##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

مسعود محمد حسین رحمتی , علی اصغر ساکی , پویا زمانی , امیر اسكندرلو , بهنام طهماسب پور ,

چکیده

مطالعه فوق جهت بررسی اثرات ویتامین C بر عملکرد، خصوصیات تخم مرغ و برخی از فراسنجه های خونی (گلوکز، کلسیم و اسید اوریک) مرغ های تخمگذار تحت شرایط پرورشی طبیعی انجام گرفت. 192 قطعه مرغ لگهورن سفید در سن 24 هفتگی در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تیمار (صفر، 250، 500 و 750 میلی گرم ویتامین C در هر کیلوگرم جیره) و چهار تکرار بمدت 105 روز مورد استفاده قرار گرفتند. اگر چه مصرف غذا، ضریب تبدیل غذایی و درصد تولید تخم مرغ بین همه تیمارها مشابه بودند ولی وزن نهایی مرغ های تخمگذار با مصرف 250 و 750 میلی گرم ویتامین C افزایش معنی داری نشان داد (01/0P<). از لحاظ خصوصیات تخم مرغ نیز شاخص سفیده و واحد هاو (HU) در مرغ هایی که از 750 میلی گرم ویتامین C استفاده کرده بودند بیشتر از بقیه تیمارها بود (05/0P<). به علاوه افزایش ارتفاع و شاخص زرده در تیمار حاوی 500 میلی گرم ویتامین C دیده شد (05/0P<). از لحاظ فراسنجه های خونی هم تفاوت معنی داری بین تیمارها در میزان گلوکز و کلسیم پلاسما دیده نشد ولی استفاده از 250 میلی گرم ویتامین C میزان اسید اوریک پلاسمای خون را به طور معنی داری کاهش داد (05/0P<). نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که استفاده از ویتامین C در جیره مرغ های تخمگذار در شرایط طبیعی باعث افزایش وزن پرنده، بهبود کیفیت زرده و سفیده تخم مرغ و کاهش میزان اسید اوریک پلاسمای خون گردید.

جزئیات مقاله

مراجع
ارجاع به مقاله
رحمتیم. م. ح., ساکیع. ا., زمانیپ., اسكندرلوا., & طهماسب پورب. (2012). تاثیر ویتامین C بر عملکرد، خصوصیات تخم مرغ و برخی از فراسنجه های خونی در مرغ های تخمگذار. پژوهشهای علوم دامی ایران, 3(3). https://doi.org/10.22067/ijasr.v3i3.11297
نوع مقاله
مقالات علمی پژوهشی