##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

الهام رضوان نژاد , عباس پاکدل , سید رضا میرایی آشتیانی , حسن مهربانی یگانه , محمد مهدی یعقوبی ,

چکیده

در این تحقیق دو لاین سبک وزن و سنگین وزن در بلدرچین که به مدت 7 نسل بر اساس وزن بدن در سن 4 هفتگی انتخاب در آنها صورت گرفته بود مورد استفاده قرار گرفتند. لاین سنگین وزن در هفتمین نسل انتخاب شده به طور معنی داری در سن 28 روزگی از لاین سبک وزن در همان نسل سنگین تر بود(01/0p<). 21 قطعه ماده و 11 قطعه نر از لاین سنگین وزن و 18 قطعه ماده و 10 قطعه نر از لاین سبک وزن به صورت تلاقی جابجایی و در داخل لاینها برای تولید 4 گروه HH، LL، HLو LHبا هم آمیزش داده شدند. این گروهها براساس میانگین صفات وزن در زمان هچ و1،2،3و4 هفتگی و نرخ رشد برای تعیین اثر هتروزیس و مادری با هم مقایسه شدند. تفاوتها برای میانگین این اوزان بین دو لاین معنی دار بود (01/0p<). اثر هتروزیس برای همه اوزان و همچنین صفت نرخ رشد غیر معنی دار بود. اثر جابجایی( اثر مادری) برای همه اوزان بجز وزن 4 هفتگی در نرها و وزن 3 و4 هفتگی در ماده ها معنی دار بود ولی در مورد میزان رشد اثر جابجایی تنها برمیزان نرخ رشد در هفته اول در هر دو جنس نر و ماده معنی دار بود. منحنی رشد برای 4 گروه HH، LL، HLو LH با سه مدل Gompertz , Logistic , Richard با هم مقایسه شدند و بر اساس میزان ضریب تعیین و واریانس اشتباه در آنها مدل Logistic بعنوان مناسبترین مدل برای منحنی رشد در بلدرچین انتخاب شد.

جزئیات مقاله

مراجع
ارجاع به مقاله
رضوان نژادا., پاکدلع., میرایی آشتیانیس. ر., مهربانی یگانهح., & یعقوبیم. م. (2012). مقایسه منحنی رشد و تعیین میزان اثر هتروزیس برای اوزان بدن در تلاقی دو لاین انتخاب شده در بلدرچین. پژوهشهای علوم دامی ایران, 3(2). https://doi.org/10.22067/ijasr.v3i2.11012
نوع مقاله
مقالات علمی پژوهشی