نمایه نویسندگان

آ

 • آذرنیوند، حسین تعیین اندازه واحد دامی و نیاز روزانه گوسفند فراهانی با استفاده از انرژی متابولیسمی [دوره 2، شماره 2، 1389]
 • آرشامی، جواد تأثیر سطوح مختلف سیر بر عملکرد و پاسخ ایمنی همورال در جوجه های گوشتی [دوره 2، شماره 1، 1389]
 • آشوری، نرگس اثر شرایط ذخیره سازی و سن مرغان بر کیفیت تخم مرغ [دوره 2، شماره 1، 1389]

ا

 • ابرغانی، اکبر بررسی اثر جایگزینی تفاله چغندر‌قند بجای جو بر عملکرد و خصوصیات لاشه بره‌های نر مغانی [دوره 2، شماره 2، 1389]
 • احسنی، محمد رضا کاربرد تکنیک Triplex PCR در شناسایی تیپ های B،C و D کلستریدیوم پرفرینجنس [دوره 2، شماره 2، 1389]
 • احمدی، ابوذر اثر پروبیوتیک ساکارومایسس سرویسیه سی ان سی ام ای - 1079 بر پارامترهای خون شناختی، رشد و سلامت گوسال ههای هلشتاین نوزاد [دوره 2، شماره 1، 1389]
 • احمدی، احمد اثر شرایط ذخیره سازی و سن مرغان بر کیفیت تخم مرغ [دوره 2، شماره 1، 1389]
 • ارزانی، حسین تعیین اندازه واحد دامی و نیاز روزانه گوسفند فراهانی با استفاده از انرژی متابولیسمی [دوره 2، شماره 2، 1389]
 • اسکندرلو، امیر اثر ویتامین C بر تراکم مواد معدنی استخوان و خصوصیات پوسته تخم مرغ در پیک تولید مرغان تخمگذار [دوره 2، شماره 1، 1389]
 • اسکندری نسب، مراد پاشا تنوع میکروساتلایت در شش ن‍ژاد گوسفند ایرانی [دوره 2، شماره 2، 1389]
 • اسماعیل زاده، حسین تأثیر سطوح مختلف سیر بر عملکرد و پاسخ ایمنی همورال در جوجه های گوشتی [دوره 2، شماره 1، 1389]
 • اسمعیلی زاده کشکوئیه، علی کاربرد تکنیک Triplex PCR در شناسایی تیپ های B،C و D کلستریدیوم پرفرینجنس [دوره 2، شماره 2، 1389]
 • افتخار شاهرودی، فریدون تعیین ترکیب شیمیایی، تولید گاز و قابلیت هضم فرآورده فرعی پسته در شرایط آزمایشگاه [دوره 2، شماره 1، 1389]
 • اکبری، غلام رضا تأثیر پرتو گاما بر ترکیبات شیمیایی و بار میکروبی خوراک جوجه‌های گوشتی [دوره 2، شماره 2، 1389]
 • امانلو، حمید اثرات مصرف بیکربنات سدیم به صورت سرک بر کاهشبروز لنگش و بهبود عملکرد گوساله های پرواری هلشتاین [دوره 2، شماره 2، 1389]

ب

 • باشتنی، مسلم اثر تزریق شیردانی روغن تخم پنبه یا گلوکز بر تولید و ترکیب شیر بزهای شیرده سانن [دوره 2، شماره 1، 1389]
 • باقری، طاهره بررسی شاخص های طول و وزن فیل ماهیان (Huso huso) پرورشی در شرایط آب لب شور [دوره 2، شماره 1، 1389]
 • بهلولی قائن، عطیه تعیین ترکیب شیمیایی، تولید گاز و قابلیت هضم فرآورده فرعی پسته در شرایط آزمایشگاه [دوره 2، شماره 1، 1389]
 • بوجارپور، محمد بررسی اثر جایگزینی تفاله چغندر‌قند بجای جو بر عملکرد و خصوصیات لاشه بره‌های نر مغانی [دوره 2، شماره 2، 1389]
 • بیات کوهسار، جواد تأثیر ساکارومایسس سرویسیا، اسید فرمیک و ویرجینیا مایسین بر عملکرد، خصوصیات لاشه و میکروفلورای دستگاه گوارش جوج ههای گوشتی [دوره 2، شماره 1، 1389]
 • بیات کوهسار، جواد تأثیر استفاده از جیره های حاوی تفاله خشک و یا سیلو شده گوجه فرنگی بر ویژگی های تولیدی گاوهای شیرده هلشتاین [دوره 2، شماره 1، 1389]
 • بیات کوهسار، جواد تأثیر جایگزینی جو با تفاله خشک مرکبات در جیره گاوهای شیری هلشتاین بر عملکرد آنها [دوره 2، شماره 2، 1389]

ت

 • تربتی نژاد، نورمحمد تأثیر شکل فیزیکی جیره بر سن از شیر گیری، مصرف ماده خشک ومتابولیت های پلاسمای خون گوساله های شیری [دوره 2، شماره 1، 1389]
 • تقی زاده، اکبر تأثیر ساکارومایسس سرویسیا، اسید فرمیک و ویرجینیا مایسین بر عملکرد، خصوصیات لاشه و میکروفلورای دستگاه گوارش جوج ههای گوشتی [دوره 2، شماره 1، 1389]
 • تنها، تیمور عمل آوری پرس های کاه با اوره بهتر از عمل آوریکاه معمولی در سیستم های پرواربندی است [دوره 2، شماره 2، 1389]

ج

 • جعفریان جلودار، زینب تعیین اندازه واحد دامی و نیاز روزانه گوسفند فراهانی با استفاده از انرژی متابولیسمی [دوره 2، شماره 2، 1389]
 • جوادمنش، علی بررسی وفور ژنوتیپی جایگاه های ژنی کالپاستاتین، کالپین و بتالاکتوگلوبولین در گوسفندان نژاد کردی خراسان شمالی [دوره 2، شماره 2، 1389]

ح

 • حسنی درخشان، مهدی کاربرد تکنیک Triplex PCR در شناسایی تیپ های B،C و D کلستریدیوم پرفرینجنس [دوره 2، شماره 2، 1389]
 • حسینی سیر، سید علی اثر شرایط ذخیره سازی و سن مرغان بر کیفیت تخم مرغ [دوره 2، شماره 1، 1389]
 • حسینی مقدم، سید حسین ارزیابی گوناگونی ژنتیکی در هشت نژاد گوسفند بومی ایران (اویس آریس) با بهره گیری از نشانگرهای ای اف ال پی [دوره 2، شماره 2، 1389]

خ

 • خالق زادگان، اکبر ارزیابی گوناگونی ژنتیکی در هشت نژاد گوسفند بومی ایران (اویس آریس) با بهره گیری از نشانگرهای ای اف ال پی [دوره 2، شماره 2، 1389]

د

 • دلیرصفت، سید بنیامین ارزیابی گوناگونی ژنتیکی در هشت نژاد گوسفند بومی ایران (اویس آریس) با بهره گیری از نشانگرهای ای اف ال پی [دوره 2، شماره 2، 1389]

ر

 • رحمتی، مسعود محمد حسین اثر ویتامین C بر تراکم مواد معدنی استخوان و خصوصیات پوسته تخم مرغ در پیک تولید مرغان تخمگذار [دوره 2، شماره 1، 1389]

ز

 • زارع، هادی ارزیابی گوناگونی ژنتیکی در هشت نژاد گوسفند بومی ایران (اویس آریس) با بهره گیری از نشانگرهای ای اف ال پی [دوره 2، شماره 2، 1389]
 • زارع شحنه، احمد اثر استفاده از نسبت های مختلف اسید آمینه ایده آل بر عملکردجوجه های گوشتی نر و ماده در دوره 21 تا 42 روزگی [دوره 2، شماره 2، 1389]
 • زاغری، مجتبی بررسی اثر سطوح مختلف کنجاله کلزا و تنظیم جیرههای غذایی بر اساس اسید آمینه کل و قابل هضم بر عملکرد جوجه های گوشتی [دوره 2، شماره 1، 1389]
 • زاغری، مجتبی اثر استفاده از نسبت های مختلف اسید آمینه ایده آل بر عملکردجوجه های گوشتی نر و ماده در دوره 21 تا 42 روزگی [دوره 2، شماره 2، 1389]
 • زاهدی فر، مجتبی عمل آوری پرس های کاه با اوره بهتر از عمل آوریکاه معمولی در سیستم های پرواربندی است [دوره 2، شماره 2، 1389]
 • زحمتکش، داوود اثرات مصرف بیکربنات سدیم به صورت سرک بر کاهشبروز لنگش و بهبود عملکرد گوساله های پرواری هلشتاین [دوره 2، شماره 2، 1389]
 • زره داران، سعید تأثیر شکل فیزیکی جیره بر سن از شیر گیری، مصرف ماده خشک ومتابولیت های پلاسمای خون گوساله های شیری [دوره 2، شماره 1، 1389]
 • زمانی، پویا اثر ویتامین C بر تراکم مواد معدنی استخوان و خصوصیات پوسته تخم مرغ در پیک تولید مرغان تخمگذار [دوره 2، شماره 1، 1389]

س

 • ساکی، علی اصغر اثر شرایط ذخیره سازی و سن مرغان بر کیفیت تخم مرغ [دوره 2، شماره 1، 1389]
 • ساکی، علی اصغر اثر ویتامین C بر تراکم مواد معدنی استخوان و خصوصیات پوسته تخم مرغ در پیک تولید مرغان تخمگذار [دوره 2، شماره 1، 1389]
 • سالارمعینی، محمد بررسی میزان انرژی قابل استفاده چربی‏ها برای جوجه‌های گوشتی در سن 42 روزگی [دوره 2، شماره 2، 1389]

ش

 • شمس الدینی بافتی، مهرداد کاربرد تکنیک Triplex PCR در شناسایی تیپ های B،C و D کلستریدیوم پرفرینجنس [دوره 2، شماره 2، 1389]
 • شوکت فدایی، محسن عمل آوری پرس های کاه با اوره بهتر از عمل آوریکاه معمولی در سیستم های پرواربندی است [دوره 2، شماره 2، 1389]
 • شیوازاد، محمود بررسی اثر سطوح مختلف کنجاله کلزا و تنظیم جیرههای غذایی بر اساس اسید آمینه کل و قابل هضم بر عملکرد جوجه های گوشتی [دوره 2، شماره 1، 1389]
 • شیوازاد، محمود اثر استفاده از نسبت های مختلف اسید آمینه ایده آل بر عملکردجوجه های گوشتی نر و ماده در دوره 21 تا 42 روزگی [دوره 2، شماره 2، 1389]

ص

 • صفری، رشید تأثیر استفاده از جیره های حاوی تفاله خشک و یا سیلو شده گوجه فرنگی بر ویژگی های تولیدی گاوهای شیرده هلشتاین [دوره 2، شماره 1، 1389]
 • صفری، رشید تأثیر جایگزینی جو با تفاله خشک مرکبات در جیره گاوهای شیری هلشتاین بر عملکرد آنها [دوره 2، شماره 2، 1389]

ط

 • طاهرخانی، رضا بررسی اثر سطوح مختلف کنجاله کلزا و تنظیم جیرههای غذایی بر اساس اسید آمینه کل و قابل هضم بر عملکرد جوجه های گوشتی [دوره 2، شماره 1، 1389]
 • طاهرخانی، رضا اثر استفاده از نسبت های مختلف اسید آمینه ایده آل بر عملکردجوجه های گوشتی نر و ماده در دوره 21 تا 42 روزگی [دوره 2، شماره 2، 1389]
 • طباطبایی، محمد مهدی اثر شرایط ذخیره سازی و سن مرغان بر کیفیت تخم مرغ [دوره 2، شماره 1، 1389]
 • طهماسبی، عبدالمنصور تأثیر ساکارومایسس سرویسیا، اسید فرمیک و ویرجینیا مایسین بر عملکرد، خصوصیات لاشه و میکروفلورای دستگاه گوارش جوج ههای گوشتی [دوره 2، شماره 1، 1389]
 • طهماسبی، عبدالمنصور تأثیر استفاده از جیره های حاوی تفاله خشک و یا سیلو شده گوجه فرنگی بر ویژگی های تولیدی گاوهای شیرده هلشتاین [دوره 2، شماره 1، 1389]
 • طهماسبی، عبدالمنصور تأثیر جایگزینی جو با تفاله خشک مرکبات در جیره گاوهای شیری هلشتاین بر عملکرد آنها [دوره 2، شماره 2، 1389]
 • طهمورث پور، مجتبی بررسی وفور ژنوتیپی جایگاه های ژنی کالپاستاتین، کالپین و بتالاکتوگلوبولین در گوسفندان نژاد کردی خراسان شمالی [دوره 2، شماره 2، 1389]

ع

 • عاقل، حسن اثر تزریق شیردانی روغن تخم پنبه یا گلوکز بر تولید و ترکیب شیر بزهای شیرده سانن [دوره 2، شماره 1، 1389]
 • عربی، حسن علی اثر شرایط ذخیره سازی و سن مرغان بر کیفیت تخم مرغ [دوره 2، شماره 1، 1389]
 • عزتخواه، مجید کاربرد تکنیک Triplex PCR در شناسایی تیپ های B،C و D کلستریدیوم پرفرینجنس [دوره 2، شماره 2، 1389]
 • عصفوری، رحیم تنوع میکروساتلایت در شش ن‍ژاد گوسفند ایرانی [دوره 2، شماره 2، 1389]

ف

 • فروتنی فر، صاحب بررسی وفور ژنوتیپی جایگاه های ژنی کالپاستاتین، کالپین و بتالاکتوگلوبولین در گوسفندان نژاد کردی خراسان شمالی [دوره 2، شماره 2، 1389]
 • فروغی، علیرضا تأثیر شکل فیزیکی جیره بر سن از شیر گیری، مصرف ماده خشک ومتابولیت های پلاسمای خون گوساله های شیری [دوره 2، شماره 1، 1389]
 • فلکیان، کریم تأثیر ساکارومایسس سرویسیا، اسید فرمیک و ویرجینیا مایسین بر عملکرد، خصوصیات لاشه و میکروفلورای دستگاه گوارش جوج ههای گوشتی [دوره 2، شماره 1، 1389]
 • فیاضی، جمال بررسی اثر جایگزینی تفاله چغندر‌قند بجای جو بر عملکرد و خصوصیات لاشه بره‌های نر مغانی [دوره 2، شماره 2، 1389]

ق

 • قاسمی نژاد، جلیل تأثیر شکل فیزیکی جیره بر سن از شیر گیری، مصرف ماده خشک ومتابولیت های پلاسمای خون گوساله های شیری [دوره 2، شماره 1، 1389]
 • قربانی، مهدی تعیین اندازه واحد دامی و نیاز روزانه گوسفند فراهانی با استفاده از انرژی متابولیسمی [دوره 2، شماره 2، 1389]
 • قنبری، صابر تنوع میکروساتلایت در شش ن‍ژاد گوسفند ایرانی [دوره 2، شماره 2، 1389]

ک

 • کرمانشاهی، حسن بررسی میزان انرژی قابل استفاده چربی‏ها برای جوجه‌های گوشتی در سن 42 روزگی [دوره 2، شماره 2، 1389]
 • کریم زاده، صادق بررسی اثر سطوح مختلف کنجاله کلزا و تنظیم جیرههای غذایی بر اساس اسید آمینه کل و قابل هضم بر عملکرد جوجه های گوشتی [دوره 2، شماره 1، 1389]

گ

 • گلیان، ابوالقاسم بررسی میزان انرژی قابل استفاده چربی‏ها برای جوجه‌های گوشتی در سن 42 روزگی [دوره 2، شماره 2، 1389]

م

 • مجیدزاده هروی، رضا تأثیر سطوح مختلف سیر بر عملکرد و پاسخ ایمنی همورال در جوجه های گوشتی [دوره 2، شماره 1، 1389]
 • محجوبی، احسان اثرات مصرف بیکربنات سدیم به صورت سرک بر کاهشبروز لنگش و بهبود عملکرد گوساله های پرواری هلشتاین [دوره 2، شماره 2، 1389]
 • محجوبی، احسان عمل آوری پرس های کاه با اوره بهتر از عمل آوریکاه معمولی در سیستم های پرواربندی است [دوره 2، شماره 2، 1389]
 • محرمی، اکبر تأثیر پرتو گاما بر ترکیبات شیمیایی و بار میکروبی خوراک جوجه‌های گوشتی [دوره 2، شماره 2، 1389]
 • محمدآبادی، محمدرضا کاربرد تکنیک Triplex PCR در شناسایی تیپ های B،C و D کلستریدیوم پرفرینجنس [دوره 2، شماره 2، 1389]
 • محمدی، غلام رضا اثر پروبیوتیک ساکارومایسس سرویسیه سی ان سی ام ای - 1079 بر پارامترهای خون شناختی، رشد و سلامت گوسال ههای هلشتاین نوزاد [دوره 2، شماره 1، 1389]
 • مقدم، غلامعلی تأثیر ساکارومایسس سرویسیا، اسید فرمیک و ویرجینیا مایسین بر عملکرد، خصوصیات لاشه و میکروفلورای دستگاه گوارش جوج ههای گوشتی [دوره 2، شماره 1، 1389]
 • مهری، مهرداد اثر پروبیوتیک ساکارومایسس سرویسیه سی ان سی ام ای - 1079 بر پارامترهای خون شناختی، رشد و سلامت گوسال ههای هلشتاین نوزاد [دوره 2، شماره 1، 1389]
 • مولائی، وحید تنوع میکروساتلایت در شش ن‍ژاد گوسفند ایرانی [دوره 2، شماره 2، 1389]

ن

 • ناصریان، عباسعلی تأثیر شکل فیزیکی جیره بر سن از شیر گیری، مصرف ماده خشک ومتابولیت های پلاسمای خون گوساله های شیری [دوره 2، شماره 1، 1389]
 • ناصریان، عباسعلی اثر تزریق شیردانی روغن تخم پنبه یا گلوکز بر تولید و ترکیب شیر بزهای شیرده سانن [دوره 2، شماره 1، 1389]
 • ناصریان، عباسعلی تعیین ترکیب شیمیایی، تولید گاز و قابلیت هضم فرآورده فرعی پسته در شرایط آزمایشگاه [دوره 2، شماره 1، 1389]
 • ناصریان، عباسعلی تأثیر استفاده از جیره های حاوی تفاله خشک و یا سیلو شده گوجه فرنگی بر ویژگی های تولیدی گاوهای شیرده هلشتاین [دوره 2، شماره 1، 1389]
 • ناصریان، عباسعلی تأثیر جایگزینی جو با تفاله خشک مرکبات در جیره گاوهای شیری هلشتاین بر عملکرد آنها [دوره 2، شماره 2، 1389]
 • نصیری، محمدرضا بررسی وفور ژنوتیپی جایگاه های ژنی کالپاستاتین، کالپین و بتالاکتوگلوبولین در گوسفندان نژاد کردی خراسان شمالی [دوره 2، شماره 2، 1389]
 • نوری، غلام رضا اثرات مصرف بیکربنات سدیم به صورت سرک بر کاهشبروز لنگش و بهبود عملکرد گوساله های پرواری هلشتاین [دوره 2، شماره 2، 1389]
 • نیکخواه، علی تعیین اندازه واحد دامی و نیاز روزانه گوسفند فراهانی با استفاده از انرژی متابولیسمی [دوره 2، شماره 2، 1389]
 • نیکمرد، مهدی تنوع میکروساتلایت در شش ن‍ژاد گوسفند ایرانی [دوره 2، شماره 2، 1389]
 • نیک منش، علیرضا بررسی ژنتیکی صفات تولیدی و تولیدمثلی یکگله گاو هلشتاین در منطقه ورامین [دوره 2، شماره 1، 1389]

و

 • وحیدی، سید محمد فرهاد ارزیابی گوناگونی ژنتیکی در هشت نژاد گوسفند بومی ایران (اویس آریس) با بهره گیری از نشانگرهای ای اف ال پی [دوره 2، شماره 2، 1389]
 • ولی زاده، رضا اثر تزریق شیردانی روغن تخم پنبه یا گلوکز بر تولید و ترکیب شیر بزهای شیرده سانن [دوره 2، شماره 1، 1389]
 • ولی زاده، رضا تعیین ترکیب شیمیایی، تولید گاز و قابلیت هضم فرآورده فرعی پسته در شرایط آزمایشگاه [دوره 2، شماره 1، 1389]
 • ولی زاده، رضا تأثیر استفاده از جیره های حاوی تفاله خشک و یا سیلو شده گوجه فرنگی بر ویژگی های تولیدی گاوهای شیرده هلشتاین [دوره 2، شماره 1، 1389]
 • ولی زاده، رضا تأثیر جایگزینی جو با تفاله خشک مرکبات در جیره گاوهای شیری هلشتاین بر عملکرد آنها [دوره 2، شماره 2، 1389]
 • ولی زاده، رضا بررسی وفور ژنوتیپی جایگاه های ژنی کالپاستاتین، کالپین و بتالاکتوگلوبولین در گوسفندان نژاد کردی خراسان شمالی [دوره 2، شماره 2، 1389]

ه

 • هاشمی عطار، مرتضی تأثیر سطوح مختلف سیر بر عملکرد و پاسخ ایمنی همورال در جوجه های گوشتی [دوره 2، شماره 1، 1389]
 • هدایتی، علی اکبر بررسی شاخص های طول و وزن فیل ماهیان (Huso huso) پرورشی در شرایط آب لب شور [دوره 2، شماره 1، 1389]