##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

مسعود علی پناه , حمید تقوی , آدم ترکمن زهی , مصطفی یوسف الهی ,

چکیده

اهمیت پرورش شترمرغ در ایران همچون سایر کشورهای جهان در حال افزایش است. در گونه‌های بسیاری از پرندگان، از جمله شترمرغ، جنس نر و ماده فاقد هرگونه تمایز مورفولوژیکی می‌باشند به نحوی که تشخیص پرنده نر و ماده را بویژه در سنین پائین دشوار می‌سازد. این امر برنامه‌های پرورشی را دچار مشکل می‌سازد. خونگیری به طور تصادفی از جوجه شترمرغ‌های چند روزه انجام شد و سپس، استخراج DNA از خون صورت گرفت. برای تعیین جنسیت واکنش زنجیره ای پلیمراز جهت تکثیر قطعه 432 جفت بازی به کمک پرایمرOSFES استفاده شد. نتایج تحقیق ما نشان داد که تعیین جنسیت با استفاده از روش PCR در جوحه‌های چند روزه مفید، آسان و کم هزینه می‌باشد.

جزئیات مقاله

مراجع
ارجاع به مقاله
علی پناهم., تقویح., ترکمن زهیآ., & یوسف الهیم. (2011). تعیین جنسیت در شترمرغ با استفاده از تکنیک PCR. پژوهشهای علوم دامی ایران, 3(1). https://doi.org/10.22067/ijasr.v3i1.10587
نوع مقاله
مقالات علمی پژوهشی