##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

مسلم باشتنی , محمد رضا تهرانی , عباسعلی ناصریان , محمد حسن فتحی ,

چکیده

این تحقیق به منظور بررسی تاثیر تغذیه سطوح مختلف برگ عناب برتولید و ترکیب شیر، برخی خصوصیات تخمیری شکمبه، فراسنجه های خونی و ماده خشک مصرفی در بزهای کرکی انجام شد. برای این منظور از 27 راس بز شیرده کرکی با میانگین وزنی18/3±59/28 کیلوگرم و روزهای شیردهی12±60 استفاده شد. بزها به طور تصادفی در هر یک از سه تیمار در قالب طرح آزمایشی کاملا تصادفی قرار داده شدند. جیره های آزمایشی شامل: 1- جیره شاهد (بدون برگ عناب) ،2- جیره حاوی 5/7 درصد برگ عناب و 3- جیره حاوی 15 درصد برگ عناب بود. بزها با جیره کاملا مخلوط دو بار در روز تغذیه شدند و آب در تمام دوره آزمایش به صورت آزاد در دسترس دام ها بود. نمونه گیری برای تعیین ترکیبات شیر،pH و نیتروژن آمونیاکی مایع شکمبه و پارامترهای خون در روزهای 30 و60 دوره آزمایش صورت گرفت. ماده خشک مصرفی و تولید شیر به صورت روزانه اندازه گیری شد. اثر جیره بر ماده خشک مصرفی معنی دار بود (05/0P<). میانگین pH و نیتروژن آمونیاکی مایع شکمبه بزهای تغذیه شده با جیره های آزمایشی تحت تاثیر جیره ها قرار نگرفت. تولید شیر در جیره 5/7 درصد برگ عناب در مقایسه با سایر جیره ها بالاتر (05/0P<) بود. استفاده از سطوح مختلف برگ عناب تاثیری بر روی ترکیبات شیر نداشت. غلظت گلوکز و اوره خون تحت تاثیر جیره های آزمایشی قرارگرفت (05/0P<). نتیجه گرفته شد استفاده از برگ درخت عناب بعنوان بخشی از علوفه جیره اثر مثبت روی تولید شیر داشت و ترکیبات شیر را تحت تاثیر قرار نداد.

جزئیات مقاله

مراجع
ارجاع به مقاله
باشتنیم., تهرانیم. ر., ناصریانع., & فتحیم. ح. (2013). اثر سطوح مختلف برگ درخت عناب بر مصرف خوراک، متابولیتهای خون، تولید و ترکیبات شیر بزهای کرکی. پژوهشهای علوم دامی ایران, 5(2). https://doi.org/10.22067/ijasr.v5i2.28294
نوع مقاله
علمی پژوهشی - تغذیه نشخوارکنندگان