##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

نبی اله آقازیارتی فراهانی حمید امانلو هرمز منصوری حمیدرضا میرزایی علی مصطفی تهرانی

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی امکان جایگزینی یونجه خشک با سیلاژ یونجه در جیره های گاوهای شیرده پر تولید هلشتاین بود. به این منظور تعداد 450 راس گاو شیرده با میانگین وزنی 40±597 کیلوگرم با میانگین روزهای شیردهی 20±50 و میانگین امتیاز وضعیت بدنی 4/0±1/3 در یک طرح آزمایشی بلوک های کامل تصادفی در سه تیمار و در هر تیمار سه جایگاه و در هر جایگاه 50 راس گاو به کار برده شدند. مدت آزمایش 60 روز بود که 10 روز جهت سازگاری به جیره ها و 50 روز طول دوره ی رکوردگیری بود. گاوها با جیره های کاملا مخلوط (TMR) و 2 بار در روز تغذیه شد. نسبت کنسانتره به علوفه 60 به 40 بود و درآن ها سیلاژ یونجه (AS) در تیمار یک، صفر؛ در تیمار دو، 10 و در تیمار سه، 20درصد بود و جایگزین یونجه خشک (AH) گردید. با جایگزینی کامل سیلاژ یونجه به جای یونجه خشک، ماده خشک مصرفی، شیر تصحیح شده برای 5/3 و 4 درصد و ترکیبات شیر تفاوت معنی-داری پیدا نکرد، اما در گاوهای دریافت کننده تیمار2 مقادیر شیر خام تولیدی افزایش و درصد چربی شیر کاهش یافت. نیتروژن اوره ای شیر با جایگزین شدن سیلاژ یونجه به جای علف خشک یونجه به صورت معنی داری افزایش یافت (85/15 در مقابل 69/14). pH شکمبه ای بین تیمارها یکسان بوده و بالاتر از 0/6 می باشد و الیاف نامحلول شوینده ی خنثی که از لحاظ فیزیکی موثر می باشد (peNDF) در تیمار با یونجه خشک بیش ترین مقدار بود (9/25 در مقابل42/24) و با وجود کاهش آن در تیمار حاوی سیلاژ یونجه، در فعالیت جویدن تغییر معنی داری ایجاد نگردید. به طور کلی نتایج این آزمایش نشان داد که در جیره های بر پایه TMR سیلاژ یونجه می تواند به طور کامل جایگزین علف خشک یونجه گردد.

جزئیات مقاله

مراجع
ارجاع به مقاله
آقازیارتی فراهانین. ا., امانلوح., منصوریه., میرزاییح., & مصطفی تهرانیع. (2014). اثر جایگزینی یونجه خشک با سیلاژ یونجه در جیره های گاوهای پرتولید هلشتاین. پژوهشهای علوم دامی ایران, 5(4). https://doi.org/10.22067/ijasr.v5i4.33865
نوع مقاله
علمی پژوهشی - تغذیه نشخوارکنندگان