##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

سید مجتبی موسوی , علی سوخته زاری ,

چکیده

جهت بررسی استفاده از ملاتونین همراه با پروژستاژنها روی شاخص های بارورری میش در فصل غیرتولیدمثلی، تعداد 60 راس میش نژاد لری در فصل غیر تولیدمثلی به طور کاملا تصادفی در دو گروه 30 راسی قرار گرفتند. در گروه اول، با استفاده از سیدر به مدت 14 روز و تزریق هورمون hCG (600 واحد بین المللی) در زمان برداشت سیدر، میشها همزمان سازی فحلی شدند. در گروه دوم، قبل از اینکه مانند گروه اول همزمان سازی فحلی صورت گیرد، به مدت 35 روز، ملاتونین ( 18 میلی گرمی) در قاعده گوش آنها به صورت زیر جلدی کاشته شد. میش ها با استفاده از منی تازه تلقیح شدند. در پایان میزان داده های مربوط به بروز فحلی، زایش، باروری، دوقلوزایی و تزاید گله ثبت گردید سپس داده های به دست آمده از طریق آزمونهای مربع کای مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند. نتایج نشان داد که بعد از همزمان سازی فحلی میش ها در هر دو گروه، میزان بروز فحلی در گروه شاهد و تیمار به ترتیب 95 و 100 درصد بود که از نظر آماری اختلاف معنی داری در بین گروهها مشاهده نشد. میزان باروری در گروه شاهد و تیمار به ترتیب 40 و 4/93 درصد، تزاید گله در گروههای فوق نیز به ترتیب 54/0 و6/1 و میزان چند قلوزایی در گروههای ذکر شده به ترتیب 4/1 و 71/1 به دست آمد که از نظر آماری اختلاف معنی داری بین دو گروه وجود داشت (p<0/05). در واقع استفاده از ملاتونین کاشتنی نه تنها میزان بروز فحلی را، بلکه میزان آبستنی میش ها را به مقدار زیادی افزایش داد. در پایان می توان بیان داشت که مصرف ملاتونین در جلو انداختن فصل تولید مثل در نژاد لری کاملا موثر می باشد و می تواند عملکرد تولید مثلی این نژاد را در فصل غیر تولید مثلی به طور قابل ملاحظه ای افزایش دهد.

جزئیات مقاله

مراجع
ارجاع به مقاله
موسویس. م., & سوخته زاریع. (2011). اثر استفاده از ملاتونین همراه با پروژستاژنها روی شاخص های باروری میش در فصل غیر تولید مثلی. پژوهشهای علوم دامی ایران, 3(1). https://doi.org/10.22067/ijasr.v3i1.10590
نوع مقاله
مقالات علمی پژوهشی