##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

راضیه ایزدخواه , همایون فرهنگ فر , محمد حسن فتحی نسری , حسین نعیمی پور یونسی ,

چکیده


به منظور تخمین وراثت پذیری و روند ژنتیکی صفات تولید شیر 305 روز و تداوم شیردهی از تعداد 130668 رکورد روز آزمون شیرمتعلق به 15183 رأس گاو نژاد هلشتاین شکم اول گاوداری های خراسان رضوی در 131 گله که در طی سال های 1379 تا 1388 زایش داشتند، استفاده شد. برای محاسبه تولید شیر 305 روز و تداوم شیردهی از پارامترهای برآورد شده تابع نمائی ویلمینک استفاده شد. پارامترهای تابع مزبور با استفاده از نرم افزارآماری SAS برآورد شد. اجزای واریانس ژنتیکی افزایشی، محیطی و وراثت پذیری برای صفات مورد نظر براساس مدل دام تک صفته و با استفاده از نرم افزار DMU برآورد شد. روند ژنتیکی صفات، براساس روش رگرسیون ساده خطی وزنی متوسط ارزش های اصلاحی پیش بینی شده بر حسب سال زایش، برآورد شد. وراثت پذیری صفات تولید شیر 305 روز و تداوم شیردهی به ترتیب 184/0 و05/0 بدست آمد. مقدار روند فنوتیپی صفت تولید شیر 305 روز 11/166 کیلوگرم در سال برآورد شد که به لحاظ آماری معنی دار بود. مقدار روند ژنتیکی صفت مزبور 107 /2- کیلوگرم در سال بدست آمدکه به لحاظ آماری معنی دار نبود. برای صفت تداوم شیردهی، مقادیر روندهای فنوتیپی و ژنتیکی به ترتیب حدود 054/0 و 003/0 درصد در سال بود که هیچ یک به لحاظ آماری معنی دار نبود.

جزئیات مقاله

مراجع
ارجاع به مقاله
ایزدخواهر., فرهنگ فره., فتحی نسریم. ح., & نعیمی پور یونسیح. (2012). کاربرد تابع نمائی ویلمینک در تحلیل ژنتیکی صفات تولید شیر 305 روز و تداوم شیردهی گاوهای هلشتاین خراسان رضوی. پژوهشهای علوم دامی ایران, 3(3). https://doi.org/10.22067/ijasr.v3i3.11307
نوع مقاله
مقالات علمی پژوهشی