##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

محبوبه میرزایی ایلالی سعید حسنی مجتبی آهنی آذری روح الله عبدالله پور سکینه نقویان

چکیده

در گله‌های هسته اصلاح نژادی که عمدتاً به صورت بسته نگهداری می‌شوند، بررسی همخونی و اثرات آن بر صفات اقتصادی امری ضروری است. هدف از انجام این مطالعه برآورد مقدار همخونی و اثر آن بر عملکرد صفات رشد، در گوسفندان سنگسری بود. در این تحقیق از اطلاعات مربوط به 7028 رأس گوسفند سنگسری که طی 28 سال (1392-1365) در ایستگاه پرورش و اصلاح نژاد گوسفند سنگسری شهرستان دامغان، نگهداری و ثبت شجره شده بودند، استفاده گردید. جهت برآورد ضریب همخونی حیوانات موجود در شجره از برنامه CFC والگوریتم میوسین و لو، جهت تعیین ساختار جامعه از نرم‌افزار Endog v4.8 و برای برازش مدل‌های مختلف و محاسبه میزان تابعیت صفات از همخونی بر اساس بهترین مدل ازنرم‌افزار WOMBAT استفاده شد. میانگین نسل معادل کامل به عنوان معیاری از سطح تکامل شجره برای این جمعیت 59/1 برآورد شد و حدود 21/7 درصد از کل بره‌های ثبت شده همخون بودند. میانگین ضرایب همخونی کل جمعیت 28/0 درصد و نرخ افزایش سالیانه همخونی 028/0 درصد برآورد شد که از لحاظ آماری معنی‌دار بود. ضریب تابعیت اوزان تولد، 3، 6، 9 و 12 ماهگی از همخونی به ترتیب 46/1-، 72/7-، 87/14، 92/20 و 46/29- گرم برآورد شد ولی از نظر آماری معنی‌دار نبود. پایین بودن میزان همخونی در این تحقیق نشان داد که شدت آمیزش‌های خویشاوندی در این گله نسبتاً پایین بوده و با توجه به عدم معنی‌داری تأثیر همخونی بر صفات مرتبط با رشد، اثرات سوء همخونی در گله قابل توجه نیست، ولی با کنترل شجره‌ای لازم در زمان جفت‌گیری، می‌توان از همخونی بالا در برخی از افراد گله جلوگیری کرد.

جزئیات مقاله

مراجع
1- Adeli Khah, M. H., R. Vaez Torshizi., M. Rokouei, and D. Tohidi. 2008. Inbreeding and its effects on production traits Iranian Zandi sheep. 3rd Congress on Animal Science, Mashhad, Iran. (In Persian).
2- Akaike, H. 1974. A new look at the statistical model identification. IEEE Transactions on Automatic Control, 19(6): 716–723.
3- Almasi, M., A. Rashidi., M. Razmkabir, and M. M. Gholam Babaeian. 2014. Estimation of inbreeding coefficient and its effects on growth traits in Zandi sheep. Journal of Ruminant Research, 2(3): 109-119. (In Persian).
4- Bahri Binabaj, F., H. Faraji Arough., M. Rokuei., M. Jafari, and M. R. Sheikhloo. 2015. Estimation of inbreeding depression on growth correlated traits in Karakul lambs. Journal of Ruminant Research, 2(4): 137-156. (In Persian).
5- Bijma, P., J. A. M. Van Arendonk, and J. A. Woolliams. 2001. Predicting rates of inbreeding for livestock improvement schemes. Journal of Animal Science, 79: 840-853.
6- Cassell, B. G., V. Adamec, and R. E. Pearson. 2003. Effects of incomplete pedigree on estimates of inbreeding and inbreeding depression for days to first service and summit milk yield in Holsteins and Jerseys. Journal of Dairy Science, 86: 2967–2976.
7- Dickerson, G. E. 1963. Experimental evaluation of selection theory in poultry. Pages 747-761 in Genetics Today International Congress of Genetics. Hague, Holand.
8- Dorostkar, M., H. Faraji Arough., J. Shodja., S. A. Rafat., M. Rokouei, and H. Esfandyari, 2012. Inbreeding and inbreeding depression in Iranian Moghanisheep breed. Journal of Agricultural Science and Technology, 14: 549-556.
9- Eteqadi, B., N. Ghavi Hossein Zadeh, and A. A. Shadparvar. 2014. Population structure and inbreeding effects on body weight traits of Guilan sheep in Iran. Small Ruminant Research, 119: 45-51.
10- Farhangfar, H. and Gh. Mottaghinia. 2013. A study on the effect of inbreeding depression on growth traits in Baluchi Sheep. Research on Animal Production, 4(7): 92-105. (In Persian).
11- Falconer, D. S, and T. F. C. Mackay. 1996. Introduction to Quantitative Genetics. Longman Group Ltd., England.
12- Gilmour, A. R., B. J. Gogel., B. R. Cullis, and R. Thompson. 2009. ASReml User Guide Release 4.0 VSN International Ltd, Hempstead, HP1 1ES, UK.
13- Goyache, F., J. P. Gutierrez., I. Fernandez, E. Gomes., I. Alvarez, J. Díez, and L. J. Roy. 2003. Using pedigree information to monitor genetic variability of endangered population: the Xalda sheep breed of Asturias as an example. Journal of Animal Breeding and Genetics, 120: 95–105.
14- Gowane, G. R., V. Prakash., A. Chopra, and L. L. L. Prince. 2013. Population structure and effect of inbreeding on lamb growth in Bharat Merino sheep. Small Ruminant Research, 114: 72-79.
15- Gulisija, D., D. Gianola., K. A. Weigel, and M. A. Toro. 2006. Between-founder heterogeneity in inbreeding depression for production in Jersey cows. Livestock Science, 104: 244–253.
16- Gutiérrez, J. P. and F. Goyache. 2005. A note on ENDOG: a computer program for analyzing pedigree information. Journal of Animal Breeding and Genetics, 122: 172–176.
17- Gutiérrez, J. P., J. Altarriba., C. Diaz., R. Quintanilla., J. Canon, and J. Piedrafita. 2003. Genetic analysis of eight Spanish beef cattle breeds. Genetics Selection Evolution, 35: 43–64.
18- Hedrick, O. W, and S. T. Kalinowski. 2000. Inbreeding depression in conservation biology. Annual Review of Ecological Systems, 31: 139-162.
19- Hussain, A., P. Akhtar., S. Ali., M. Younas, and K. Javed. 2006. Inbreeding effects on post-weaning growth traits of Thallisheep in Pakistan. Pakistan Journal of Agricultural Sciences, 43(1-2): 89-92.
20- Jafari, Sh., A. Hashemi., I. Bernousi., S. Razzaghzadeh. 2011. The effect of inbreeding coefficient on pre-weaning weight and wool traits in a flock of Makuie sheep. National Conference on Modern Agricultural Sciences & Technologies. Zanjan, Iran. (In Persian).
21- Kosgey, I. S, and A. M. Okeyo. 2007. Genetic improvement of small ruminantsin low-input, smallholder production systems: technical and infra-structural issues. Small Ruminant Research, 70: 76–88.
22- Lush, J. L. 1945. Animal Breeding Plans. Iowa State College Press, Ames, Iowa, USA.
23- Lutaaya, E., I. Misztal., J. K. Bertrand, and J. W. Mabry. 1999. Inbreeding in populations with incomplete pedigree. Journal of Animal Breeding and Genetics, 116: 475–480.
24- MacCluer, J. W., A. J. Boyce., B. Dyke., L. R. Weitkamp., D. W. Pfenning, and C. J. Parsons. 1983. In breeding and pedigree structure in Standardbred horses. Journal of Heredity, 74: 394-399.
25- Maignel, L., D. Boichard, and E. Verrier. 1996. Genetic variability of French dairy breeds estimated from pedigree information. Interbull Bulletin, 14: 49–54.
26- Mandal, A., K. P. Pant., D. R. Notter., P. K. Rout., R. Roy., N. K. Sinha, and N. Sharma. 2005. Studies on inbreeding and its effects on growth and fleece traits of Muzaffarnagari sheep. Asian-Australasian Journal of Animal Sciences, 18(10): 1363–1367.
27- Martínez R. A., D. García., J. L. Gallego., G. Onofre., J. Pérez, and J. Ca˜nón. 2008. Genetic variability in Colombian Creole cattle populations estimated by pedigree information. Journal of Animal Science, 86: 545–552.
28- Mirzamohamadi, E., A. Rashidi., M. Vatankhah, and M. Jafari. 2012. Evaluation of inbreeding effects on pre-weaning growth traits and lamb survival in Iran-black sheep. Animal Sciences Journal, 101: 62-70. (In Persian).
29- Mokhtari, M. S., M. MoradiShahrbabak., A. K. Esmailizadeh., R. Abdollahi-Arpanahi, and J. P. Gutierrez. 2013. Genetic diversity in Kermani sheep assessed from pedigree analysis. Small Ruminant Research, 114: 202–205.
30- Mokhtari, M. S., M. MoradiShahrbabak, A. K. Esmailizadeh., R. Abdollahi-Arpanahi, and J. P. Gutierrez. 2014. Pedigree analysis of Iran Black sheep and inbreeding effects on growth and reproduction traits. Small Ruminant Research, 116: 14– 20.
31- Mohammadi, K., A. Rashidi., M. S. Mokhtari, and M. T. Beigi Nassiri. 2011. The estimation of (co)variance components for growth traits and Kleiber ratios in Zandisheep. Small Ruminant Research, 99: 116-121.
32- Meuwissen, T. H. E. and Z. Luo. 1992. Computing inbreeding coefficient in large populations. Genetics Selection Evolution, 24: 305–313.
33- Meyer, K. 2006. WOMBAT–A Program for Mixed Model Analyses by Restricted Maximum Likelihood. User Notes. Animal Genetics and Breeding Unit, Armidale.
34- Norberg, E. and A. C. Sørensen. 2007. Inbreeding trend and inbreeding depression in the Danish populations of Texel, Shropshire, and Oxford Down. Journal of Animal Science, 85: 299-257.
35- Pedrosa, V. B., Jr. M. L. Santana., P. S. Oliveira., J. P. Eler, and J. B. S. Ferraz. 2010. Population structure and inbreeding effects on growth traits of SantaInês sheep in Brazil. Small Ruminant Research, 93: 135–139.
36- Rzewuska, K., J. Klewiec, and E. Martyniuk. 2005. Effect of inbred on reproduction and body weight of sheep in a closed Booroola flock. Animal Science Papers and Reports, 4: 237–247.
37- Rashedi Dehsahraei, A., J. Fayazi, and M. Vatankhah. 2013. Investigating inbreeding trend and its impact on growth traits of Lori-Bakhtiari Sheep. Journal of Ruminant Research, 1(3): 65-78. (In Persian).
38- Rashidi, A., S. C. Bishop, and O. Matika. 2011. Genetic parameter estimates for pre-weaning performance and reproduction traits in Markhoz goats. Small Ruminant Research, 100: 100-106.
39- Rodrigañez, J., M. A. Toro., M. C. Rodrigañez, and L. Silió. 1998. Effect of founder allele survival and inbreeding depression on litter size in closed line of Large White pigs. Journal of Animal Science, 67: 573–582.
40- SAS Institute. 2003. SAS 9.1.3 Help and Documentation, Cary, NC: SAS Institute Inc.
41- Sargolzaei, M., H. Iwaisaki, and J. J. Colleau. 2006. CFC: A tool for monitoring genetic diversity. Pages 27-28 in Proc. 8th World Congress on Genetic Applied to Livestock Production. Belo Horizonte, Minas Gerais, Brazil.
42- Selvaggi M., C. Darioa., V. Peretti., F. Ciotolac., D. Carnicellaa, and M. Darioa. 2010. Inbreeding depression in Leccese sheep. Small Ruminant Research, 89: 42–46.
43- Sheikhloo, M., M. Tahmoorespur, and A. A. Aslaminejad. 2012. A study of inbreeding of Baluchi sheep in Abbas Abad breeding center of Mashhad. Iranian Journal of Animal Science Research, 3(4): 453-458. (In Persian).
44- Tahmoorespur, M. and M. Sheikhloo. 2011. Pedigree analysis of the closed nucleus of Iranian Baluchi sheep. Small Ruminant Research, 99: 1–6.
ارجاع به مقاله
میرزایی ایلالیم., حسنیس., آهنی آذریم., عبدالله پورر. ا., & نقویانس. (2017). برآورد همخونی و اثر آن بر صفات رشد در گوسفندان سنگسری. پژوهشهای علوم دامی ایران, 9(1), 135-145. https://doi.org/10.22067/ijasr.v9i1.54124
نوع مقاله
علمی پژوهشی- ژنتیک و اصلاح دام و طیور