##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

محمد خوروش , حسین یزدانی , احسان محجوبی , رسول کوثر , غلامرضا قربانی ,

چکیده

به منظور بررسی اثر استفاده از متیونین محافظت شده (مپران) بر عملکرد تولیدی و تولید مثلی در سطح مزرعه ای از تعداد 195 رأس گاو شیری هلشتاین در قالب طرح کاملاً تصادفی در دو گروه استفاده گردید. تیمارهای آزمایشی عبارت بودند از: گروه شاهد با تعداد 110 رأس گاو هلشتاین (با میانگین روزهای شیردهی 51± 71 و تولید شیر12 ± 5/47 کیلوگرم) و بدون متیونین محافظت شده در جیره و گروه آزمایشی با 85 رأس گاو هلشتاین (با میانگین روزهای شیردهی 59 ± 85 و تولید شیر12 ± 0/47 کیلوگرم) که 13 گرم متیونین محافظت شده (مپران) به ازای هر رأس در روز تغذیه شد. گاوها به طور گروهی و 4 بار در روز با خوراک کاملاً مخلوط (TMR) تغذیه شدند. جیره ها با استفاده از نرم افزار Amino Cow® متوازن شدند و با افزودن مپران درصد پروتئین خام جیره از 05/17 در گروه شاهد به 47/16 درصد در گروره آزمایشی کاهش یافت، در حالی که سایر مواد مغذی در بین دو گروه تقریباً یکسان بود. افزودن مپران به جیره باعث افزایش معنی دار (01/0P<) در ماده خشک مصرفی (8/25 در برابر 6/26) و کاهش هزینه خوراک مصرفی به ازای هر رأس در روز (70820 در برابر 69160 ریال) شد. با وجود کاهش درصد پروتئین جیره، میانگین تولید شیر و درصد لاکتوز تحت تأثیر مپران قرار نگرفت ولی گرایشی معنی دار (13/0P<) با ورود مپران در افزایش درصد پروتئین (02/3 در برابر 10/3) و کاهش درصد چربی شیر (15/3 در برابر 08/3) در گروه آزمایشی مشاهده گردید. کاهش در نیتروژن اوره ای شیر در تیمار آزمایشی نسبت به شاهد گرایش به معنی داری داشت (01/0P<؛ 8/18 در برابر 6/17 میلی گرم در دسی لیتر). درصد آبستنی در گروه آزمایشی نسبت به شاهد به میزان 13 درصد (8/41 در برابر 9/45) افزایش یافت. نتایج این آزمایش اثرات مثبت تغذیه متیونین محافظت شده در سطح مزرعه ای بر بهبود تولید و عملکرد تولید مثلی را نشان می دهد.

جزئیات مقاله

مراجع
ارجاع به مقاله
خوروشم., یزدانیح., محجوبیا., کوثرر., & قربانیغ. (2633). اثر استفاده از متیونین محافظت شده (مپران) در سطح مزرعه ای در اوایل دوره شیردهی بر عملکرد تولیدی و تولید مثلی گاوهای شیرده هلشتاین. پژوهشهای علوم دامی ایران, 4(2). https://doi.org/10.22067/ijasr.v4i2.15137
نوع مقاله
مقالات علمی پژوهشی