##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

مریم نصرتی , مجتبی طهمورث پور ,

چکیده


در این پژوهش از اطلاعات مربوط به صفات تولیدی و تولیدمثلی 10479 رکورد گاو های هلشتاین استان خراسان رضوی که توسط مرکز اصلاح نژاد دام کشور در فاصله سال های 1365 تا 1385 جمع آوری شده بود، استفاده گردید. آنالیز داده ها با استفاده از الگوریتم حداکثر درست نمایی محدود شده (REML ) و نرم افزار آماری WOMBAT انجام شد. روند ژنتیکی و فنوتیپی به صورت تابعیت میانگین ارزش های ژنوتیپی و فنوتیپی صفات نسبت به سال گوساله‌زایی بدست آمد. وراثت‌پذیری برای صفات سن در اولین زایش (AFC)، اولین فاصله گوساله‌زایی (CI1)، دومین فاصله گوساله‌زایی (CI2)، طول روزهای خشک (DP)، تولید شیر (MILK305) و تولید چربی (FAT305) به ترتیب 02/0± 07/0،01/0± 03/0، و02/0± 06/0 ،01/0± 04/0،01/0± 31/0 و02/0± 18/0 برآورد شد. همبستگی ژنتیکی صفت تولید شیر و تولید چربی شیر با سن در اولین زایش به ترتیب 38/0 - و 39/0- اولین فاصله گوساله زایی 89/0 و 82/0، دومین فاصله گوساله زایی 55/0 و 52/0 و طول روزهای خشک 02/0 و 04/0 بود. ضرایب رگرسیون روند ژنتیکی برای تولید شیر و تولید چربی به ترتیب 5/2±68/8، 07/0±11/0 کیلوگرم به ازای هر سال و برای طول روزهای خشک، سن در اولین زایش ، فاصله گوساله‌زایی اول و دوم به ترتیب 001/0±01/0، 15/0±23/0-، 04/0±13/0 و 06/0±1/0روز به ازای هر سال بود و ضریب رگرسیون فنوتیپی برای صفات فوق به ترتیب 14/12±51/147، 36/0±71/6 کیلوگرم به ازای هر سال و 01/0±1/0-، 2/2±85/5-، 06/0±7/0 و9/0±29/1 روز به ازای هر سال برآورد شد.

جزئیات مقاله

مراجع
ارجاع به مقاله
نصرتیم., & طهمورث پورم. (2012). ارزیابی ژنتیکی و برآورد روند صفات تولیدی و تولیدمثلی گاوهای هلشتاین استان خراسان رضوی با استفاده از آنالیز چند متغیره. پژوهشهای علوم دامی ایران, 3(3). https://doi.org/10.22067/ijasr.v3i3.11303
نوع مقاله
مقالات علمی پژوهشی