##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

علی رضا حسابی نامقی , علیرضا شوریده , رجبعلی میرزایی , علی اكبر اردلان دوست ,

چکیده

به منظور بررسی اثرات سطوح مختلف اسیدآمینه متیونین بر عملکرد مرغان بومی استان خراسان، آزمایشی با استفاده از 300 قطعه مرغ بومی ایستگاه مرغ بومی خراسان در قالب طرح‌های کاملاً تصادفی با6 تیمار آزمایشی، 5 تکرار و 10 مرغ در هر تکرار از سن 26 الی 52 هفتگی اجرا شد. 6 تیمار بدین شرح بود که تیمار اول (شاهد) اسیدآمینه متیونین را به میزان 22/0 درصد از جیره پایه دریافت نمود و در سایر تیمارها سطح اسید آمینه متیونین به میزان 1/0 درصد در هر تیمار و به ترتیب افزایش یافت به نحوی که مرغان شش سطح متفاوت متیونین (22/0 ،32/0 ،42/0 ،52/0 ، 62/0و72/0 درصد) را دریافت نمودند. نتایج نشان داد که افزایش سطوح اسیدآمینه متیونین از 26 الی 52 هفتگی باعث افزایش وزن تخم‌مرغ‌های تولیدی گردید. اثر متیونین بر درصد تولید معنی دار بود اما میان گروه شاهد و گروههای دریافت کننده سطوح بالای مکمل متیونین تفاوتی مشاهده نشد. سطوح بالای متیونین منجر به کاهش مصرف خوراک در 26 الی 52 هفتگی شد. به لحاظ افزایش وزن تخم‌مرغهای تولیدی، ضریب تبدیل غذایی در گروههای دریافت کننده سطوح بالای متیونین (52/0، 62/0 و72/0 درصد) با کاهش معنی‌دار در طول دوره مواجه گردید. سطوح اسیدآمینه متیونین بر درصد وزنی پوسته، سفیده، زرده و وزن مخصوص تخم‌مرغ‌های تولیدی اثر معنی‌داری نداشت. بطور کلی نتایج این بررسی نشان داد که سطوح افزایشی اسیدآمینه متیونین باعث افزایش وزن تخم‌مرغ تولیدی و بهبود ضریب تبدیل غذایی در مرغان بومی می‌شود و افزایش وزن تخم مرغ در سطح 62/0 درصد اسید آمینه متیونین در مرغان بومی در طی این آزمایش مشاهده گردید

جزئیات مقاله

مراجع
ارجاع به مقاله
حسابی نامقیع. ر., شوریدهع., میرزاییر., & اردلان دوستع. ا. (2012). بررسی اثر سطوح مختلف اسید آمینه متیونین بر عملکرد مرغان بومی ایستگاه مرغ بومی خراسان در مراحل مختلف تولید. پژوهشهای علوم دامی ایران, 3(3). https://doi.org/10.22067/ijasr.v3i3.11296
نوع مقاله
مقالات علمی پژوهشی