1390]
 • موسوی، زهرا اثر عصاره صمغ آنغوزه (Ferula assa-foetida) بر پارامتر های خون و هیستوپاتولوژی بیضه در موش صحرایی نر ویستار [دوره 4، شماره 4، 1390]
 • میرزایی الموتی، حمیدرضا بررسی اثر تغذیه دو منبع متیونین محافظت شده درشکمبه بر عملکرد تولیدی و فراسنجه های خونی گاوهای هلشتاین در اواسط دوره شیردهی [دوره 4، شماره 3، 1391]
 • میرزایی گودرزی، سارا تعیین کربوهیدرات های غیر نشاسته ای و انرژی قابل متابولیسم ارقام مختلف گندم ایران در تغذیه طیور [دوره 4، شماره 1، 1391]
 • میرقلنج، سیدعلی تعیین شاخص های آزمایشگاهی کیفیت دانه های سویای پرچرب اکسترود شده در سه دما و همبستگی آنها با عملکرد رشد جوجه های گوشتی [دوره 4، شماره 3، 1391]

ن

 • ناصریان، عباسعلی تاثیر سیلاژ محصولات فرعی پسته عمل آوری شده با پلی اتیلن گلیکول و اوره بر ترکیبات فنولی و تولید گاز در شرایط برون تنی و عملکرد گاوهای شیری هلشتاین [دوره 4، شماره 1، 1391]
 • ناصریان، عباسعلی بررسی مقاومت ریزکپسول‌های روغن ماهی در شرایط شکمبه‌ و تأثیر آنها بر تولید گاز و قابلیت هضم به روش آزمایشگاهی [دوره 4، شماره 3، 1391]
 • ناصریان، عباسعلی مطالعه ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی پیت نیشکر عمل‌آوری شده با بخار آب و تعدادی از مواد الیافی و نقش آن‌ها در تغذیه نشخوارکنندگان [دوره 4، شماره 4، 1390]
 • نافذ، مهدی ارزیابی ژنتیکی صفات تولیدی و تولید مثلی در گاو های هلشتاین شمال کشور [دوره 4، شماره 1، 1391]
 • ناقوس، مهدی مطالعه الگوی رشد در خطوط پدری لاین جوجه گوشتی آرین [دوره 4، شماره 1، 1391]
 • نصیری، محمدرضا بررسی تنوع ژنتیکی در اسب اصیل ترکمن ایران با استفاده از 4 جایگاه ریزماهواره [دوره 4، شماره 4، 1390]
 • نصیری مقدم، حسن برآورد و مقایسه احتیاجات ترئونین قابل هضم در دوره رشد جوجه‌های گوشتی [دوره 4، شماره 1، 1391]
 • نصیری مقدم، حسن برآورد و مقایسه احتیاجات لیزین قابل هضم در جوجه‌های گوشتی راس 308 وکاب 500 [دوره 4، شماره 4، 1390]
 • نعیمی پور یونسی، حسین تأثیر دو سطح مختلف فیبر جیره شروع کننده بر مصرف خوراک، افزایش وزن روزانه، بازده مصرف خوراک و فراسنجه های شکمبه ای گوساله های شیری هلشتاین [دوره 4، شماره 4، 1390]
 • نوبخت، علی بررسی اثر استفاده از آنزیم‌های تجاری بر عملکرد و کیفیت لاشة جوجه‌های گوشتی تغذیه شده با جیرههای بر پایة گندم، و جو [دوره 4، شماره 1، 1391]
 • نوبخت، علی اثرات سطوح مختلف مکمل‌های معدنی و ویتامینی بر عملکرد مرغ‌های تخم‌گذار با جیره‌های بر پایه‌ی گندم و ذرت [دوره 4، شماره 4، 1390]
 • نوری، غلام رضا اثرات دفعات خوراک‌دهی در اوایل شیردهی بر بازده تولیدی گاو‏ها‏ی شیرده هلشتاین [دوره 4، شماره 2، 1391]
 • نیکخواه، اکبر اثرات دفعات خوراک‌دهی در اوایل شیردهی بر بازده تولیدی گاو‏ها‏ی شیرده هلشتاین [دوره 4، شماره 2، 1391]

و

 • واعظ ترشیزی، رسول مطالعه الگوی رشد در خطوط پدری لاین جوجه گوشتی آرین [دوره 4، شماره 1، 1391]
 • وکیلی، رضا تأثیر پرتوتابی گاما و عمل آوری با سود سوزآور بر فراسنجه‌های تولید گاز برخی از محصولات فرعی کشاورزی در شرایط آزمایشگاهی (In vitro) [دوره 4، شماره 4، 1390]
 • ولی زاده، حمید تعیین کربوهیدرات های غیر نشاسته ای و انرژی قابل متابولیسم ارقام مختلف گندم ایران در تغذیه طیور [دوره 4، شماره 1، 1391]
 • ولی زاده، رضا تاثیر سیلاژ محصولات فرعی پسته عمل آوری شده با پلی اتیلن گلیکول و اوره بر ترکیبات فنولی و تولید گاز در شرایط برون تنی و عملکرد گاوهای شیری هلشتاین [دوره 4، شماره 1، 1391]
 • ولی زاده، رضا تاثیر زمان برداشت، طول مدت سیلوکردن و کاربرد افزودنیهای میکروبی بر مؤلفه‌های شیمیایی سیلاژ یونجه [دوره 4، شماره 2، 1391]
 • ولی زاده، رضا بررسی مقاومت ریزکپسول‌های روغن ماهی در شرایط شکمبه‌ و تأثیر آنها بر تولید گاز و قابلیت هضم به روش آزمایشگاهی [دوره 4، شماره 3، 1391]
 • ولی زاده، رضا مطالعه ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی پیت نیشکر عمل‌آوری شده با بخار آب و تعدادی از مواد الیافی و نقش آن‌ها در تغذیه نشخوارکنندگان [دوره 4، شماره 4، 1390]
 • ولی زاده، رضا اثر عصاره صمغ آنغوزه (Ferula assa-foetida) بر پارامتر های خون و هیستوپاتولوژی بیضه در موش صحرایی نر ویستار [دوره 4، شماره 4، 1390]

ه

 • هاشمی، منا ارزیابی آزمون انساب درتعدادی از گاوهای هلشتاین با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره نشاندار شده با فلورسانس [دوره 4، شماره 2، 1391]
 • هدایتی پور، احمد تأثیر جایگزینی سیلاژ ذرت با سیلاژ سورگوم شیرین بر قابلیّت هضم و عملکرد گاوهای شیری [دوره 4، شماره 1، 1391]
 • هدایتی پور، احمد مقایسه خصوصیات شیمیایی و تجزیه پذیری انواع علوفه و سیلاژ سورگوم با ذرت در شرایط آزمایشگاهی و روش کیسه های نایلونی [دوره 4، شماره 3، 1391]
 • هرکی نژاد، محمدطاهر ارزیابی آزمون انساب درتعدادی از گاوهای هلشتاین با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره نشاندار شده با فلورسانس [دوره 4، شماره 2، 1391]
 • هروی موسوی، علیرضا اثرات جایگزینی کنجاله کانولا با کنجاله سویا بر برخی صفات تولیدی گاو های تازه زای هلشتاین [دوره 4، شماره 1، 1391]

ی

 • یزدانی، حسین اثر استفاده از متیونین محافظت شده (مپران) در سطح مزرعه ای در اوایل دوره شیردهی بر عملکرد تولیدی و تولید مثلی گاوهای شیرده هلشتاین [دوره 4، شماره 2، 1391]
 • یعقوب فر، اکبر تعیین کربوهیدرات های غیر نشاسته ای و انرژی قابل متابولیسم ارقام مختلف گندم ایران در تغذیه طیور [دوره 4، شماره 1، 1391]