##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

حامد خراتی کوپایی , محمد رضا محمد آبادی , سعید انصاری مهیاری , علی اسماعیلی زاده کشکوئیه , علیرضا ترنگ , مهدی نیکبختی ,

چکیده

در سال های اخیر در طرح های نقشه یابی QTL مشخص شده است که یک ژن کاندید بالقوه (DGAT1) در انتهای سانترومری کروموزوم شماره 14 برای درصد چربی و تولید شیر وجود دارد. ژنDGAT1 با کد کردن آنزیم دی آسیل گلیسرول اسیل ترانسفراز (DGAT) نقش اصلی را در سنتز تری گلیسیرید و چربی شیر دارد. ایجاد یک جهش تک نوکلئوتیدی باعث تبدیل گوانین به آدنین در مولکول DNA ، و منجر به جایگزینی آلانین به جای لیزین در آنزیم DGAT می‏گردد. وجود این جهش اثر زیادی روی تولید و ترکیب شیر دارد. در این پژوهش 398 نمونه خون از گاوهای هلشتاین استانهای تهران و اصفهان جمع آوری گردید، سپس استخراج DNA با استفاده از روش نمکی انجام پذیرفت. با انجام واکنش PCR یک قطعه 411 جفت بازی از اگزون شماره 8 این ژن تکثیر گردید. تعیین ژنوتیپ جمعیت با استفاده از تکنیک PCR-RFLP انجام شد. بر اساس نحوه برش آنزیم CfrI سه نوع ژنوتیپ KK ،KA ،AA مورد انتظار بود که، افراد KK تیپ وحشی هستند. افراد KA دارای یک آلل جهش یافته (A) و افرادAA دارای دو آلل جهش یافته هستند. نتایج این تحقیق نشان داد که 36 فرد دارای ژنوتیپ KK ، 226 فرد دارای ژنوتیپ KA و 136 فرد دارای ژنوتیپ AA می باشند. بنابراین فراوانی آلل K برابر37/0 و فراوانی آلل A برابر با 63/0 برآورد گردید. همچنین میزان اثر این ژن روی تولید شیر 305 روز در سطح1/0 درصد معنی دار بدست آمد

جزئیات مقاله

مراجع
ارجاع به مقاله
خراتی کوپاییح., محمد آبادیم. ر., انصاری مهیاریس., اسماعیلی زاده کشکوئیهع., ترنگع., & نیکبختیم. (2012). بررسی تنوع ژنتیکی جایگاه ژن DGAT1 و میزان ارتباط آن با تولید شیر در جمعیت گاو های هلشتاین ایران . پژوهشهای علوم دامی ایران, 3(2). https://doi.org/10.22067/ijasr.v3i2.11076
نوع مقاله
مقالات علمی پژوهشی