##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

بابک عنایتی , قدرت ا... رحیمی میانجی ,

چکیده


در این مطالعه چند شکلی آللی ژن های هورمون رشد (GH)، گیرنده هورمون رشد (GHR) و فاکتور موثر بر رشد بتا 3 (TGFβ3) شناسایی و ارتباط آن ها با صفات تولید تخم مورد بررسی قرار گرفت. نمونه های خون به طور تصادفی از مرغان مولد ایستگاه اصلاح نژاد مرغ بومی مازندران تهیه و با حفظ زنجیره سرد به آزمایشگاه انتقال یافت. بعد از استخراج دی ان ای، جایگاه های مورد نظر با استفاده از آغازگرهای اختصاصی تکثیر و تعیین ژنوتیپ توسط روش PCR-RFLP انجام گرفت. فراوانی هر یک از آلل های (+) و (-) در جایگاه ژنی GH به ترتیب برابر با 7981/0 و 2019/0، در جایگاه GHR برابر با 9937/0 و 0063/0 و برای جایگاه ژنی TGFβ3 برابر 8037/0 و 1961/0 برآورد شد. در دو جایگاه GH و TGFβ3 ژنوتیپ هتروزایگوس مشاهده شد، اما تمامی نمونه ها در جایگاه GHR دارای ژنوتیپ هموزایگوس بودند. آزمون χ2 تعادل هاردی واینبرگ را در دو جایگاه ژنی GH و TGFβ3 در جمعیت مورد مطالعه تایید نمود. آنالیز آماری داده ها نشان داد که جایگاه GH بر روی ارزش فنوتیپی وزن تخم مرغ در زمان بلوغ جنسی و ارزش اصلاحی سن در زمان اولین تخم گذاری اثر معنی دار داشته است. مقایسه میانگین ها نشان داد که مرغ های با ژنوتیپ -/- در جایگاه ژنی GH دارای ارزش فنوتیپی وزن تخم مرغ در زمان بلوغ جنسی بیشتری هستند، اما ارزش اصلاحی سن در زمان اولین تخم گذاری پایین تری داشتند. اثر جایگاه GHR، TGFβ3 و اثر متقابل بین GH×TGFβ3 روی ارزش های فنوتیپی و اصلاحی صفات مورد نظر معنی دار نبود.

جزئیات مقاله

مراجع
ارجاع به مقاله
عنایتیب., & رحیمی میانجیق. ا. (2012). اثر چندشکلی آللی برخی از ژن های کاندید محور هورمون رشد روی صفات تولید تخم در مرغان بومی مازندران. پژوهشهای علوم دامی ایران, 3(3). https://doi.org/10.22067/ijasr.v3i3.11311
نوع مقاله
مقالات علمی پژوهشی