نمایه نویسندگان

ا

 • افشاریان شاندیز، مجید بررسی تنوع ژنتیکی مرغان بومی استان خراسان رضوی با استفاده از نشانگر های ریز ماهواره [دوره 1، شماره 2، 1388]
 • افضلی، نظر مقایسه تأثیر دانه کتان و گلرنگ بر ترکیب اسیدهای چرب زرده تخم مرغ و پاسخ تیتر آنتی بادی مرغان تخم گذار [دوره 1، شماره 2، 1388]
 • امامی میبدی، محمد علی بررسی عملکرد میش‌های بلوچی در آمیزش با قوچ‌های بلوچی، شال و مغانی [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 1-10]

ب

 • باشتنی، مسلم بررسی تزریق شیردانی نشاسته یا روغن تخم پنبه با کازئین بر عملکرد شیردهی بزهای سانن [دوره 1، شماره 2، 1388]

پ

 • پوررضا، جواد بررسی تأثیر سطوح مختلف پلت‌چسبان پروتئینی آمت بر عملکرد [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 21-32]
 • پوررضا، جواد اثر سطوح مختلف منگنز و روی بر خاکستر پوسته، واحدهاو، تلفات و تخم مرغ‌های با سطوح روشن در مرغ‌های تخمگذار [دوره 1، شماره 2، 1388]

ح

 • حسن آبادی، احمد اثر فیتاز میکروبی بر قابلیت هضم ظاهری پروتئین خام، اسیدهای آمینه، [دوره 1، شماره 2، 1388]
 • حسن آبادی، احمد تأثیر محدودیت غذایی در سنین پایین بر عملکرد و غلظت تیروکسین سرم خون جوجه های گوشتی [دوره 1، شماره 2، 1388]
 • حسینی واشان، سیدجواد مقایسه تأثیر دانه کتان و گلرنگ بر ترکیب اسیدهای چرب زرده تخم مرغ و پاسخ تیتر آنتی بادی مرغان تخم گذار [دوره 1، شماره 2، 1388]

خ

 • خرمی، مجتبی بررسی تأثیر سطوح مختلف پلت‌چسبان پروتئینی آمت بر عملکرد [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 21-32]

د

 • دانش مسگران، محسن استفاده از سطوح مختلف دانه سویای حرارت داده شده بر عملکرد جوجه‌های گوشتی [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 61-72]
 • دانش مسگران، محسن اثر فیتاز میکروبی بر قابلیت هضم ظاهری پروتئین خام، اسیدهای آمینه، [دوره 1، شماره 2، 1388]
 • دانش مسگران، محسن بررسی تاثیر جایگزینی کنجاله کلزا با کنجاله سویا بر جمعیت قارچ های بی هوازی شکمبه با استفاده از روش رقابتی PCR [دوره 1، شماره 2، 1388]
 • درمانی کوهی، حسن اثر سطوح مختلف اسید آمینه متیونین و پروتئین جیره بر عملکرد رشدی و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی [دوره 1، شماره 2، 1388]

ر

 • رحمانی، حمید اثر سطوح مختلف منگنز و روی بر خاکستر پوسته، واحدهاو، تلفات و تخم مرغ‌های با سطوح روشن در مرغ‌های تخمگذار [دوره 1، شماره 2، 1388]
 • رحمانی نیا، جواد مقایسه برخی توابع توصیف کننده شکل منحنی شیردهی در گاو نژاد هلشتاین [دوره 1، شماره 2، 1388]
 • رسانی، علی مقایسه تأثیر دانه کتان و گلرنگ بر ترکیب اسیدهای چرب زرده تخم مرغ و پاسخ تیتر آنتی بادی مرغان تخم گذار [دوره 1، شماره 2، 1388]
 • رضوان نژاد، الهام برآورد پارامترهای ژنتیکی و روند ژنتیکی، محیطی و فنوتیپی برخی صفات اقتصادی در بز کرکی رائینی [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 73-82]
 • روغنی، ابراهیم سازه‌های مؤثر بر عملکرد تولیدمثلی ماده گاوهای هولشتاین استان فارس [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 11-20]
 • روغنی، ابراهیم بررسی تأثیر سطوح مختلف پلت‌چسبان پروتئینی آمت بر عملکرد [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 21-32]

ز

 • زاغری، مجتبی ارزیابی بتائین اگزوژنیک و کل مواد جامد محلول در تنظیم فشاراسمزی در جوجه‌های گوشتی [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 33-48]
 • زاغری، مجتبی تأثیرسطوح مختلف کنجاله کلزا و آنزیم فیتاز بر کیفیت پوسته تخم مرغ [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 49-60]
 • زمانی، اکبر اثر سطوح مختلف منگنز و روی بر خاکستر پوسته، واحدهاو، تلفات و تخم مرغ‌های با سطوح روشن در مرغ‌های تخمگذار [دوره 1، شماره 2، 1388]

س

 • ساقی، داوود علی بررسی تنوع ژنتیکی مرغان بومی استان خراسان رضوی با استفاده از نشانگر های ریز ماهواره [دوره 1، شماره 2، 1388]
 • سپهری مقدم، حشمت استفاده از سطوح مختلف دانه سویای حرارت داده شده بر عملکرد جوجه‌های گوشتی [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 61-72]
 • سخاوتی، محمدهادی بررسی تاثیر جایگزینی کنجاله کلزا با کنجاله سویا بر جمعیت قارچ های بی هوازی شکمبه با استفاده از روش رقابتی PCR [دوره 1، شماره 2، 1388]
 • سلطانی، حسین علی مقایسه برخی توابع توصیف کننده شکل منحنی شیردهی در گاو نژاد هلشتاین [دوره 1، شماره 2، 1388]
 • سمیع، عبدالحسین بررسی تأثیر سطوح مختلف پلت‌چسبان پروتئینی آمت بر عملکرد [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 21-32]

ش

 • شفیع نادری، علی بررسی عملکرد میش‌های بلوچی در آمیزش با قوچ‌های بلوچی، شال و مغانی [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 1-10]
 • شیوازاد، محمود ارزیابی بتائین اگزوژنیک و کل مواد جامد محلول در تنظیم فشاراسمزی در جوجه‌های گوشتی [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 33-48]
 • شیوازاد، محمود تأثیرسطوح مختلف کنجاله کلزا و آنزیم فیتاز بر کیفیت پوسته تخم مرغ [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 49-60]

ص

 • صفی جهانشاهی، احمد برآورد پارامترهای ژنتیکی و روند ژنتیکی، محیطی و فنوتیپی برخی صفات اقتصادی در بز کرکی رائینی [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 73-82]

ض

 • ضمیری، محمد جواد سازه‌های مؤثر بر عملکرد تولیدمثلی ماده گاوهای هولشتاین استان فارس [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 11-20]

ط

 • طهماسبی، عبدالمنصور تأثیر استفاده از ضایعات ماکارونی بر عملکرد بوقلمون‌های بومی در سنین 3- 8 هفتگی [دوره 1، شماره 2، 1388]

ع

 • عابدیان کناری، عبدالمحمد فزایش مقاومت ماهی زینتی تایگر بارب Capoeta tetrazona به استرس های فیزیکو شیمیایی محیطی آب توسط مکمل پودر گاماروسCapoeta tetrazona [دوره 1، شماره 2، 1388]
 • عادلی، سید حسن سازه‌های مؤثر بر عملکرد تولیدمثلی ماده گاوهای هولشتاین استان فارس [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 11-20]
 • علوی، سید محسن اثر کنجاله پالم مکمل شده با آنزیم بتا ماناناز بر روی عملکرد و جمعیت لاکتو باسیل های سکوم جوجه های گوشتی [دوره 1، شماره 2، 1388]

ف

 • فتحی، حسن تأثیر استفاده از ضایعات ماکارونی بر عملکرد بوقلمون‌های بومی در سنین 3- 8 هفتگی [دوره 1، شماره 2، 1388]
 • فرهنگ فر، همایون مقایسه برخی توابع توصیف کننده شکل منحنی شیردهی در گاو نژاد هلشتاین [دوره 1، شماره 2، 1388]

ک

 • کافی، مجتبی سازه‌های مؤثر بر عملکرد تولیدمثلی ماده گاوهای هولشتاین استان فارس [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 11-20]
 • کرمانشاهی، حسن اثر فیتاز میکروبی بر قابلیت هضم ظاهری پروتئین خام، اسیدهای آمینه، [دوره 1، شماره 2، 1388]

گ

 • گایکانی، روح الله تأثیرسطوح مختلف کنجاله کلزا و آنزیم فیتاز بر کیفیت پوسته تخم مرغ [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 49-60]
 • گلیان، ابوالقاسم تأثیر محدودیت غذایی در سنین پایین بر عملکرد و غلظت تیروکسین سرم خون جوجه های گوشتی [دوره 1، شماره 2، 1388]

م

 • محمدآبادی، محمدرضا بررسی تنوع ژنتیکی مرغان بومی استان خراسان رضوی با استفاده از نشانگر های ریز ماهواره [دوره 1، شماره 2، 1388]
 • محمدعلی پور، مهدی بررسی تأثیر سطوح مختلف پلت‌چسبان پروتئینی آمت بر عملکرد [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 21-32]
 • محمدی، یحیی اثر سطوح مختلف اسید آمینه متیونین و پروتئین جیره بر عملکرد رشدی و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی [دوره 1، شماره 2، 1388]
 • محمدی آذرم، حمید فزایش مقاومت ماهی زینتی تایگر بارب Capoeta tetrazona به استرس های فیزیکو شیمیایی محیطی آب توسط مکمل پودر گاماروسCapoeta tetrazona [دوره 1، شماره 2، 1388]
 • مرادی شهر بابک، محمد برآورد پارامترهای ژنتیکی و روند ژنتیکی، محیطی و فنوتیپی برخی صفات اقتصادی در بز کرکی رائینی [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 73-82]
 • مروج، حسین برآورد پارامترهای ژنتیکی و روند ژنتیکی، محیطی و فنوتیپی برخی صفات اقتصادی در بز کرکی رائینی [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 73-82]
 • مقدم، غلامعلی تأثیر استفاده از ضایعات ماکارونی بر عملکرد بوقلمون‌های بومی در سنین 3- 8 هفتگی [دوره 1، شماره 2، 1388]
 • ملکانه، محمد مقایسه تأثیر دانه کتان و گلرنگ بر ترکیب اسیدهای چرب زرده تخم مرغ و پاسخ تیتر آنتی بادی مرغان تخم گذار [دوره 1، شماره 2، 1388]
 • مهربان، حسین مقایسه برخی توابع توصیف کننده شکل منحنی شیردهی در گاو نژاد هلشتاین [دوره 1، شماره 2، 1388]
 • میرزایی، حمیدرضا بررسی تنوع ژنتیکی مرغان بومی استان خراسان رضوی با استفاده از نشانگر های ریز ماهواره [دوره 1، شماره 2، 1388]

ن

 • ناصری، محمد علی مقایسه تأثیر دانه کتان و گلرنگ بر ترکیب اسیدهای چرب زرده تخم مرغ و پاسخ تیتر آنتی بادی مرغان تخم گذار [دوره 1، شماره 2، 1388]
 • ناصریان، عباسعلی بررسی تزریق شیردانی نشاسته یا روغن تخم پنبه با کازئین بر عملکرد شیردهی بزهای سانن [دوره 1، شماره 2، 1388]
 • نصیری، محمدرضا بررسی تاثیر جایگزینی کنجاله کلزا با کنجاله سویا بر جمعیت قارچ های بی هوازی شکمبه با استفاده از روش رقابتی PCR [دوره 1، شماره 2، 1388]
 • نصیری مقدم، حسن استفاده از سطوح مختلف دانه سویای حرارت داده شده بر عملکرد جوجه‌های گوشتی [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 61-72]
 • نصیری مقدم، حسن اثر فیتاز میکروبی بر قابلیت هضم ظاهری پروتئین خام، اسیدهای آمینه، [دوره 1، شماره 2، 1388]
 • نصیری مقدم، حسن تأثیر محدودیت غذایی در سنین پایین بر عملکرد و غلظت تیروکسین سرم خون جوجه های گوشتی [دوره 1، شماره 2، 1388]
 • نعمت الهی، احمد تأثیر استفاده از ضایعات ماکارونی بر عملکرد بوقلمون‌های بومی در سنین 3- 8 هفتگی [دوره 1، شماره 2، 1388]
 • نیکبختی، مهدی بررسی تنوع ژنتیکی مرغان بومی استان خراسان رضوی با استفاده از نشانگر های ریز ماهواره [دوره 1، شماره 2، 1388]

و

 • وکیلی، رضا اثر کنجاله پالم مکمل شده با آنزیم بتا ماناناز بر روی عملکرد و جمعیت لاکتو باسیل های سکوم جوجه های گوشتی [دوره 1، شماره 2، 1388]
 • ولی زاده، رضا بررسی تزریق شیردانی نشاسته یا روغن تخم پنبه با کازئین بر عملکرد شیردهی بزهای سانن [دوره 1، شماره 2، 1388]
 • ولی زاده، رضا بررسی تاثیر جایگزینی کنجاله کلزا با کنجاله سویا بر جمعیت قارچ های بی هوازی شکمبه با استفاده از روش رقابتی PCR [دوره 1، شماره 2، 1388]

ه

 • هروی موسوی، علیرضا بررسی تاثیر جایگزینی کنجاله کلزا با کنجاله سویا بر جمعیت قارچ های بی هوازی شکمبه با استفاده از روش رقابتی PCR [دوره 1، شماره 2، 1388]
 • هنربخش، شیرین ارزیابی بتائین اگزوژنیک و کل مواد جامد محلول در تنظیم فشاراسمزی در جوجه‌های گوشتی [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 33-48]

ی

 • یوسفی، جلال اثر سطوح مختلف اسید آمینه متیونین و پروتئین جیره بر عملکرد رشدی و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی [دوره 1، شماره 2، 1388]