##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

سمیرا عباسزاده نصر الله پیرانی بهنام احمدی ‍پور

چکیده

 در سال‌های اخیر به‌طور عمده مرغان بومی موردتحقیق و توجه بیشتری بوده‌اند؛ زیرا نقش مهمی در تأمین پروتئین حیوانی برای مصرف‌کنندگان در کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه ایفا کرده‌اند و منابع ژنتیکی پایه برای برنامه‌های اصلاح نژادی محسوب می‌شوند. بنابراین شناخت دقیق آن‌ها می‌تواند مبنای دقیق‌تری برای بهبود برنامه‌های اصلاح نژادی در آینده و استفاده بهینه از منابع موجود در جهت افزایش تولید آن‌ها گردد. ازاین‌رو این مطالعه باهدف بررسی الگوی رشد و افزایش وزن جوجه‌های بومی اصفهان انجام گرفت. بدین منظور از اطلاعات رشد 230 قطعه جوجه بومی از 1 روزگی تا پایان هفته 12 استفاده شد. جوجه‌ها بعد از توزین در روز اول، شماره‌گذاری و تا پایان دوره به‌صورت انفرادی و هفتگی وزن­ شدند. در پایان هفته‌های 3، 6، 9 و 12 با استفاده از کولیس دیجیتال طول و قطر ران، طول و عرض سینه و طول و قطر ساق پا اندازه‌گیری شدند. در پایان هفته 12 کشتار جوجه‌ها انجام و جنسیت جوجه‌ها تعیین شد. همچنین وزن لاشه، وزن سینه، وزن ران‌ها و چربی محوطه بطنی اندازه‌گیری و موردبررسی قرار گرفت. جهت برازش داده‌های رشد از سه تابع رشد ریچارد، گمپرتز و لجستیک استفاده شد كه به‌طورکلی برای هر دو جنس نر و ماده، تابع رشد ریچارد با 96/0 r2adj=  برازش بهتری بر داده‌های رشد ارائه داد. نتایج نشان داد که در 2 تا 12 هفتگی وزن زنده جوجه‌های نر به­طور معنی‌داری بیش­تر بود. وزن لاشه و چربی و درصد ران در جوجه‌های نر و درصد سینه و بال در جوجه‌های ماده مقادير بيشتر و تفاوت معنی‌داری را نشان داد و دو جنس ازنظر درصد لاشه تفاوتی باهم نداشتند. طول و قطر ران در نرها در هفته‌های 6، 9 و 12 بیشتر از ماده‌ها و تفاوت معنی‌داری را نشان داد. طول و عرض سینه در نرها در هفته‌های 6 و 9 بیشتر از ماده‌ها بود و تفاوت معنی‌داری را نشان داد. طول و قطر ساق در همه هفته‌ها در جنس نر به‌طور معنی‌دار بیشتر از جنس ماده بود.

جزئیات مقاله

کلمات کلیدی

الگوی رشد, جوجه‌های بومی, خصوصیات لاشه, وزن بدن

مراجع
1- Abphanap, H., and I. L. Kosin. 1952. Heritability of body measurements in turkeys. Poultry Science, 31:781-791.
2- Aggrey, S. E. 2009. Logistic nonlinear mixed effects model for estimating growth parameters. Poultry Science, 88: 276-280.
3- Aggrey, S. E., G. A. Ankra-badu, and H. L. Marks. 2003. Effect of long-term divergent selection on growth characteristics in Japanese quail. Poultry Science, 82: 538-542.
4- Akaike, H. 1974. A new look at the statistical model identification. IEEE Transactions on Automatic Control, 19 (6): 716-723.
5- Anthony, N. B., D. A. Emmerson, K. E. Nestor, and Bacon W.L. 1991. Comparison of growth curves of weight selected populations of turkey, quail and chickens. Poultry Science, 70: 13-19.
6- Blyth, J. S. S. 1953. Shank length: segregation in unselected character in inbred lines of fowls. Heredity, 7: 433-434.
7- Dana, N., E. Vander Waaij, and J. Van Arendonk. 2011. Genetic and phenotypic parameter estimates for body weight and egg production in Horro chicken of Ethiopia. Tropical Animal Health and Production, 43: 21-28.
8- Del Castilho, C. C., T. T. Santos, C. A. F Rodrigues and Torres Filho R.A. 2013. Effect of sex and genotype on performance and yield characteristics of free rang broiler chickens. Brazilian Journal of Veterinary and Animal Science, 65(5): 1483-1490.
9- Dou, T. C., S. R. Shi, H. J. Sun, and K. H. Wang. 2009. Growth rate, carcass traits and meat quality of slow-growing chicken according to three raising systems. Animal Science Papers and Reports, 27 (4):361-369.
10- Fanatico, A. C., P. B. Pillai, L. C. Cavitt, C. M. Owens, and J. L. Emmaert. 2005. Evaluation of slower-growing broiler genotypes grown with and without outdoor access: meat quality. Poultry Science, 84: 1785-1790.
11- FAO. 2007. The state of the World′s Animal Genetic Resources for Food and Agriculture. FAO Rome. Italy.
12- Fayeye, T. R., J. K. Hagan, and A. R. Obadare. 2013. Morphometric traits and correlation between body weight and body size traits in Isa brown and Ilorin ecotype chickens. Iranian Journal of Applied Animal Science, 4 (3): 609-614.
13- Fosta, J. C., X. Rgnon, M. Tixier-Boichard, G. Coquerelle, D. Pone Kamdem, J. D. Ngou Ngoupayou, Y. Manjeli, and A. Bordas. 2010. Phenotypic characterization of local chicken population was under taken in the humid forest zone. Animal Genetic Resources Information, 46: 49-59.
14- Glazener, E. W, and M. A. Jull. 1946. Feed utilization in growing chickens in relation to shank length. Poultry Science, 24: 355-364.
15- Gompertz, B. 1825. On the nature of the function expressive of the law of human mortality and on a new method of determining the value of life contingencies. Philosophical Transactions of the Royal Society of London 115:513-585.
16- Gonzales, E., J. R. Sartori. 2002. Crescimento e metabolism muscular. Pages 279-297 In: Fisiologia Aviaria Aplicada a Frangos de Corte. Macari M., R. L. Furlan, E. Gonzales, eds. Jaboticabal: FUNEP/UNESP.
17- Havenstein, G. B., V. D. Toelle, K. E. Nestor, and W. L. Bacon. 1988. Estimates of genetic parameters in turkeys. II. Body weight and carcass characteristics. Poultry Science, 67: 1388-1399.
18- Kgwatalala, P. M., A. M. Bolowe, K. Thutwa, and J. S. Nsoso. 2013. Carcass traits of the naked-neck, dwarf and normal stains of indigenous Tswana chickens under an intensive management system. Journal of Agriculture and Biology of North, 4(4): 413-418.
19- Knizetova, H., J. Hyanek, B. Knize, and J. Roubicek. 1991. Analysis of growth curves of fowl. I. Chickens. Brazilian Journal of Poultry Science, 32: 1027-1038.
20- Korosi Molnar, A., I. Barta, I. Szalay, B. Podmaniczky, K. Kustos, D. Gerendai, Z. S. Farkas, I. Horvath, and L. Lennert. 2000. Effect of feeding and type of management on the performance and carcass characteristics of Hungarian chicken breeds developed for alternative management. Poultry Science, 67:1708-1716.
21- Marcato, S. M., N. K. Sakomura, D. P. Munari, J. B. K. Fernandes, I. Kawauchi, and M. A. Bonato. 2008. Growth and body nutrient deposition of two broiler commercial genetic lines. Revista Brasileria de ciencia Avicola, 10: 117-123.
22- Masoudi, A., A. Azarfar, and H. Khosravinia. 2016. Comparison of non-linear, spline regression and neural networks models to predict the growth curves of broiler chickens fed different levels of rice hull. Journal of Animal Production, 18(4):877-888. (In Persian).
23- Mirdrikvandi, M., A. Masoudi, A. Azarfar, and A. Kiani. 2015. Comparison of Gompertz and artificial neutral network models of broiler growth received Artichoke extract in their drinking water. Iranian Journal of Animal Science, 46 (1): 9-16. (In Persian).
24- Moazeni, S., M. R. Mohammadabadi, M. Sadeghi, H. Shahrbabak, A. Koshkoieh, F. Bordbar. 2016a. Association between UCP Gene Polymorphisms and Growth, Breeding Value of Growth and Reproductive Traits in Mazandaran Indigenous Chicken. Open Journal of Animal Sciences, 6 (1):1-8.
25- Moazeni, S. M., M. R. Mohammadabadi, M. Sadeghi, H. Moradi Shahrbabak, A. K. Esmailizadeh. 2016b. Association of the melanocortin-3 (MC3R) receptor gene with growth and reproductive traits in Mazandaran indigenous chicken. Journal of Livestock Science and Technologies, 4 (2):51-56.
26- Mohammadabadi, M. R., M. Nikbakhti, H. R. Mirzaee, A. A. Shandi, D. A. Saghi, M. N. Romanov, I. G. Moiseyeva. 2010. Genetic variability in three native Iranian chicken populations of the Khorasan province based on microsatellite markers. Russian Journal of Genetics, 46 (4):505-509.
27- Moharrery, A, and M. Mirzaei. 2014. Growth characteristics of commercial broiler and native chickens as predicted by different growth functions. Journal of Animal and Feed Science, 22:82-89.
28- Molenaar, R., I. A. M., Reijrink, R. Meijerhof, and H. Van den Brand. 2007. Relationship between chick length and chick weight at hatch and slaughter weight and breast meat yield in broilers. Page 40 in Biology of Breeding Poultry, Edinburgh, Scotland. UK.
29- Moujahed, A., and Haddad, B. 2013. Performance, livability, carcass yield and meat quality of Tunisian local poultry and fast-growing genotype (Arbor Acres) fed standard diet and raised outdoor access. Journal of Animal Production Advances 3(3):75-85.
30- Nahashon, S. N., S. E. Aggrey, N. A. Adefope, and A. Amenyenu. 2006. Modeling growth characteristics of meat-type guinea fowl. Poultry Science, 85:943-946.
31- Nikkhah, M., M. Motaghitalab, and M. Zavare. 2008. Comparison of hyperbolastic models with classic models for describing broiler chicken growth curves. Iranian Animal Science Journal, 40 (4): 71-78. (In Persian).
32- Osei-Amponsah, R., B. B. Kayang, and A. Naazie. 2011. Age, genotype and sex effects on growth performance of local chickens kept under improved management in Ghana. Tropical Animal Health and Production, 44:29-34.
33- Rezvannejad, E., A. Pakdel, S.R. Miraee Ashtianee, H. Mehrabani Yeganeh, M.M. Yaghoobi. 2011. Estimation of the heterosis effect and comparison of growth curves for body weight trait in crosses between two selected lines in Japanese quail. Iranian Journal of Animal Science Research, 3 (2):131-137. (In Persian).
34- Richard, F. J. 1959. A flexible growth function for empirical use. Journal of Experimental Botany, 10: 290-300.
35- Robertson, T. B. 1908. On the normal rate of growth of an individual and its biochemical significance. Archives of Development Genes and Evolution, 25:581-614.
36- Rogers, S. R., G. M. Pesti, and H. L. Marks. 1987. Comparison of three nonlinear regression models for describing broiler growth curves. Growth, 51:229-239.
37- Romanov, M. N., S. Wezyk, K. Cywa-Benko, and N. I. Sakhatsky. 1996. Poultry genetic resources in the countries of eastern Europe history and current state. Poultry Avian Biology Revers, 7: 1-29.
38- Santos, A. L., N. K. Sakomura, and E. R. Freitas. 2005. Comparison of free rang broiler chicken strains raised in confined or semi confined systems. Brazilian Journal of Poultry Science, 7: 85-92.
39- SAS. 2009. SAS/STAT users guide for personal computer. Released, 66.18. SAS Institute, INC. Cary N.C. USA.
40- Sengul, T., and S. kiraz. 2005. Non-linear model parameters of growth curves in large white turkeys. Turkish Journal of Veterinary and Animal Science, 29: 331-337.
41- Sezer, M. and S. Tarhan. 2005. Model parameters of growth curves of three meat-type of lines of Japanese quail. Czech Journal of Animal Science, 50: 22-30.
42- Shahdadnejad, N., M. R. Mohammadabadi, M. Shamsadini. 2016. Typing of clostridium perfringens isolated from broiler chickens using multiplex PCR. Genetics in the 3rd millennium 14 (4).4368-4374.
43- Shariatmadari, F. 2000. Poultry production and the industry in Iran. Journal of World′s Poultry Science, 56: 55-65.
44- Sreten, M., B. B. Snezana, S. Goran, D. Vladan, D. Vladimir, and R. Simeon. 2011. Carcass characteristics of two strains of native broilers (White Naked Neck and Block Svrljig) fattened under a semi- intensive system. African Journal of Biotechnology, 10 (70):15813-15818.
45- Yang, Y., D. M. Mekkil, S. J. Lv., L. Y. Wang, J. H. Yu, and J. Y. Wang. 2006. Analysis of fitting growth models in Jinghai mixed-sex Yellow chicken. Asian Poultry Science, 6: 517-521.
46- Yousefi Zonuz, A., S. Alijani, H. Mohammadi, A. Rafat, and H. Daghigh Kia. 2013. Estimation of genetic parameters for productive and reproductive traits in Esfahan native chickens. Journal of Livestock Science and Technologies, 1 (2):34-38.
47- Zandi, E., M. R. Mohammadabadi, M. Ezzatkhah and A. K. Esmailizadeh. 2014. Typing of Toxigenic Isolates of Clostridium Perfringens by Multiplex PCR in Ostrich. Iranian Journal of Applied Animal Science, 4: 509-514.
ارجاع به مقاله
عباسزادهس., پیرانین. ا., & احمدی ‍پورب. (2019). بررسی الگوی رشد و افزایش وزن در جوجه‌های بومی اصفهان. پژوهشهای علوم دامی ایران, 11(1), 97-110. https://doi.org/10.22067/ijasr.v1397i1.67920
نوع مقاله
علمی پژوهشی- ژنتیک و اصلاح دام و طیور