##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

علی گیلانی , حسن کرمانشاهی , ابوالقاسم گلیان , عبدالمنصور طهماسبی ,

چکیده

هدف این تحقیق جذب احتمالی گوسیپول آزاد موجود در کنجاله پنبه دانه توسط بنتونیت سدیم و تهیه جیره اقتصادی برای مرغ های تخمگذار مسن بود. این پژوهش به صورت ترتیب فاکتوریل 3 × 3 در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه سطح صفر، 1 و 2 درصد بنتونیت سدیم و سه سطح صفر، 10 و 20 درصد کنجاله پنبه دانه در جیره انجام شد. این آزمایش با 9 تیمار و 4 تکرار 8 قطعه ای مرغ تخمگذار هایلاین واریته 36W- از سن51 تا 63 هفتگی اجرا شد. استفاده از میزان20 درصد کنجاله پنبه دانه در جیره باعث کاهش قابلیت هضم ماده آلی، افزایش مصرف خوراک، کاهش تولیدتخم مرغ و سود آن گردید اما میزان 10 درصد کنجاله پنبه دانه اثر منفی بر عملکرد مرغ نداشت و باعث کاهش هزینه تولید نیز شد. هر چند بنتونیت سدیم قابلیت هضم ماده خشک و آلی را کاهش داد اما اثر منفی معنی داری بر مصرف خوراک، تولید و بهره اقتصادی مرغ نداشت. کنجاله پنبه دانه سبب کاهش رطوبت فضولات شد ولی بنتونیت سدیم اثر معنی داری بر آن نداشت. در ضمن هیچ کدام اثری بر کیفیت پوسته نداشتند. بطور کلی، جیره با میزان 1 درصد بنتونیت سدیم و 10 درصد کنجاله پنبه دانه از نظر عملکرد و اقتصادی بهتر از سایر جیره ها بود.

جزئیات مقاله

مراجع
ارجاع به مقاله
گیلانیع., کرمانشاهیح., گلیانا., & طهماسبیع. (2012). اثر افزودن بنتونیت سدیم به جیره حاوی کنجاله پنبه دانه بر قابلیت هضم مواد مغذی و بهره اقتصادی مرغ های تخمگذار. پژوهشهای علوم دامی ایران, 4(3). https://doi.org/10.22067/ijasr.v4i3.16227
نوع مقاله
مقالات علمی پژوهشی