##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

اسماعیل عباس زاده مهرآبادی , محمدرضا محمدآبادی , علی اسمعیلی زاده كشكوئیه , روح ا... علی نقی زاده ,

چکیده

.
این پژوهش به منظور بررسی چند شکلی ژن GOLA-DRB3 با استفاده از PCR-RFLP در بز ندوشن صورت گرفت. در این طرح، از 100 بز به صورت تصادفی خونگیری شد. سپس DNA نمونه های خون دام ها با استفاده از کیت DIAtom DNA pr استخراج گردید. برای تعیین کمیت و کیفیت آن از ژل آگارز یک درصد و اسپکتروفتومتر استفاده شد. ناحیه اگزون 2 جایگاه GOLA-DRB3 به طول bp285 با روش Heminested-PCR در دو مرحله تکثیر و محصولات PCR توسط آنزیم Taq برش داده شدند. محصولات هضم شده توسط الکتروفورز با ژل اکریل آمید10% یا 2% و رنگ آمیزی اتیدیوم بروماید آشکار گردید. نتایج هضم محصولات PCR با آنزیم TaqI شامل دو قطعه bp163 و bp 122 (الگوی هضمی T) یا قطعه هضم نشده bp 285 (الگوی هضمی t) بود. جمعیت از لحاظ ژن GOLA-DRB3 انحراف از تعادل هاردی- واینبرگ را نشان نداد (p>0.05). شاخص شانون، شاخص نیی، هتروزایگوسیتی مشاهده شده و مورد انتظار به ترتیب 68/0، 49/0، 55/0 و 49/0 محاسبه گردید. با توجه به نتایج حاصله کارایی نشانگر GOLA-DBR3 جهت تعیین تنوع ژنتیکی خوب است. با استفاده از نتایج این پژوهش و پژوهش های قبلی و با در دست داشتن رکوردها واطلاعات کمی جایگاه در این جمعیت، می توان شناسایی و تعیین محل جایگاه های موثر بر صفات کمی را انجام داد.

جزئیات مقاله

مراجع
ارجاع به مقاله
عباس زاده مهرآبادیا., محمدآبادیم., اسمعیلی زاده كشكوئیهع., & علی نقی زادهر. ا. (2012). مطالعه چندشکلی اگزون2 ژن GOLA-DRB3 در بز ندوشن با استفاده از روش PCR-RFLP. پژوهشهای علوم دامی ایران, 3(3). https://doi.org/10.22067/ijasr.v3i3.11302
نوع مقاله
مقالات علمی پژوهشی